Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-KI1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Studia jednolite magisterskie WEiPO, 1 semestr
Studia jednolite magisterskie WEJA, 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia w sem. zimowym r. akad. 2021/22 prowadzone są w trybie mieszanym (blended-learning), tzn. 8h odbywa się w sali budynku ChAT (kontaktowo), a 7h zdalnie, w postaci udostępniania studentom materiałów i zadań do samodzielnej realizacji w określonym przedziale czasowym na platformie MS Teams. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi komunikacji interpersonalnej – kanały komunikacji, składowe procesu komunikacyjnego, zasady formułowania komunikatów ze względu na cel komunikacji. Nauczą się rozpoznawać i pokonywać bariery komunikacyjne, poznają techniki usprawniające skuteczną komunikację (aktywne słuchanie, komunikat Ja, stosowanie parafrazy, roli empatii w komunikacji). Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące komunikowania się w sytuacjach konfliktowych, asertywnej komunikacji oraz komunikacji zapośredniczonej (cyfrowej) i interakcyjnej (na przykładzie oceniania w szkole).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Połowa zajęć realizowana jest (zgodnie z harmonogramem kursu) w formie wykładów stacjonarnych, a druga połowa ma formę zdalną (w postaci udostępniania studentom materiałów i zadań do samodzielnej realizacji za pośrednictwem MS Teams).

Zdalna część kursu

a) Zdalna część kursu obejmuje 4 tematy. Materiały i zadania do samodzielnego opracowania udostępniane są zgodnie z harmonogramem kursu. Na zaliczenie jednego tematu – wykonanie zadania, np. krótka odpowiedź, wypowiedź na forum) studenci mają 1 tydzień.

b) wszystkie lektury/materiały do części asynchronicznej kursu udostępnione są w wersji elektronicznej

c) zaliczenie asynchronicznej części kursu

Każde zadanie studenci wykonują jednokrotnie; poprawka przysługuje jedynie osobom, które nie zaliczyły pracy. W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach można zwrócić się indywidualnie z prośbą o zaliczenie tematu w późniejszym terminie, z podaniem konkretnego tematu, dnia i przedziału czasowego, w którym zostanie otworzone zadanie.

Uzyskanie zaliczenia każdego z 4 zadań przekłada się na zaliczenie części zdalnej kursu. Za każde zaliczone zadanie student otrzyma 1pkt., a brak zaliczenia zadania to 0 pkt. Brak zaliczenia części zdalnej kursu (0 pkt.) uniemożliwia zaliczenie całego kursu.

Stacjonarna część kursu

Część zdalna kursu przeplatana jest wykładami prowadzonymi stacjonarnie w sali w budynku ChAT zgodnie z harmonogramem kursu.

Cały kurs kończy kolokwium (10 pytań) obejmujące treści jedynie z wykładów prowadzonych stacjonarnie. Ocena uzyskana z tego testu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.

Przeliczenie punktów procentowych uzyskanych z kolokwium na ocenę:

60%–67% - 3.0

68%-75% - 3,5

76%-83% - 4.0

84%-92% - 4,5

93%-100% - 5.0

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Morreale, S., Spitzberg, B., Barge J. (2015). Komunikacja między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane rozdziały).

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2007). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały).

Stewart, J. (2014). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa, PWN (wybrane treści).

Literatura uzupełniająca:

Kazimierz Ożóg (2018). Słowa dobre i słowa złe w komunikacji między Tobą a mną, [W:] red. A. Myszka, K. Bieńkowska, Głos – Język - Komunikacja. W obliczu emocji, Tom 5. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 15 – 30. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RvXMKdzeJoMJ:ipid.ur.edu.pl/logopedia/glos-jezyk-komunikacja.php%3FidDanych%3D252+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d

B. Przywara, I. Leonowicz-Bukała (2020). Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna. Zeszyty prasoznawcze, t. 63, nr 3 (243), s. 9–32. https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/3-243/art/17293/?fbclid=IwAR0502-uyFpUG_51z6WSkgUBNP0VIRU-fW5ZgIe0FsRsvSB3prXKGIJxazw

I. Morawska (2019). Ocenianie w szkole jako komunikacja interakcyjna, ANNALES

UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN, VOL. IV, s. 195 – 212. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_06XcdIwn2cJ:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2019_4_195211+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

I.W1. pojęcie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej

I.W2. zagadnienia praktyki wystąpień publicznych

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

I.U1. sprawnie komunikować się

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

I.K1. dbałości o kulturę wypowiedzi

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena zadań wykonywanych w zdalnej części zajęć

- kolokwium końcowe (pisemne, pytania zamknięte)

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 0,5 ECTS - 8 godzin kontaktowych; 0,5 ECTS – zadania w zdalnej części kursu; 1 ECTS – kolokwium końcowe.

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. Końcowa ocena z przedmiotu wystawiona na podstawie wyniku kolokwium obejmującego treści z wykładów stacjonarnych + zaliczenie zadań z części zdalnej (4 pkt.). Brak zaliczenia którejkolwiek części kursu (stacjonarnej lub zdalnej) jest równoznaczne z oceną niedostateczną z całego kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bodarski
Prowadzący grup: Rafał Bodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)