Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WEiPO-PROp5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Studia jednolite magisterskie WEiPO, 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy o obowiązującym w Polsce prawie rodzinnym i opiekuńczym. W ich toku omawiane są najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy o obowiązującym w Polsce prawie rodzinnym i opiekuńczym. Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z najważniejszymi instytucjami tej dziedziny prawa, na czele z zawarciem małżeństwa, prawami i obowiązkami małżeńskimi, małżeńskimi ustrojami majątkowymi, separacją, rozwodem małżeńskim, władzą rodzicielską, przysposobieniem, alimentacją, opieką i kuratelą. Istotnym elementem zajęć jest posługiwanie się przez studentów aktami prawnymi. Mają oni uzyskać umiejętność rozpoznawania problemów prawa rodzinnego i orientowania się w sposobach ich rozwiązania przy posłużeniu się regulacjami prawnymi.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

O.W1. zagadnienia związane z wiedzą o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

O.U3. podejmować wyzwania zawodowe oraz oceniać przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej w szczególności w zakresie działań opiekuńczo- wychowawczych

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

O.K2. wykorzystania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej do budowania warsztatu pracy pedagoga, do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bogdański, Tadeusz Zieliński
Prowadzący grup: Artur Bogdański, Tadeusz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bogdański, Tadeusz Zieliński
Prowadzący grup: Artur Bogdański, Tadeusz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)