Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium teologiczne w języku obcym - rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-S3-Teps-KTJRIV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium teologiczne w języku obcym - rosyjski
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy w zakresie leksyki profesjonalnej oraz udoskonalenie kompetencji uczących się umożliwiających efektywne posługiwanie się literaturą fachową w języku rosyjskim; rozszerzenie słownictwa terminologicznego w zakresie teologii i spokrewnionych nauk humanistycznych w języku rosyjskim na poziomie B2+ ESOKJ.

Pełny opis:

Najistotniejszym założeniem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na pracę z tekstem, a także podejmowanie przekładu tekstu specjalistycznego o wyższym stopniu trudności; rozszerzenie słownictwa terminologicznego w zakresie teologii i spokrewnionych nauk humanistycznych w języku rosyjskim na poziomie B2+ESOKJ.

Celem zajęć jest przybliżanie studentom literatury teologicznej w języku rosyjskim, analiza tekstów pod kątem filologicznym, poszerzanie znajomości słownictwa z zakresu teologii, a także przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z tekstem z zakresu teologii, ułatwiające korzystanie z tekstów źródłowych i opracowań niezbędnych do przygotowania pracy doktorskiej.

Literatura:

1. Вопросы теологии, Том 3 2021https://theologyjournal.spbu.ru/issue/view/638

2. http://www.koob.ru/kon_r/vvedenie_v_sektovedenie

3. http://www.pravoslavie.ru/put/29467.htm

4. Протоиерей Александр Шмеман, Исторический путь православия, Paryż 1985,

5. Н.Бердяев. «Смысл творчества (Опыт оправдания человека)»

Efekty uczenia się:

WIEDZA

P8S_WG K2_W04 zna rozszerzoną terminologię teologiczną w języku rosyjskim

P8S_WK K2_W09 gruntownie zna i rozumie pojęcia i zasady i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, zna i rozumie zasady prawa autorskiego przy korzystaniu z tekstów w języku obcym.

P8S_WG K1_W05 zna i rozumie językowy wymiar źródeł i dyskursu teologicznego, ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę oraz rozumienie językowego wymiaru obcojęzycznych źródeł pisanych

UMIEJĘTNOŚCI

P8S_UW K2_U01 samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje z obcojęzycznych źródeł pisanych i elektronicznych

P8S_UW K2_U02 samodzielnie interpretuje obcojęzyczny tekst teologiczny, komentuje i konfrontuje tezy i założenia pochodzące z różnych tekstów, analizuje złożone argumenty teologiczne i ustala związki logiczne

P8S_UK K2_U06 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,prowadzić debatę posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P8S_KR_K2_K03 wykazuje wrażliwość na problemy i potrzeby społeczne i religijne różnych środowisk

P8S_KK Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- bieżąca ocena pracy własnej studenta;( P8S_WG K2_W04;P8S_WG K1_W05; P8S_UW K2_U02;P8S_UW K2_U01 )

- wypowiedzi ustne i dyskusja podczas zajęć; (P8S_KR_K2_K03; P8S_UK K2_U06;P8S_KR_K2_K03;P8S_KK )

- prezentacja (P8S_WG K2_W04 ; P8S_WK K2_W09; P8S_UW K2_U01;P8S_UW K2_U02)

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

0,5 punkt-20 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta, prezentacja na wybrany temat

Kurs kończy się Zaliczeniem na ocenę. Na zaliczenie składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność

20% - udział w dyskusjach

40% - 1 prezentacje na wybrany temat

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach

(dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Ocena końcowa stanowi średnią oceny wszystkich zadań wykonanych w ciągu semestru, składają się na nią:

Praca z tekstem teologicznym, dyskusja, prezentacje i referaty studentów.

Zaliczenie ustne – ustalenie oceny na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez studenta za określone działania w czasie zajęć i wykonane prace w ramach studiów własnych.

W razie zmiany trybu nauczania:

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postępowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postępowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (MS TEAMS, USOS)

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (MS TEAMS)

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania Teams.

3. Ocena końcowa, podsumowująca efekty uczenia się na odległość dla przedmiotu

• Weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest przeprowadzana w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych MS Teams

Sposób odbywania zajęć: synchronicznie/asynchronicznie

Narzędzie informatyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć, udostępniania materiałów i komunikacji ze studentami:

MS TEAMS i USOS mail

Ocena końcowa stanowi średnią oceny wszystkich zadań wykonanych w ciągu semestru, składają się na nią:

Praca z tekstem teologicznym, dyskusja, prezentacje i referaty studentów.

Zaliczenie ustne – ustalenie oceny na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez studenta za określone działania w czasie zajęć i wykonane prace w ramach studiów własnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Velyka
Prowadzący grup: Oksana Velyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy w zakresie leksyki profesjonalnej oraz udoskonalenie kompetencji uczących się umożliwiających efektywne posługiwanie się literaturą fachową w języku rosyjskim, rozszerzenie słownictwa terminologicznego w zakresie teologii i spokrewnionych nauk humanistycznych w języku rosyjskim na poziomie B2+.

Pełny opis:

Najistotniejszym założeniem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na pracę z tekstem, a także podejmowanie przekładu tekstu specjalistycznego o wyższym stopniu trudności; rozszerzenie słownictwa terminologicznego w zakresie teologii i spokrewnionych nauk humanistycznych w języku rosyjskim na poziomie B2+.

Celem zajęć jest przybliżanie studentom literatury teologicznej w języku rosyjskim, analiza tekstów pod kątem filologicznym, poszerzanie znajomości słownictwa z zakresu teologii, a także przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z tekstem z zakresu teologii, ułatwiające korzystanie z tekstów źródłowych i opracowań niezbędnych do przygotowania pracy doktorskiej.

Literatura:

1. Вопросы теологии, Том 3 2021https://theologyjournal.spbu.ru/issue/view/638

2. http://www.koob.ru/kon_r/vvedenie_v_sektovedenie

3. http://www.pravoslavie.ru/put/29467.htm

4. Протоиерей Александр Шмеман, Исторический путь православия, Paryż 1985,

5. Н.Бердяев. «Смысл творчества (Опыт оправдания человека)»

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)