Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRK-KI2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Zakres specjalnościowy - PRiPS, 2. semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia w sem. letnim r. akad. 2020/21 prowadzone są w trybie blended-learning w formie zdalnej - łączą formę synchroniczną (15 godzin zajęć odbywających się w czasie rzeczywistym w ramach spotkań grupowych na platformie MS Teams) i formę asynchroniczną (15 godzin zajęć w postaci udostępniania studentom materiałów w MS Teams do samodzielnej realizacji). Zajęcia synchroniczne odbywają się co dwa tygodnie.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest podniesienie umiejętności studentów w zakresie komunikacji interpersonalnej, świadomości technik wpływu, zapoznanie ze skutecznymi sposobami komunikacji, wyrobienie kompetencji niwelowania barier komunikacyjnych, budowania strategii wypowiedzi i osiągania celów komunikacyjnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi komunikacji interpersonalnej i czynnikami wpływającymi na jakość i skuteczność komunikacji. Ćwiczone i rozwijane będą umiejętności komunikacyjne m. in. w zakresie aktywnego słuchania, stosowania parafraz, komunikatu ja, zwiększanie skuteczności komunikacji w konflikcie, asertywności. Studenci zapoznają się też z zasadami komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, zasadami komunikacji sprzyjającej motywowaniu i metodą konstruktywnej konfrontacji.

Literatura:

1). Stewart J.(2012). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo PWN (wybrane rozdziały).

2). Cialdini R. (2020). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

3). materiały od prowadzącej

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY absolwent:

PED2A_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych P7U_W P7S_WG

PED2A_W08 ma rozszerzoną wiedzę o cechach człowieka jako podmiotu konstytuującego różnego rodzaju struktury społeczne i instytucje życia społecznego oraz o zasadach ich funkcjonowania i zachodzących między nimi relacjach, P7U_W; P7S_WG

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED2A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych

problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami P7U_U; P7S_UW

PED2A_U03 potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, posługując się językiem obcym oraz specjalistyczną terminologią P7U_U; P7S_UW

NAU2A_W03 potrafi pełnić rolę nauczyciela-wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów i wychowanków P7U_W; P7SW_K

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED2A_K02 docenia znaczenie wiedzy i nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. P7U_K ; P7S_KK

PED2A_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę i inicjuje działania na rzecz interesu publicznego, P7U_K ; P7S_KO

NAU2A_ K06 potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne role oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, z rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej P7U_K ; P7S_KO

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- kolokwium końcowe oraz uczestnictwo w zajęciach synchronicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Aby zaliczyć kurs należy spełnić dwa następujące warunki :

a) zaliczyć kolokwium końcowe z treści prezentowanych podczas zajęć synchronicznych oraz lektury (R. Cialdini, "Wywieranie wpływu na ludzi") (min. 60% maksymalnej liczby punktów) p

b) uczestniczyć w zajęciach . Dozwolone 2 nieobecnośći (większa liczba nieobecności skutkuje koniecznością wykonania dodatkowego zadania).

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, dyskusja, zadania do samodzielnego opracowania, praca w parach, praca w grupach, film.

• Ocena końcowa z przedmiotu - na podstawie wyniku pisemnego kolokwium końcowego i obecności na zajęciach synchronicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bodarski
Prowadzący grup: Rafał Bodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bodarski
Prowadzący grup: Rafał Bodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)