Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

  Kod: S2-PRiPS
  Nazwa: Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Pedagogika
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 2013) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów, wynik postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku pedagogika
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej wyposażony jest w wiedzę i kompetencje niezbędne do podejmowania działań profilaktycznych i naprawczych w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych wykazujących trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w różnych środowiskach wychowawczych lub instytucjach resocjalizacyjnych. Posiada umiejętności diagnozowania różnorodnych form nieprzystosowania społecznego oraz projektowania i realizacji wieloaspektowych oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, jest przygotowany do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Posiada wiedzę z zakresu prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych realizujących zadania z obszaru resocjalizacji i prewencji m.in. jako wychowawca w instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją, w zakładach wychowawczych i poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach leczenia uzależnień, placówkach interwencyjnych, w zakładach karnych, aresztach śledczych, służbach sądowych i więziennych, w zawodzie kuratora sądowego, wychowawcy-organizatora grup środowiskowych, w instytucjach do spraw uchodźców, instytucjach zajmujących się pracą z bezdomnymi i bezrobotnymi – świadczących pomoc postpenitencjarną.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia III stopnia

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

spełniają wymogi Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z dnia 2018 . poz. 1668 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2218), oraz standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Program kształcenia jest określony w uchwale nr 5d/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów Wydziale Nauk Społecznych na kierunku pedagogika na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Efekty uczenia określone zostały w uchwale nr 5c/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2020/2021

spełniają wymogi Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z dnia 2018 . poz. 1668 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2218), oraz standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Program kształcenia jest określony w uchwale nr 21/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Wydziale Nauk Społecznych ChAT.