Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-P-PK4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w formie blended-learning, czyli w formie synchronicznej połączonej z asynchroniczną, przy wykorzystaniu narzędzia: MS Teams lub Moodle.

Wykład prezentuje podstawową wiedzę na temat psychologii klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki normy/zaburzenia oraz klasyfikacji i charakterystyki wybranych zaburzeń psychicznych występujących u dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Nacisk kładziony jest na praktyczny aspekt wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy pedagogicznej i terapeutycznej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie uczestnikom kursu podstawowych informacji na temat zakresu psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji zaburzeń psychicznych i opisanego w nim szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych (zaburzenia osobowości, lękowe, odżywiania, seksualne, uzależnienia, psychosomatyczne, emocjonalne, typowe dla okresu dzieciństwa i adolescencji).

Zakres tematyczny wykładu:

• zakres zainteresowań psychologii klinicznej

• pojęcie normy, zaburzenia i zdrowia – współczesne klasyfikacje zaburzeń psychicznych – DSM i ICD; podstawowe kategorie zaburzeń psychicznych

• psychologia zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, uzależnień

• zaburzeniami z okresu dzieciństwa, zaburzenia zachowania i rozwoju (dysleksja rozwojowa, zab. emocjonalne, sensoryczne)

• zaburzenia psychosomatyczne

• transpłciowość, FoMO

Literatura:

Literatura podstawowa:

Butcher, J. N. (2017). Psychologia zaburzeń: DSM-5. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (wybrane rozdziały)

L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.) (2017). „Psychologia kliniczna”, PWL (wybrane rozdziały).

A. Zawadzka i in. (2017). "Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych..." https://www.researchgate.net/publication/

326945223_Charakterystyka_wybranych_zaburzen_psychicznych_-_praktyczny_przewodnik_dla_coachow

E. Łodygowska (2017). "Dysleksja a problemy emocjonalne ..."

https://www.researchgate.net/publication/322963510_Dysleksja_a_problemy_emocjonalne_dzieci_i_mlodziezy_przeglad_badan

Seligman, M. E. P., Walker, E. F., Rosenhan, D. L. (2003 lub późniejsze). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka.

Strelau, J., Doliński, D. (red.) (2015). Psychologia akademicka. Tom 2. Gdańsk: GWP (rozdz. 16, 17, 19).

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński, J. Chyrowicz, B., Toeplitz, Z., Toeplitz-Winiewska, M. (red.) (2017). Etyka zawodu psychologa. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Czabała, Cz., Kluczyńska, S. (red.) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Borkowska, A. R., Domańska, Ł. (red.) (2012). Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdz. 5, 6, 7).

Hendrickx, S. (2018). Kobiety i dziewczyny ze spektrum autyzmu. Od wczesnego dzieciństwa do późnej starości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krasowicz-Kupis, G. (2019). Nowa psychologia dysleksji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY absolwent:

PED1A_W06 ma zaawansowaną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

PED1A_W11 ma zaawansowaną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i

wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED1A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami

PED1A_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED1A_K01 ma zaawansowaną świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych

PED1A_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena zadań wykonywanych w asynchronicznej części kursu

- kolokwium końcowe (pisemne, pytania zamknięte)

Metody i kryteria oceniania:

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Nauczanie synchroniczne i asynchroniczne - nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, dyskusja, zadania do samodzielnego opracowania.

Ocena z kursu:

Ocena końcowa wyliczana będzie jako średnia z dwóch ocen - z kolokwium końcowego z wagą 0,50 i z zadań wykonywanych asynchronicznie również z wagą 0,50 - zatem procentowy udział ocen z poszczególnych części kursu w ocenie końcowej zajęć rozkłada się w równych proporcjach: 50%/50%. Jednak wymagane jest zaliczenie każdej z części na ocenę co najmniej dostateczną – tzn. otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części jest równoznaczne z oceną niedostateczną z całego kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Lewczuk
Prowadzący grup: Joanna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)