Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-S8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają charakter obligatoryjny oraz nie wymagają uprzedniej wiedzy z zakresu statystyki. Ich celem będzie wprowadzenie uczestników w podstawowe zagadnienia statystyki.

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie zapoznać uczestników z podstawowymi założeniami i technikami opisu oraz wnioskowania statystycznego. Ich opanowanie pozwoli zarówno na bierny odbiór analiz statystycznych (czytanie literatury empirycznej), jak również właściwe planowanie własnych badań oraz analizowanie i prezentowanie ich rezultatów.

Pełny opis:

Kluczowe zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

1. Badania ilościowe - wprowadzenie podstawowych pojęć pojęć statystycznych

2. Pojęcie cechy statystycznej

3. Opis statystyczny - podstawowe pojęcia i zagadnienia

4. Zasady tworzenia baz danych

5. Rozkład zmiennej - liczbowe, graficzne i tabelaryczne sposoby opisu zmiennych

6. Przekształcanie zmiennych - tworzenie wskaźników

7. Miary związku między zmiennymi ciągłymi - współczynnik korelacji

8. Test chi-kwadrat - analiza współzmienności dla zmiennych nominalnych

9. Porównywanie średnich - test t Studenta dla prób zależnych i jego nieparametryczne odpowiedniki

10. Porównywanie średnich - test t Studenta dla prób niezależnych i jego nieparametryczne odpowiedniki

11. Porównywanie średnich - jednoczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym

Literatura:

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewdnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL, dostępny online: https://www.researchgate.net/publication/259762088_Liczby_nie_wiedza_skad_pochodza_Przewodnik_po_metodologii_i_statystyce_nie_tylko_dla_psychologow_Numbers_do_not_know_where_they_come_from_A_guide_through_methodology_and_statistics_not_only_for_psycho

Jakubowski, M., Pokropek, A. (2009). Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Warszawa: CKE, dostępne online: http://www.ptde.org/pluginfile.php/1433/mod_page/content/5/Badaj%C4%85c%20egzaminy.pdf

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

K.W2. strukturę procesu badawczego w kontekście przyjętej strategii badań naukowych (strategia ilościowa),

K.W3. zasady przetwarzania i krytycznej analizy danych w kontekście przyjętej strategii badań naukowych i rodzaju danych; weryfikację, selekcję, kodowanie, klasyfikację, kwantyfikację i kategoryzację danych; podstawy analizy statystycznej (statystykę opisową, rozkłady częstości, miary tendencji centralnej i rozproszenia, analizę jedno- i dwuczynnikową, korelacje między zmiennymi, wnioskowanie statystyczne i testowanie hipotez oraz analizy porównawcze);

K.W4. zasady opracowywania wyników i raportu z badań naukowych; sposoby prezentacji wyników badań, zasady przygotowania i opracowania różnych rodzajów tekstów naukowych; warsztat pisarski, style i gatunki, język i sposób narracji;

K.W5. rolę jakości i rzetelności badań naukowych, różne kryteria jakości badań naukowych, w tym reprezentatywność, trafność, rzetelność, wiarygodność, transparentność, autentyczność, triangulację perspektyw teoretycznych, metod badawczych i źródła danych oraz możliwości uogólnienia i transferu rezultatów badawczych;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

K.U1. zaprojektować proces badań oraz umiejętnie dobrać narzędzia badawcze;

K.U2. zebrać dane adekwatne do postawionego problemu badawczego;

K.U3. poprawnie przeprowadzić analizę danych;

K.U4. opracować raport z wyników badań;

K.U4. opracować raport z wyników badań;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

K.K1. rzetelnego sprawozdania wyników swoich badań;

K.K2. przestrzegania zasad rzetelności intelektualnej i reguł własności intelektualnej;

K.K3. rzetelnego sprawozdania wyników badań zawartych w pracy dyplomowej.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

-bieżąca ocena pracy studenta w trakcie trwania zajęć: wykonywanie zadań (analizy statystyczne, interpretacja wyników), aktywność, i zaangażowanie w dyskusję podczas zajęć.

- kolokwium zaliczeniowe

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1 ECTS - 30 godzin kontaktowych

1 ECTS - 30 godzin - przygotowanie do zaliczenia

1. Indywidualna praca zaliczeniowa (na ocenę) mająca na celu samodzielną analizę danych z wykorzystaniem metod analizy danych

ilościowych.

2. obecność na zajęciach i wykonywanie zadań (dopuszczone są dwie nieobecności)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Walczak
Prowadzący grup: Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia 1. Badania ilościowe - wprowadzenie podstawowych pojęć i praw statystycznych.

Tematyka zajęć: czym zajmuje się statystyka, funkcja opisowa i indukcyjna statystyki, pojęcie populacji generalnej, pojęcie próby, prawo

wielkich liczb Bernouliego,

Zajęcia 2. Pojęcie cechy statystycznej

Tematyka zajęć: pojęcie cechy statystycznej, warianty (poziomy) pomiaru.

Literatura:

1. Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedza skąd pochodzą. Lublin: KUL Rozdział 1.3. Zmienne i ich pomiar s. 26-40.

Zajęcia 3-4. Opis statystyczny - podstawowe pojęcia i zagadnienia

Tematyka zajęć: opis statystyczny, statystyki opisowe (dominanta,

średnia, mediana, kwartyle, rozstęp, współczynnik asymetrii, kurtoza, wariancja, odchylenie standardowe), centralne twierdzenie

graniczne i jego znaczenie dla wariancji w próbie.

Literatura:

1. Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedza skąd pochodzą. Lublin: KUL Rozdział 4.5. Parametry rozkładu zmiennej losowej

s. 131-152.

2. Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedza skąd pochodzą. Lublin: KUL Rozdział 4.6. Wskaźniki zmienności, s. 152-171.

Zajęcia 5. Zasady tworzenia baz danych

Tematyka zajęć: logika tworzenia baz danych, tworzenie zmiennych, opis wariantów cechy, kodowanie braków danych.

Zajęcia 6-7. Rozkład zmiennej - liczbowe, graficzne i tabelaryczne sposoby opisu zmiennych

Tematyka zajęć: wyznaczanie statystyk opisowych zmiennych przy wykorzystaniu programu Jamovi, analiza częstości, analiza rozkładu zmiennej, tabelaryczne sposoby prezentowania statystyk opisowych, generowanie wykresów, zasady sporządzania opisu danych opisowych zgodnie ze standardami dla tekstu naukowego.

Zajęcia 8. Przekształcanie zmiennych - tworzenie wskaźników

Tematyka zajęć: logika tworzenia wskaźników, odwracanie skali, centrowanie zmiennych, standaryzowanie danych.

Zajęcia 9. Miary związku między zmiennymi - współczynnik korelacji

Tematyka zajęć: logika wyznaczania związków między zmiennymi ciągłymi, współczynnik korelacji i sytuacje mające wpływ na jego siłę, analiza z wykorzystaniem programu Jamovi, sposób prezentacji oraz opisu zgodnie ze standardami dla tekstu naukowego.

Zajęcia 10. Test chi-kwadrat - analiza współzmienności dla zmiennych nominalnych

Tematyka zajęć: wyznaczanie związków między zmiennymi nominalnymi, logika testu chi-kwadrat, tabelaryczna prezentacja relacji między zmiennymi nominalnymi, sposób prezentacji oraz opisu zgodnie ze standardami dla tekstu naukowego.

Zajęcia 11-12. Porównywanie średnich - test t Studenta dla prób zależnych i jego nieparametryczne odpowiedniki

Tematyka zajęć:logika porównań średnich dla prób zależnych, założenia istotne dla testu t Studenta dla prób zależnych, nieparametryczne odpowiedniki testu t dla prób zależnych, procedura porównań średnich dla prób zależnych w Jamovi, prezentacja danych oraz opis porównań średnich zgodnie ze standardami dla tekstu naukowego.

Zajęcia 13-14. Porównywanie średnich - test t Studenta dla prób niezależnych i jego nieparametryczne odpowiedniki

Tematyka zajęć: logika porównań średnich dla prób niezależnych, test t dla prób niezależnych, założenia istotne dla test t Studenta dla prób niezależnych, nieparametryczne odpowiedniki testu t dla prób niezależnych, procedura porównań średnich dla prób niezależnych, prezentacja danych oraz opis porównań średnich zgodnie ze standardami dla tekstu naukowego.

Zajęcia 15. Porównywanie średnich - jednoczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym

Tematyka zajęć: logika jednoczynnikowej analizy wariancji, założenia analizy, procedura porównań, testy post-choc w jednoczynnikowej analizie wariancji, prezentacja danych oraz opis porównań średnich zgodnie ze standardami dla tekstu naukowego.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontraktowych (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 20h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15h

Łączny nakład pracy studenta - 65h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)