Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-KI1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest dostarczenie uczestnikom kluczowych informacji na temat komunikacji interpersonalnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładu studenci zapoznaja sie z podstawowymi informacjami dotyczącymi:

- procesu komunikacji,

- własnej roli w tym procesie i psychologicznymi zjawiskami mającymi na niego wpływ

- możliwości zwiekszenia efektywności w komunikacji interpersonalnej.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

I.W1. pojęcie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej;

I.W2. zagadnienia praktyki wystąpień publicznych;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

I.U1. sprawnie komunikować się;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

I.K1. dbałości o kulturę wypowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wojtowicz
Prowadzący grup: Ewa Wojtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładu studenci zapoznaja sie z podstawowymi informacjami dotyczącymi:

- procesu komunikacji,

- własnej roli w tym procesie i psychologicznymi zjawiskami mającymi na niego wpływ

- możliwości zwiekszenia efektywności w komunikacji interpersonalnej.

Pełny opis:

Komunikacja interpersonalna

1. Teoretyczne podstawy komunikacji interpersonalnej: charakterystyka komunikacji interpersonalnej, modele komunikacji interpersonalnej, cechy komunikacji interpersonalnej, rodzaje komunikacji interpersonalnej, kompetencja komunikacyjna i jej składowe.

2. Komunikacja a kontakt: otwartość, ujawnianie JA, techniki autoprezentacyjne, UTO

3. Komunikacja niewerbalna: definicja pojęcia, formy komunikacji niewerbalnej, komunikacja niewerbalna a kształtowanie wrażenia – postawa ciała, znaczenie mimiki twarzy w komunikacji, emocje a mimika, mimika w świecie wirtualnym, przestrzeń w komunikacji, różnice kulturowe w komunikacji niewerbalnej (przykłady)

4. Komunikaty werbalne: rola i funkcje języka w efektywnej komunikacji. Bariery językowe w komunikacji. Komunikacja etnocentryczna vs komunikacja kosmopolityczna.

5. Wartościowa rozmowa: aktywne słuchanie - słuchanie, rodzaje i typy słuchania, pseudosłuchanie, narzędzia aktywnego słuchania (parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie, dowartościowanie, precyzowanie, zachęta); pytania otwarte i pytania zamknięte, informacja zwrotna, emocje w komunikacji

6. Asertywność w komunikacji – definicja asertywności i jej wartość, postawa asertywna a bierność i agresja, filary asertywności

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Morreale, S., Spitzberg, B., Barge J. (2015). Komunikacja między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane rozdziały).

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2007). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały).

Stewart, J. (2014). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa, PWN (wybrane treści).

Literatura uzupełniająca:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997) Psychologia społeczna; serce i umysł, Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo s. c.

Monika Dawid-Sawicka, M., Stelmach, E. (2023). 13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Wolters Kluwer

Rosenberg, M. B. (2003). Porozumienie Bez Przemocy: Język Serca. Warszawa: Jacek Santorski.

Pyrkosz-Pacyna, J., Migaczewska, E., Gałuszka, A., Ptaszek, G., Żuchowska – Skiba, D. (2022). Komunikacja społeczna. Open AGH. Podręczniki

Kubiczek, B. (2019).Teoretyczne podstawy procesu komunikacji interpersonalnej [w]: Komunikacja w resocjalizacji. WSP Katowice

Podkowińska, M. (2016). Komunikacja w rodzinie. Jak zmienić konflikty rodzinne w porozumienie? [W:] Komunikacja w rodzinie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)