Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSK-PROp4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy o obowiązującym w Polsce prawie rodzinnym i opiekuńczym. W ich toku omawiane są najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy o obowiązującym w Polsce prawie rodzinnym i opiekuńczym. Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z najważniejszymi instytucjami tej dziedziny prawa, na czele z zawarciem małżeństwa, prawami i obowiązkami małżeńskimi, małżeńskimi ustrojami majątkowymi, separacją, rozwodem małżeńskim, władzą rodzicielską, przysposobieniem, alimentacją, opieką i kuratelą. Istotnym elementem zajęć jest posługiwanie się przez studentów aktami prawnymi. Mają oni uzyskać umiejętność rozpoznawania problemów prawa rodzinnego i orientowania się w sposobach ich rozwiązania przy posłużeniu się regulacjami prawnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 5, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Ciepła H. i inni, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3, LexisNexis, Warszawa 2011.

Goettel M., Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

- P6S_WG 16 - podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej,

- P6S_WG 17 - podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych,

- P6S_WG 24 - podstawową wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego i organizacyjnego działalności pedagogicznej na danym etapie edukacji i w zakresie określonym specjalnością studiów.

ABSOLWENT POTRAFI:

- P6S_UW 01 - dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej,

- P6S_UW 09 - ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

- P6_SKK 03 - podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki,

- P6_SKK 07 - aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 20%; zaliczenie prezentacji 20%; egzamin końcowy ustny 60%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)