Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-SD5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie najważniejszych zagadnień merytorycznych i metodologicznych związanych z przygotowaniem przez studentów prac dyplomowych. Zajęcia w semestrze zimowym są przeinaczone dla wszystkich uczestników, natomiast część zajęć zajęć w semestrze letnim ma charakter indywidualnych konsultacji.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia związane z indywiduami projektami badawczymi:

1. Doprecyzowanie tematyki prac dyplomowych

2. Metodologia badania, opracowanie narzędzi badawczych, kwestie związane z doborem próby.

3. Analiza i interpretacja danych uzyskanych w trakcie badań własnych.

4. Praca nad częścią teoretyczną prac dyplomowych.

5. Korekta tekstu pod względem formalnym, językowym.

Literatura:

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2011

J.W. Creswell (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Literatura odnosząca się do tematyki prac dyplomowych

Efekty uczenia się:

Absolwent w zakresie WIEDZY zna i rozumie:

NAU1AR_W01 W sposób zaawansowany, podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej: definicje, pojęcia, zakresy, rys historyczny, polskie szkoły pedagogiki resocjalizacyjnej – twórców i ich dzieła, współczesne koncepcje i teorie resocjalizacyjne, proces resocjalizacji w teorii i praktyce, dylematy resocjalizacyjne, nieprzystosowanie społeczne.

NAU1AR_W02 diagnozę psychopedagogiczną w resocjalizacji, diagnozę deficytów, diagnozę potencjałów, modele diagnostyczne, diagnozę źródeł nieprzystosowania społecznego, diagnozę osób zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie; diagnozę kryminologiczną

NAU1AR_W07 zadania charakterystyczne dla szkoły, placówki systemu oświaty oraz środowisko, w jakim one działają

Absolwent w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi:

NAU1 AR_U01 określać dylematy socjalizacyjne oraz nieprzystosowanie społeczne; analizować koncepcje, teorie, definicje; wykorzystywać współczesne koncepcje i teorie profilaktyczne i resocjalizacyjne; projektować działania od izolacji do środowiska otwartego; prezentować koncepcję twórczej resocjalizacji jako przykładu odziaływań destygmatyzujących; stosować podstawy teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej;

NA1AR_U04 analizować metodykę oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych; analizować i stosować teoretyczne podstawy instytucjonalnych oddziaływań metodycznych; analizować i stosować metody wspierające proces readaptacji i reintegracji społecznej;

NA1AR_U07wyciągać wnioski z obserwacji pracy nauczycieli lub terapeutów, ich interakcji z uczniami lub wychowankami oraz sposobu, w jaki planują i przeprowadzają zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze

Absolwent w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do:

NAU1AR_K01rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska

NAU1 AR_K06 skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych oraz z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 10 ECTS

1 ECTS - udział w seminarium dyplomowym,

4 ECTS - kwerenda biblioteczna,

5 ECTS - przygotowanie pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

-bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

-przygotowanie projektu pracy dyplomowej.

Obecność na zajęciach obowiązkowa w pierwszym semestrze zajęć. Dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze. W semestrze letnim odbywają się głównie indywidualne konsultacje ze studentami

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest oddanie szczegółowego spisu treści pracy oraz projektu badawczego (sformułowany cel badań i pytania badawcze, określenie metody, techniki i narzędzia badawczego, charakterystyka badanej grupy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kluczyńska
Prowadzący grup: Joanna Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)