Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie przez działania twórcze. Warsztaty plastyczne.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-P-PP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie przez działania twórcze. Warsztaty plastyczne.
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Umiejętność postrzegania i opisania za pomocą środków plastycznych. Budowanie wyobraźni i kształtowanie kreatywności plastycznej. Doświadczenie elementów inspirujących twórczość plastyczną, Wykorzystanie potencjałów. Zastosowanie kodów kulturowych w plastyce. Znaczenie i zastosowanie metafor w twórczości plastycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym w sali plastycznej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z warsztatem plastycznym obejmującym rysunek ołówkiem, tuszem, pastelą, malowanie farbami akwarelowymi i akrylowymi. Ze względu na ograniczenia techniczne pracowni, nie jest możliwe zastosowanie innych technik plastycznych. Za pomocą danych środków plastycznych studenci będą mieli za zadanie przedstawić swój punkt widzenia na określone tematy społeczne, podane przez nauczyciela, bądź zaproponowane w toku dyskusji przez studentów. Każda praca poprzedzona będzie szkicowym projektem omówionym indywidualnie z prowadzącym zajęcia. Działania plastyczne studentów, służą indywidualnemu rozwojowi, ale również stanowią istotne doświadczenie działań twórczych, które mogą być potem wykorzystane w pracy z młodzieżą, w różnych placówkach szkolnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych. Szczególnie ważna test znajomość różnych rodzajów działań plastycznych i możliwości ich technicznej realizacji. W następnej kolejności należy uwzględnić umiejętność inspiracji, pobudzenia kreatywności, która w połączeniu ze znajomością określonego środowiska, może dać pozytywne zmiany w tożsamości wychowanków. Jest to szczególnie ważne w resocjalizacji, gdzie mamy do czynienia z tzw. "trudną młodzieżą". Działania plastyczne w tym obszarze są pomocą w wydobyciu potencjałów młodych ludzi i dokonania przewartościowania, które może być przyczynkiem do zmiany tożsamości. Nie jest wymagana umiejętność rysowania i malowania. W pracy plastycznej bardziej liczy się kreatywność, pomysł ujęcia tematu, ciekawe rozwiązania z użyciem symboli, metafor, zastosowania odpowiednich kolorów, kadrów, perspektyw, proporcji, itp. Na zajęciach nie jest wymagane posiadanie własnych narzędzi i materiałów, ponieważ są one zakupione przez Uczelnię w wymiarze podstawowym. Powstałe prace stanowią własność Uczelni i będą stanowić element półrocznej i rocznej wystawy, jako przedstawienie pracy studentów.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

PED2A_W07

ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

PED2A_W09

zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, posiada uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

PED2A_W13

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

PED2A_W15

ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, kulturalno-oświatowej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach

PED2A_W16

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, działalności zawodowej, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

PED2A_U10

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych

PED2A_U11

potrafi samodzielnie pracować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych (wychowanków) w samodzielnym zdobywaniu wiedzy, a także inspirować ich do działań na rzecz edukacji permanentnej

PED2A_U12

potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole

W zakresie kompetencji społecznych:

PED2A_K01

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych

PED2A_K03

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę i inicjuje działania na rzecz interesu publicznego

PED2A_K04

utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych

PED2A_K05

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

PED2A_K06

jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, za pełnioną rolę zawodową z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szałajski
Prowadzący grup: Marek Szałajski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)