Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-KJ6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W procesie kształcenia student dąży m.in. do zdobycia wiedzy ogólnej. Ten efekt kształcenia uzyskamy poprzez pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień kultury jezyka i umiejętność analizowania literatury przedmiotu. Realizacje przedmiotu kończy zaliczenie.

Skrócony opis:

Kultura języka to prawidłowy, prezentujący wysoki poziom sposób posługiwania się językiem polskim, pozbawiony błędów. Kultura języka bardzo dobrze widoczna jest w literaturze pięknej, której autorzy z reguły bardzo dużą wagę przywiązują do poprawności językowej, używając nie tylko zasad poprawnej polszczyzny, ale również często ozdobnego języka literackiego. Przedmiot ma na celu podniesienie i ugruntowanie u studentów kultury języka polskiego.

Pełny opis:

Zajęcia ogniskują się wokół następujących zagadnień:

- Kultura języka - rozumienie terminu.

- Typy błędów jezykowych: gramatyczne, leksykalne, fonetyczne, ortograficzne, interpunkcyjne.

- Warunki właściwego użycia języka. Etyka słowa, manipulacja językowa, nowomowa i neonowomowa.

- Estetyka słowa. Brutalizacja języka publicznego. Grzeczność językowa. "Poprawność polityczna" w języku.

- Sprawność językowa. Przejawy sprawności językowej. Cechy dobrego stylu.

- Nowe gatunki językowe w polszczyźnie

- Postawy Polaków wobec języka - od puryzmu do lefeseryzmu.

Literatura:

A. Markowski "Kultura języka polskiego", PWN 2005, 2018

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

- Student ma zaawansowaną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, PED1A_WO6, P6U_W, P6S_WG

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

- Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii, P6S_UW 04

- Student potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny, P6S_UW 07

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

Student jest gotów do świadomego używania języka i refleksji na tematy edukacyjne i inne, P6_SKK 04

Student jest gotów do dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych, P6_SKK 05

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS: 1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 1 ECTS – ocena aktywności studenta na zajęciach/praca własna/lektura wybranych tekstów, 2 ECTS - zaliczenie.

Zajęcia odbywają się w sali.

Metody nauczania: Nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności.

2) W przypadku większej liczby nieobecności na zajęciach prowadzący zadaje dodatkowe prace do wykonania przez studenta.

3) Student jest zobowiązany do przyswojenia materiału z zajęć.

4) Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest rozliczenie obecności na zajęciach, a także złożenie portfolio z ćwiczeniami wykonywanymi podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Michalski
Prowadzący grup: Andrzej Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)