Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-WS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student powinien:

• posiąść podstawową wiedzę z zakresu socjologii ogólnej,

• opanować umiejętności operowania uzyskaną wiedzą w analizach rzeczywistości społecznej,

• posiąść umiejętność dostrzegania i formułowania istoty zjawisk społecznych,

• posiąść umiejętność odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko społeczne,

• rozumieć znaczenie i wagę wiedzy i umiejętności społecznych.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy z zakresu socjologii ogólnej. W szczególności wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi umiejętnościami operowania uzyskaną wiedzą w analizach rzeczywistości społecznej, dostrzegania i formułowania istoty zjawisk społecznych, odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko społeczne. Dodatkowym celem zajęć jest umiejętność rozumienia znaczenia i wagi wiedzy i umiejętności społecznych związanych z obszarem badań socjologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań, 1998.

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2017.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej. PWN, Warszawa 1983.

Czykwin E., Stygmat społeczny, PWN Warszawa, 2007.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia zróżnicowanie PWN,, Warszawa 2010.

Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.1.W1. kulturowe, antropologiczne, aksjologiczne i socjologiczne opisy współczesności: funkcje edukacji w życiu społeczeństw i egzystencji jednostek, typy i rolę ideologii w życiu społecznym, ulokowanie społeczne, blokady i możliwości rozwojowe różnych grup społecznych oraz elementy socjologii edukacji;

A.1.W2. procesy wychowania i kształcenia (wybrane ujęcia teoretyczne): ontologiczne, aksjologiczne i antropologiczne podstawy wychowania, istotę wychowania, zagadnienia wychowania jako spotkania w dialogu, wychowania do odpowiedzialnej wolności oraz społeczeństwa wielokulturowego, typy relacji międzyludzkich oraz procesy rządzące tymi relacjami, główne środowiska wychowawcze, a także podstawy dialogu międzykulturowego;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.1.U2. interpretować działalność nauczycieli w kontekstach jej prowadzenia z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w zakresie pedagogiki i psychologii, charakteryzować swoistość działania pedagogicznego, a także prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie poparte rozbudowaną argumentacją teoretyczną;

A.1.U4. formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.1.K1. doceniania znaczenia pedagogiki dla rozwoju osoby i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych;

A.1.K2. nabywania wiedzy z zakresu pedagogiki i budowania warsztatu pracy nauczyciela dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia w młodszym wieku szkolnym;

A.1.K4. stosowania norm etycznych w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla godności człowieka.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

bieżąc ocenA pracy studenta w trakcie trwania zajęć (wykonywanie prac cząstkowych, aktywność, zaangażowanie w dyskusję podczas zajęć).

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1 ECTS - 30 godzin kontaktowych

1 ECTS - 30 godzin - wykonywanie zadań cząstkowych

Obecność na zajęciach obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach oraz wykonanie wszystkich prac/zadań w trakcie semestru.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Czykwin
Prowadzący grup: Elżbieta Czykwin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)