Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzegeza Starego Testamentu - zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Tp-ESTz2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Egzegeza Starego Testamentu - zaawansowany
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs jest przedłużeniem zajęć semestru zimowego, w którego trakcie student uczy się wykorzystywać w praktyce wiedzę teoretyczną nabytą w poprzednim semestrze.

Pełny opis:

Przedmiot skupia się praktycznym wykorzystaniu teoretycznej wiedzy studenta z zakresu egzegezy patrystycznej Starego Testamentu. W trakcie trwania zajęć krytycznej analizie poddane zostaną paremije 12 wielkich świąt Kościoła Prawosławnego. Student umie przeprowadzić egzegezę świątecznych czytań liturgicznego kalendarza prawosławnego. Analizuje i argumentuje dobór czytań oraz przeprowadza egzegezę wybranych fragmentów ST w kontekście ich użytku oraz umiejscowienia w liturgii Kościoła Prawosławnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Źródła: Biblia Hebraica Stuttgartensia, wyd. 5, Stuttgart 1997; Septuaginta, red. A. Rahlfs, Stuttgart 1982; Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, wyd. R. Weber, Stuttgart 1969, БИБЛИЯ. Книги священного писания ветхого и нового завета на церковнославянском языке с параллельными местами wyd. RBO, Moskwa 2010;

2. Literatura patrystyczna: Orygenes, Homilie o Księdze Rodzaju, wyd. WAM 2012; Jan Chryzostom, Homilie na Księgę Rodzaju, wyd. WAM 2012; Cezary z Arles, Homilie do Księgi Rodzaju, wyd. M 2005; Minieja świąteczna - dostęp:http://www.liturgia.cerkiew.pl/docs.php?id=23

3. Literatura pomocnicza: Michael Fiedrowicz, Teologia ojców Kościoła, wyd. WUJ 2009; Jean Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, wyd. WAM 2008; Metr. Hilarion Alfiejew, Misterium Wiary, WMP 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K2_W01 zna i rozumie w pogłębiony sposób złożone zależności między egzegezą ST a innymi subdyscyplinami teologicznymi

K2_W02 ma gruntowną, wieloaspektową i podbudowaną teoretycznie znajomość metod badawczych i interpretacji tekstu ST

K2_W07 ma rozszerzoną i teoretycznie usystematyzowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu teologii w relacji do innych nauk oraz dogłębnie rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną teologii

UMIEJĘTNOŚCI

K2_U01 samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K2_U02 samodzielnie interpretuje tekst teologiczny, dobierając właściwe metody badawcze, komentuje i konfrontuje tezy i założenia pochodzące z różnych tekstów, analizuje złożone argumenty teologiczne i ustala związki logiczne

K2_U03 twórczo wykorzystuje wiedzę teologiczną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji, na podstawie własnej analizy źródeł i poglądów innych autorów

K2_U05 potrafi rozpoznać potrzeby oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania, posiada umiejętność trafnego doboru środków i metod pracy w celu efektywnego wykonania zadań zawodowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K2_K07 ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym, w tym dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz jego zachowania i rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności w trakcie wykładu i ćwiczeń oraz końcowego egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Habura
Prowadzący grup: Igor Habura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

Na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 stycznia 2021 roku, dotyczącego przedłużenia obowiązywania zarządzenia nr 20/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ochrony sanitarnej oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii oraz Zarządzenia nr 2/2021 Dziekana Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie zdalnym synchronicznym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej MS TEAMS, natomiast egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia prowadzi się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej MS TEAMS z wymogiem zachowania stałego przekazu obrazu i dźwięku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)