Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-P-WPS3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy socjologii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu socjologii umożliwiające im analizę współczesnych problemów-zjawisk społecznych

Pełny opis:

Prowadzący zaproponował katalog 12. tematów zajęć, które po krótce zostaną omówione w formie wprowadzenia do zajęć, są to: „Prekariat”, „Uchodźcy”, „Gender”, „ Mniejszości narodowe i religijne w Polsce”, „Kapitał społeczny: zaufanie pomostowe i wiążące”, „Stygmatyzacja i mowa nienawiści w mediach publicznych” „Bezrobocie, ubóstwo i bieda”, „Czego uczy nas kampania prezydencka w USA oraz rezultat wyborów 2017”, „Planowana na 20127 rok reforma szkolna w Polsce”, „Przemiany rodziny współczesnej – intymność”, „problemy demograficzne Polski i Europy”. Istnieje także możliwość zgłoszenia innych propozycji współczesnych problemów socjologii przez studentów.

Studenci, z przedstawionego katalogu mają możliwość wyboru 6 propozycji, które zostaną przedstawione i przedyskutowane w trakcie zajęć.

Zajęcia pozwalają studentom, którzy posiadają już wiedzę nabytą na zajęciach z „Wprowadzenia do socjologii” oraz innych przedmiotów psychologicznych, pedagogicznych i filozofii – wykorzystanie zdobytej wiedzy dla zrozumienia współczesnych zjawisk socjologicznych oraz przemian jakie są udzia Prowadzący zaproponował specyfikację 12. tematów zajęć, a to: „Prekariat”, „Uchodźcy”, „Gender”, „B, Mniejszości narodowe i religijne w Polsce”, „Kapitał społeczny: zaufanie pomostowe i wiążące”, „Stygmatyzacja i mowa nienawiści w mediach publicznych” „Bezrobocie, ubóstwo i bieda”, „Czego uczy nas kampania prezydencka w USA oraz rezultat wyborów 2017”, „Planowana na 20127 rok reforma szkolna w Polsce”, „Przemiany rodziny współczesnej – intymność”, „problemy demograficzne Polski i Europy”. Można także zgłosić inne, własne, autorskie propozycje tematyczne.

Studenci z przedstawionego katalogu mają możliwość wyboru 6 propozycji, które zostaną przedstawione i przedyskutowane w trakcie zajęć.

Celem zajęć jest wykorzystanie nabytej wcześniej wiedzy dla dostrzeżenia, rozumienia i ewaluacji współczesnych zmian społecznych oraz uwrażliwienie na samą istotę zmiany społecznej jako immanentnej charakterystyki postmodernistycznej rzeczywistości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość, PWN, Warszawa 2013.

- Czykwin E., Stygmat społeczny, PWN, Warszawa 2015 ; Kowalski S., Tiulli M., Zamiast procesu, W.A.B., 2003.

- Czykwin E., Wstyd, Impuls, Kraków 2013.

- Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, WSiP, Warszawa 2005.

- Illuez E., Uczucia w dobie kapitalizmu, Oficyna Naukowa 2010.

- Kowalski S., Tiulli M., Zamiast procesu, W.A.B., 2003. Kowalski S., Tiulli M., Zamiast procesu, W.A.B., 2003.

- Maffesoli M., Czas plemion, PWN, Warszawa 2008.

- inne: stosownie do wyboru tematów przez studentów.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY absolwent:

PED2A_W01 zna terminologię używaną w socjologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym; P7U_W, P7S_WG

PED 2A_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju socjologii, jej nurtach i systemach, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania oraz fakty; P7U_W, P7S_WG

NAU2A_W01 zna i rozumie współczesne tendencje filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących; P7U_W, P7S_WG

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

1. aktywność i obecność na zajęciach (w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego)

2. wykonanie terminowo wszystkich prac cząstkowych na platformie moodle .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Walczak
Prowadzący grup: Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)