Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody aktywizujące i pedagogika zabawy w pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-MAPZ6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody aktywizujące i pedagogika zabawy w pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem ćwiczeń jest wyposażenie studentów w elementarną wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości metod pedagogiki zabawy i ich wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W szczególności studenci zapoznają się z zastosowaniem i klasyfikacją metod i technik pedagogiki zabawy i ich wykorzystaniem w animacji grup w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajęcia mają na celu przedstawieniem idei pedagogiki zabawy jako formy aktywizacji dziecka w procesie nauczania i wychowania we wczesnej edukacji. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu planowania działań z wykorzystaniem metod zabawowych, służących harmonijnemu i twórczemu rozwojowi małego ucznia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w konkretne umiejętności z zakresu pedagogiki zabawy służące rozwojowi dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na sferę emocjonalną, organizowanie procesu uczenia się w sposób sprzyjający ujawnieniu pozytywnych uczuć, wzmacniający poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, a także wspomagający samodzielną aktywność dziecka oraz umiejętności współpracy w grupie.

Cele zajęć będą realizowane przez następujące zagadnienia:

1. Tło historyczne i rozwój pedagogiki zabawy.

2. Pojęcia pedagogika zabawy. Inspiracje teoretyczne pedagogiki zabawy

3. Cele i zadania pedagogiki zabawy w pracy z dzieckiem w przedszkolu i w nauczaniu wczesnoszkolnym.

4. Rodzaje metod aktywizujących w pedagogice zabawy: metody ułatwiające poznanie się, metody rozluźniające, relaksujące, metody twórczego opracowania tematu, w tym metody poznawania doświadczeń, stereotypów oraz dyskusji wokół problemów, zabawy dramowe, metody animacji dużych grup mających na celu uaktywnianie wszystkich, bez podziału na prezentujących się i biernych widzów, metody uzyskiwania informacji zwrotnych od uczestników, w tym metody ułatwiające podsumowanie, zakończenie zajęć, metody aktywizujące dla określonych grup np. dla niedowidzących, upośledzonych, jednorodnych pod względem wieku, itp."

5. Zabawa jako forma aktywizująca dzieci, funkcje i podział zabaw

6. Przykłady form aktywizujących uczniów w pedagogice zabawy

7. Pedagogika zabawy- metodyka pracy z grupą w wychowaniu przedszkolnym i w klasach I-III

8. Pedagogika zabawy w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

9. Analiza scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy

10. Rola i zadania nauczyciela pracującego aktywnie z uczniami

11. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy KLANZA, założenia i oferta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Kędzior-Niczyporuk (red.), Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, wyd. Klanza, Lublin 1998

M. Marcinkowska, Z. Hofman, Zabawa jako metoda pracy z grupą - założenia teoretyczne pedagogiki zabawy, wyd. Klanza, Warszawa 2000,

I. Czaja–Chudoba, 2006, Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela, wyd. Klanza, Kraków 2006

Literatura uzupełniająca:

E. Noga, H. Wasilak, Stare i nowe zabawy podwórkowe, wyd. KLANZA, Lublin 2003

A. Wimmer, Pedagogika i zabawa - Pedagogika zabawy, Warszawa

E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001

M. Radwańska, Zabawy muzyczno-ruchowe w rozwijaniu aktywności twórczej dziecka, W: Pedagogika małego dziecka : wybrane zagadnienia, red. Małgorzata Karwowska-Struczyk, Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

C.W2. zasady organizacji optymalnego środowiska edukacyjnego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej: możliwości wykorzystania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania, organizację środowiska wychowawczego przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci, uczniów lub grup, a także potrzebę wykorzystywania w pracy z dzieckiem lub uczniem informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza, oraz rodziców lub opiekunów;

C.W3. zasady: projektowania spersonalizowanych strategii edukacyjnych w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, konstruowania wiedzy w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, integrowania wiedzy i umiejętności dzieci w przedszkolu i uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka lub ucznia, a także planowania, realizacji i oceny spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania;

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

C.U5. organizować zabawy i zajęcia stymulujące aktywność poznawczą dzieci lub uczniów, wspólnotowe i kooperacyjne uczenie się, angażujące emocjonalnie, motywacyjnie i poznawczo wszystkie dzieci lub uczniów, wspierać ich adaptację do uczenia się we wspólnocie oraz identyfikować spontaniczne zachowania dzieci lub uczniów jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystywać je w procesie edukacji;

C.U6. identyfikować i rozbudzać zainteresowania i zdolności dzieci lub uczniów, dostosowywać sposoby i treści nauczania do ich zasobów, rozwijać u dzieci lub uczniów ciekawość, aktywność i samodzielność poznawczą oraz kreatywne podejście do zadań;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

C.K1. kierowania się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, krytycyzmem oraz przyjęcia odpowiedzialności za integralny rozwój dzieci lub uczniów i podejmowane działania pedagogiczne;

C.K4. efektywnej współpracy z nauczycielami, specjalistami, w tym psychologiem, logopedą, pedagogiem, lekarzem, i rodzicami dzieci lub uczniów oraz innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej na rzecz dzieci lub uczniów i zapewnienia jakości pracy przedszkola lub szkoły.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Obecność i aktywność studenta na zajęciach, praca własna studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS

Obecność na zajęciach 0,5 ECTS

praca własna studenta, przygotowanie wybranej metody pedagogiki zabawy prezentacji multimedialna 1 ECTS

przygotowanie w grupie scenariusza zajęć z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy z uwzględnieniem obszarów kształcenia w przedszkolu i kierunków edukacyjnych w klasach I-III - 1,5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Aleksiejuk
Prowadzący grup: Elżbieta Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)