Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-WS2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student powinien:

• posiąść podstawową wiedzę z zakresu socjologii ogólnej,

• opanować umiejętności operowania uzyskaną wiedzą w analizach rzeczywistości społecznej,

• posiąść umiejętność dostrzegania i formułowania istoty zjawisk społecznych,

• posiąść umiejętność odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko społeczne,

• rozumieć znaczenie i wagę wiedzy i umiejętności społecznych.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy z zakresu socjologii ogólnej. W szczególności wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi umiejętnościami operowania uzyskaną wiedzą w analizach rzeczywistości społecznej, dostrzegania i formułowania istoty zjawisk społecznych, odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko społeczne. Dodatkowym celem zajęć jest umiejętność rozumienia znaczenia i wagi wiedzy i umiejętności społecznych związanych z obszarem badań socjologicznych.

Zakres tematyczny zajęć: problematyka socjologii religii; zagadnienia socjologii moralności; badania religijności i wpływu religii na postawy społeczne; sekularyzacja w perspektywie socjologii religii; wartości, postawy i więzi moralne (perspektywa socjologiczna). W trakcie zajęć zostaną również poruszone tematy związane ze stratyfikacją społeczną, nierównościami edukacyjnymi w perspektywie socjologicznej, przemianami rodziny, racjonalizacją społeczeństw uprzemysłowionych, anomią i technikami manipulacji.

Literatura:

Literatura

1. G. Kehrer, Wprowadzenie do socjologii religii, NOMOS, Kraków 1997.

2. J. Mariański, Religijnosocjologiczne wyzwania pedagogiki religii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021

3. J. Mariański, Sens życia, wartości, religia (studium socjologiczne), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

4. Socjologia religii. Antologia tekstów, wyb. i red. W. Piwowarski, NOMOS, Kraków 1998.

5. J. Mariański, Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

6. A. Giddens, P.W. Sutton, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

7. P. Sztomka, Socjologia

8. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii

9. G. Ritzer, Makdonaldyzacja kultury, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2009, s. 14-42

10. A.Pratkanis, E.Aronson, Wiek propagandy, PWN, Warszawa 2008, s. 263-275

11. P. Żuk, O nierównościach edukacyjnych w Polsce, (w:) P. Żuk (red.), Podziały klasowe i nierówności społeczne, Oficyna Naukowa

12. I. Białecki, Nierówności Edukacyjne, Badania, Polityka

13. P. Sadura, Wielość w jedności: klasa średnia i jej zróżnicowanie, (w:) M. Gdula, P. Sadura (red.), Style życia i porządek klasowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

14.Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005, str. 12-32

15. R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.1.W1. kulturowe, antropologiczne, aksjologiczne i socjologiczne opisy współczesności: funkcje edukacji w życiu społeczeństw i egzystencji jednostek, typy i rolę ideologii w życiu społecznym, ulokowanie społeczne, blokady i możliwości rozwojowe różnych grup społecznych oraz elementy socjologii edukacji;

A.1.W2. procesy wychowania i kształcenia (wybrane ujęcia teoretyczne): ontologiczne, aksjologiczne i antropologiczne podstawy wychowania, istotę wychowania, zagadnienia wychowania jako spotkania w dialogu, wychowania do odpowiedzialnej wolności oraz społeczeństwa wielokulturowego, typy relacji międzyludzkich oraz procesy rządzące tymi relacjami, główne środowiska wychowawcze, a także podstawy dialogu międzykulturowego;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.1.U2. interpretować działalność nauczycieli w kontekstach jej prowadzenia z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w zakresie pedagogiki i psychologii, charakteryzować swoistość działania pedagogicznego, a także prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie poparte rozbudowaną argumentacją teoretyczną;

A.1.U4. formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.1.K1. doceniania znaczenia pedagogiki dla rozwoju osoby i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych;

A.1.K2. nabywania wiedzy z zakresu pedagogiki i budowania warsztatu pracy nauczyciela dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia w młodszym wieku szkolnym;

A.1.K4. stosowania norm etycznych w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla godności człowieka.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Zaliczenie: miniprojekt grupowy lub indywidualny dotyczący analizy zagadnienia zaproponowanego przez prowadzącego. Obecność obowiązkowa (możliwe dwie nieobecności).

-egzamin końcowy pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1 ECTS - 30 godzin kontaktowych

1,5 ECTS - 15 godzin - przygotowanie do zajęć

1,5 ECTS - 45 godzin - przygotowanie do egzaminu

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa . Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Czykwin
Prowadzący grup: Elżbieta Czykwin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)