Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sprawności językowe -pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WEJA-SJP6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sprawności językowe -pisanie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Studia jednolite magisterskie WEJA, 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności pisania w języku angielskim na poziomie B2.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności pisania w języku angielskim na poziomie B2.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych np. listów prywatnych i

urzędowych, recenzji, sprawozdań, artykułów dla magazynów studenckich. Istotne znaczenie ma podniesienie stopnia wrażliwości

językowej niezbędnej dla formułowania bardziej złożonych i zróżnicowanych tekstów. Zajęcia te mają także za zadanie uczyć organizacji

tekstu i jego poszczególnych elementów takich jak: wstęp rozwinięcie i zakończenie. Celem zajęć jest zachęcenie studentów do

samodzielnej dyskusji i merytorycznej oceny prac własnych i prac kolegów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Frances Eales, Steve Oakes, Speakout. Upper Intermediate Students’ Book, Pearson

Literatura uzupełniająca:

Cambridge English First, Handbook for Teachers for Exams from 2016

Tricia Hedge, Writing, Oxford University Press

Barbara Pawłowska, Business Correspondence, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne

Źródła prasowe i internetowe

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

N.W1. zaawansowane struktury gramatyczne oraz formy językowe w języku angielskim;

N.W2. kulturę krajów anglojęzycznych oraz wybraną literaturę, rymowanki i piosenki oraz zabawy dla dzieci w języku angielskim;

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

N.U1. potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii

N.U2. samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zawodowe umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku angielskim

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

N.K1. autorefleksji nad posiadanymi kompetencjami językowymi i pedagogicznymi

N.K2. podejmowania kształcenia i pracy w celu rozwoju umiejętności językowych

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

- praca z tekstem – analiza, selekcja i referowanie tekstu,

- samodzielne redagowanie tekstu, jego korekta i ocena.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę:

20% - obecność i praca na zajęciach

60% - przygotowanie prac pisemnych

20% - inne zadania (analiza, przygotowanie do zajęć, opracowanie zadanych zagadnień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)