Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-WS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student powinien:

• posiąść podstawową wiedzę z zakresu socjologii ogólnej,

• opanować umiejętności operowania uzyskaną wiedzą w analizach rzeczywistości społecznej,

• posiąść umiejętność dostrzegania i formułowania istoty zjawisk społecznych,

• posiąść umiejętność odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko społeczne,

• rozumieć znaczenie i wagę wiedzy i umiejętności społecznych.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy z zakresu socjologii ogólnej. W szczególności wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi umiejętnościami operowania uzyskaną wiedzą w analizach rzeczywistości społecznej, dostrzegania i formułowania istoty zjawisk społecznych, odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko społeczne. Dodatkowym celem zajęć jest umiejętność rozumienia znaczenia i wagi wiedzy i umiejętności społecznych związanych z obszarem badań socjologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań, 1998.

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2017.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej. PWN, Warszawa 1983.

Czykwin E., Stygmat społeczny, PWN Warszawa, 2007.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia zróżnicowanie PWN,, Warszawa 2010.

Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent

PED1A_W07 ma zaawansowana wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

W zakresie umiejętności absolwent

PED1A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów społecznych.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent

PED1A_K02 docenia znaczenie wiedzy i socjologii dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych;

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

-bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (wykonywanie prac cząstkowych, aktywność, zaangażowanie w dyskusję podczas zajęć).

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1 ECTS - 30 godzin kontaktowych

1 ECTS - 30 godzin - przygotowanie do zaliczenia

Obecność na zajęciach obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywność i obecność na zajęciach (w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego) oraz wykonanie w terminie zadań na platformie moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Walczak
Prowadzący grup: Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)