Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej we wczesnej edukacji dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-MEM8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej we wczesnej edukacji dziecka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest kształtowanie w studentkach i studentach umiejętności prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o podstawy teoretyczne edukacji matematycznej oraz uwzględniających etapy i prawidłowości dzieci w tym okresie rozwojowym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metodyki edukacji matematycznej oraz przygotowanie studentów do pracy z dziećmi klas edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawienie sposobów i metod pobudzających zainteresowania matematyczne, a także jak unikać typowych błędów w nauczaniu matematyki.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są kształceniu umiejętności projektowania poprawnych metodycznie i merytorycznie zajęć z edukacji matematycznej uczniów klas I - III. Podczas ćwiczeń studentki i studenci zapoznają się z etapami rozwoju myślenia matematycznego dziecka, fazami kształtowania pojęć matematycznych.

Zajęcia umożliwią praktyczne zastosowanie metod, form i środków dydaktycznych do realizacji celów i treści edukacji matematycznej zawartych w podstawie programowej.

Treści przedmiotu obejmują wiedzę z obszaru pedagogiki ogólnej i rozwojowej;

Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) mają nauczyć wykorzystywania w pracy dydatktyczno- wychowawczej różnych metod i technik nauczania- uczenia się;

Metody aktywizujące jako podstawa nauczania- uczenia się w klasach I-III;

Pedagogika Planu Daltońskiego jako przykład pracy samodzielnej, współpracy i odpowiedzialności w procesie nauczania - uczenia się w klasach I- III

Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów. Ocenianie kształtujące.

Literatura:

Dąbrowski M. (2016), Gry matematyczne cz.1 i 2, Opole, Wyd. Nowik;

Gruszczyk- Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1994

Hanisz J., Matematyka. Metoda pracy w klasach I-III, WSiP, Warszawa 2016.

Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M., Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Kielce 2015.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

E.3.W1. stadia rozwoju umysłowego w kontekście zakresu i metod edukacji matematycznej, a także poziom rozumowań przedoperacyjnych, operacyjnych i formalnych;

E.3.W2. zagadnienia edukacji matematycznej w przedszkolu: podstawę programową i program edukacji matematycznej, rozwijanie intuicji dotyczących liczb i liczenia – kardynalnego, porządkowego i miarowego aspektu liczby, porównywanie liczebności zbiorów, stymulowanie rozwoju operacyjnego rozumowania – odwracalności operacji, rozwijania rozumowania przyczynowo - skutkowego i orientacji przestrzennej, w tym na kartce papieru, dodawania i odejmowania na palcach i innych zbiorach zastępczych, rozdawania i rozdzielania po kilka, rozwijania intuicji geometrycznych; gry i zabawy z wątkiem matematycznym oraz proste gry strategiczne;

E.3.W3. zagadnienia edukacji matematycznej w klasach I–III szkoły podstawowej:

podstawę programową, projektowanie aktywności matematycznej przy kształtowaniu pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych, wprowadzanie symboliki i zapisu matematycznego, rozwijanie orientacji przestrzennej i wyobraźni geometrycznej oraz kształtowanie umiejętności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych;

E.3.W4. rolę pracy domowej ucznia i zasady konstruowania sprawdzianów i oceniania;

E.3.W5. formy aktywności dzieci lub uczniów: manipulacje, eksperymenty, budowanie modeli płaskich i przestrzennych z zastosowaniem różnych materiałów, w tym gotowych elementów, samodzielne odkrywanie praw matematycznych, prowadzenie prostych rozumowań, w tym z wykorzystaniem łamigłówek;

E.3.W6. znaczenie obliczeń pamięciowych, trudności w opanowaniu rachunków pamięciowych, techniki kształcenia biegłości rachunkowej i strategie sprytnych rachunków;

E.3.W7. metody pracy z zadaniami tekstowymi, stosowania reprezentacji graficznych w ćwiczeniach rachunkowych i rozwiązywaniu zadań tekstowych;

E.3.W8. znaczenie kształtowania umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, stawiania i weryfikowania hipotez, dostrzegania i wykorzystywania regularności i analogii, używania argumentacji i kontrprzykładów, w tym w rozwiązywaniu łamigłówek, abstrahowania, uogólniania, klasyfikowania, definiowania i algorytmizowania;

E.3.W9. rodzaje i źródła typowych błędów uczniowskich, a także ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym;

E.3.W10. środki dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci: pakiety edukacyjne, karty pracy, elementy do manipulacji i klasyfikacji, liczydła, liczmany, klocki logiczne Dienesa, klocki Cuisenaire’a, kostki do gry, domina, karty, mozaiki, konstrukcyjne klocki geometryczne różnych typów, łamigłówki logiczne i proste gry strategiczne;

E.3.W11. znaczenie wykorzystania gier i zabaw matematycznych do realizacji celów dydaktycznych, w tym zastosowanie w pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się oraz z uczniem zdolnym; zasady konstruowania gier przez uczniów, zespołowe formy uczenia się i utrwalania wiadomości;

E.3.W12. rolę konkursów matematycznych dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej: rodzaje, zasady rozgrywania, charakter zadań, walory kształcące oraz sposoby przygotowania uczniów do udziału w konkursach.

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

E.3.U1. kształtować u uczniów pojęcie liczby;

E.3.U2. rozwijać wyobraźnię i orientację przestrzenną;

E.3.U3. wdrażać uczniów w zasady logicznego myślenia;

E.3.U4. budować sytuacje edukacyjne skłaniające uczniów do budowania hipotez i ich weryfikacji;

E.3.U5. stosować gry i inne pomoce naukowe w nauczaniu matematyki; E.3.U6. analizować błędy popełniane przez uczniów i wyciągać z nich wnioski;

E.3.U7. pracować z uczniami o szczególnych uzdolnieniach matematycznych.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

E.3.K1. rozbudzania zainteresowania uczniów myśleniem matematycznym;

E.3.K2. wskazywania uczniom korzyści z uczenia się matematyki.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

aktywność na zajęciach i znajomość literatury, dyskusja panelowa, przygotowanie i zaprezentowanie zajęć edukacji matematycznej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach -praca z tekstem, dyskusja panelowa, rozwiązywanie zadań, opracowanie zagadnień;

-przygotowanie i przedstawienie zajęć dla dzieci klas I-III (zagadnienia i sposób realizacji zostaną przedstawione w czasie pierwszych ćwiczeń)

25%- oceny stanowi obecność na zajęciach (dopuszcza się 1 nieobecność całodniową)

35%- aktywne uczestnictwo w czasie zajęć;

40% przygotowanie i zaprezentowanie zajęć edukacji matematycznej z wybranego zagadnienia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)