Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-MBS3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych. Omówione zostaną podstawowe paradygmaty leżące u podstaw omawianych metod. Studenci zostaną szczegółowo zapoznani z metodami ilościowymi i jakościowymi oraz etapami procesu badawczego.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Frankfort-Nachmias Ch.; Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

Hammersley M., Atkinson P., Metody badan terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000

Skonieczny T., Metody badań rzeczywistości społecznej, WSP, Słupsk 1996

Sawiński Z., Sztabiński P., Sztabiński F., Podręcznik ankietera, SMG/KRC, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych, WUJ, Kraków 2013

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Yin R.K., Studium przypadku w badaniach naukowych, WUJ, Kraków 2014

Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiar postaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996

Makowska M. (red.), Analiza danych zastanych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Pink S., Etnografia wizualna, WUJ, Kraków 200

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT MA

PED 1A_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat specyfiki metod badań społecznych (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice)

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT

PED1A_U06posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań społecznych, formułuje problemy badawcze i hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT

PED1A_K01 ma zaawansowaną świadomość poziomu swojej wiedzy rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1 ECTS - 30 godzin kontaktowych

1 ECTS - czytanie literatury

1 ECTS - przygotowywanie do zajęć (opracowanie zagadnień zadanych przez prowadzącego, przygotowanie prezentacji)

1 ECTS - przygotowanie do egzaminu

Obecność na zajęciach obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywność i obecność na zajęciach oraz wykonywanie wszystkich zadań w trakcie semestru.

Przedmiot kończy się egzaminem.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)