Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-P-POg1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, która zdecydowanie wykracza poza podstawy tej dyscypliny w ramach studiów I st. Studenci powinni poznać i zrozumieć, jak intensywnie rozwija się podstawowa wiedza metateoretyczna w naukach pedagogicznych, by umieć ją krytycznie i refleksyjnie odnieść do własnego wykształcenia pedagogicznego i zachodzących zmian w naukach humanistycznych oraz społecznych.

Pełny opis:

Pedagogika - jako nauka o wychowaniu na II stopniu kształcenia - musi powrócić do badań obejmujących wychowanie i socjalizację jako jednej ze swoich podstawowych prawidłowości, choć zarazem jeden z najprostszych faktów życia codziennego. Ograniczenie się jednak wyłącznie do wiedzy pozytywnej, to jest polegającej jedynie na systematyzacji tego, co jest bezpośrednio obserwowalne oraz wyzbycie się wszelkiej spekulacji, metafizyki, intuicyjnej zdolności wyszukiwania uogólnień, mogłoby spłycić dociekania badawcze. Dlatego istotą tych zajęć jest zwrócenie uwagi na równouprawnienie różnych podejść poznawczych do istoty socjalizacji i wychowania oraz tożsamości pedagoga poprzez:

1) gromadzenie, kumulowanie faktów, które nie jest całkowicie niezależne od poziomu teoretycznego, albowiem już samo sformułowanie problemu badawczego - w związku z którym zamierza się gromadzić fakty - wiąże się z jakąś koncepcją teoretyczną (filozoficzną, psychologiczną itp.);

2) selekcję spośród wszystkich uzyskanych w badaniach danych z tych faktów, które stanowić będą podstawę sformułowania uogólnień, gdyż świadczy to o stałym wprowadzaniu poziomu teoretycznego do procedury wiedzotwórczej;

3) analizę wyników uzyskanych w toku dotychczasowych i najnowszych badań z pedagogiki ogólnej, które muszą być zinterpretowane w świetle określonej teorii naukowej, przynajmniej takiej, jaka jest powszechnie przyjęta wśród badaczy danej dyscypliny w danym okresie lub kraju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

•Nowak M., Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

•Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki. Wymiary teoretyczny

i praktyczny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

•Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. nauk. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

•Śliwerski B., Myśleć jak pedagog, GWP, Sopot 2010.

•Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2012.

•Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2010.

•Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna, Oficyna Wyd. „Impuls", Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

•Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne. Odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia, WSP, Olsztyn 1997.

•Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy

i wolności, Oficyna Wyd. „Impuls", Kraków 2013.

•Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, Warszawa 2008.

•Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. B. Śliwerski, tom 1, GWP, Gdańsk 2006.

•Tillmann K.J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996 (II wyd. 2012).

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY absolwent:

PED2A_W01 zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

PED2A_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED2A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami;

PED2A_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED2A_K02 docenia znaczenie wiedzy i nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

PED2A_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (prezentacje, referaty, opracowania pisemne, aktywność, itp.),

b) egzaminy modułowe lub przedmiotowe.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów (wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne).

Sposoby weryfikacji modułowych efektów uczenia się są określone w sylabusach przedmiotowych. Sylabus precyzuje warunki zaliczenia przedmiotu/modułu.

Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość:

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 1 ECTS – czytanie wskazanej literatury; 2 ECTS – kolokwia śródsemestralne pisemne; 2 ECTS – egzamin końcowy ustny.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS, maila służbowego w domenie chat.edu.pl; aplikacji Teams/platformy e-ChAT.

• Do informowania o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (Teams, Moodle, USOS).

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (Teams oraz w USOS) lub/i stacjonarnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane w aplikacji Teams i/lub na platformie Moodle.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej oraz zaliczenie kolokwiów.

Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione - w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tranda
Prowadzący grup: Hanna Tranda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)