Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia jednolite magisterskie Weipo, 7 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia jednolite magisterskie Weipo, 7 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2023Z
WNS-SJ-WE-AJOWE7 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-DZ7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie przekazanie studentom wiedzy dotyczącej celów, zasad i metod pracy z dzieckiem / uczniem zdolnym w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-EW7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć w szczególności jest kształtowanie umiejętności odniesienia teorii kształcenia włączającego do praktyki edukacyjnej z uwzględnieniem realiów przedszkola i szkoły polskiej /publicznej i niepublicznej/.

Przedmiot umożliwia zdobycie poszerzonych kompetencji z zakresu edukacji włączającej, w pracy z wychowankiem przedszkola i uczniem edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach zajęć Student powinien posiąść wiedzę teoretyczną dotyczącą inkluzji w edukacji oraz umiejętności wykorzystania jej w

planowaniu i realizacji zindywidualizowanego procesu dydaktycznego w przedszkolu oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MEMWE7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć oraz prac samodzielnych lub/ i zespołowych nabywa kompetencje do prowadzenia edukacji matematycznej, diagnozowania osiągnięć dzieci i swoich. Poznaje nie tylko prawidłowe skuteczne zasady nauczania i uczenia się matematyki, ale również koncepcje nieprawidłowe edukacji matematycznej prowadzące do wykluczeń edukacyjnych.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MEM7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MEP7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

• podniesienie stopnia przygotowania studentów do pracy nauczyciela plastyki

• praktyczne zapoznanie studentów z różnymi formami pracy w przedszkolu i w szkole, także w aspekcie dydaktyczno-wychowawczym

• przedstawienie możliwości przygotowywania własnych materiałów dydaktycznych, plastycznych, instruktażowych, programów graficznych, etc.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MWNJO7 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-PP7 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb medycznych. Sprawne i w miarę kompetentne działanie decyduje o uratowaniu zdrowia i życia człowieka. Wyposażenie w umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej w sytuacjach nagłych.

Strona przedmiotu
SJO-S2-P-TPJA1

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają rozwijać kompetencje językowe studentów na poziomie B2+ w aspekcie leksykalnym, gramatycznym i komunikacyjnym, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii w zakresie nauk o wychowaniu. Kryterium doboru tekstów jest ich związek z problematyką wychowawczą oraz źródłowymi dla niej tekstami pedagogicznymi.

Strona przedmiotu
SJO-S2-P-TPJN1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu biegłości językowej B2+ według standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
SJO-S2-P-TPJR1

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają rozwijać kompetencje językowe studentów w aspekcie leksykalnym, gramatycznym i komunikacyjnym, z poszerzeniem specjalistycznej terminologii w zakresie nauk o wychowaniu na poziomie B2+. Kryterium doboru tekstów jest ich związek z problematyką wychowawczą oraz źródłowymi dla niej tekstami pedagogicznymi

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WEiPO-WPPOW7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu przedstawienie i omówienie ze studentami współczesnych problemów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, a więc przede wszystkim tych przestrzeni, w których pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest realizowana: środowiska rodzinnego, instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, żłobków, przedszkoli i szkół, w tym specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży. Omówione zostaną wyzwania, jakie stoją przed osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wymienionych środowiskach, a także uwarunkowania zaspokojenia potrzeb wychowanków na jak najwyższym poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu pracy wychowawców i opiekunów.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-ZKK7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę dotycząca pracy z uczniem doświadczającym trudności w procesie uczenia się zarówno w aspekcie teoretycznym jak również wyposażenie studenta w umiejętności praktyczne (znajomość metod, form pracy, programów wykorzystywanych w w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej).

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)