Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSK-PM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika medialna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Pedagogika medialna jako subdyscyplina pedagogiki formułuje twierdzenia o charakterze opisowym, wyjaśniającym, dyrektywnym.

Głównym jej zainteresowaniem są tzw. mass media, a więc środki masowego przekazu, zwłaszcza tzw. środki techniczne.

Pedagogika medialna jest nauką społeczną i jest blisko związana z teorią komunikacji.

Jej powstanie wiąże się ze zmianą sytuacji społecznej jednostek i grup w otaczającym społeczeństwie.

Pełny opis:

Pedagogika medialna jest młodą subdyscypliną pedagogiczną, dlatego trudno dokładnie określić jej przedmiot zainteresowania i metodologiczny charakter.

Trzeba natomiast skonstatować, że jest to nauka bardzo potrzebna, gdyż technologia kształcenia jako dyscyplina pedagogiczna o projektowaniu systemów dydaktycznych nie zajmuje się opisywaniem i wyjaśnianiem wielorakich funkcji jakie pełnią obecnie media w szeroko pojętej edukacji.

Poza zasięgiem technologii kształcenia jest oddziaływanie wychowawcze i działalność socjalizacyjna mass mediów.

Teoretycy i badacze mediów zastanawiają się nad sposobami budowania i rozwijania pedagogiki medialnej, jak też nad rodzajem zastosowanego podejścia teoretycznego i metodologicznego.

Czy chcemy, aby pedagogika medialna była rozwijana na wzór nauk pozytywistycznych, czy też bliższe jej być powinno – tak modne obecnie – podejście postmodernistyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

*Huk T., Pedagogika medialna: aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne, Kraków 2014.

*Izdebska J., Dziecko w świecie mediów elektronicznych: teoria, badania, edukacja medialna, Białystok 2007.

*Lewowicki T., Siemieniecki B., Współczesna technologia informacyjna a edukacja medialna, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Toruń 2004.

*Mc Luhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.

*Siemieniecki B., Pedagogika medialna, t. I i II, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

*Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowanie, Kraków 2010.

*Kultura – Nauka – Media: jak media transformują świat? Szanse i zagrożenia, red. P. Rudzki, Wrocław 2002.

*Lepa A., Pedagogika mass mediów, Łódź 2007.

*Levinson P., Nowe media, Kraków 2010.

*Media a edukacja, red. W. Strykowski, Poznań 1997.

*Wojtak M., Analiza gatunków prasowych, Lublin 2008.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY absolwent zna i rozumie:

P7S_WG 01 – zaawansowaną terminologię używaną w pedagogice wczesnoszkolnej, jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; pojęcia z obszaru nowych mediów i charakteryzowanie mediów jako środków dydaktycznych we wczesnej edukacji.

P7S_WG 07 – zagadnienia związane z zaawansowaną wiedzą o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego w tym mediów elektronicznych oraz zachodzących między nimi relacjach.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi:

P7S_UW 02 – wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu wczesnej edukacji i pedagogiki medialnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

P7S_UW – posługiwać się szczegółowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej, w tym uwzględniających mediatyzację życia.

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent jest gotów do:

P7S_KO 03 – dostrzegania sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; podejmowania wyzwań zawodowych; aktywności, podejmowania trudu i wykazywania się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.

P7S_KO 04 – zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, uświadamiania sobie etycznych aspektów użytkowania nowych mediów, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (projekty, prezentacje, opracowania pisemne, aktywność, itp.),

b) egzaminy modułowe lub przedmiotowe.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).

Sposoby weryfikacji modułowych efektów uczenia się są określone w sylabusach przedmiotowych. Sylabus precyzuje warunki zaliczenia przedmiotu/modułu.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 0,5 ECTS – czytanie wskazanej literatury; 0,5 ECTS – opracowanie ćwiczenia medialnego.

Prowadzenie zajęć odbywa się w trybie synchronicznym przy użyciu aplikacji MS Teams.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość:

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów.

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość:

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postępowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postępowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego (ze zdalnego na stacjonarny przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego).

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (Teams, Moodle, USOS).

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (Teams oraz w USOS) lub/i stacjonarnie (uwaga: w sylabusie należy zadecydować, która opcja jest właściwa dla danego

przedmiotu).

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane w aplikacji Teams i/lub na platformie Moodle.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)