Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia Nowego Testamentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tps-TNT5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia Nowego Testamentu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Teologia Nowego Testamentu jest kontynuacją pozostałych dyscyplin Nowego Testamentu: Wstępu do NT oraz Egzegezy NT. Celem zajęć jest przedstawienie założeń, historii zagadnienia oraz prezentacji najważniejszych tematów teologicznych Pisma Świętego Nowego Testamentu

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią Teologii Nowego Testamentu w różnych tradycjach oraz obecnym stanem badań. Prezentowane są poszczególne poglądy, ukazywana różnorodność podejść hermeneutycznych i konfesyjnych. Na zajęciach przedstawiane są w sposób systematyczny główne tematy teologiczne Nowego Testamentu w oparciu o treść Pisma Świętego i Tradycji Świętej. Omawiane są następujące zagadnienia: wprowadzenie w problematykę i historię teologii Nowego Testamentu; koncepcje teologiczne ewangelii synoptycznych; pism św. Jana oraz najwcześniejsza tradycja Nowego Testamentu listy św. Pawła: antropologia, soteriologia, eschatologia. Podejmowana jest próba aktualizacji głównych idei przesłania teologicznego oraz ich wpływu na życie współczesne.

Literatura:

Literaturapodstawowa

A. Jankowski, Eschatologia Nowego Testamentu, Kraków 2007.

K. H. Schelkle, Teologia Nowego Testamentu, tłum. M.L. Dylewski, Kraków 1984-5, t. 1-3.

J. Stępień, Teologia św. Pawła. Człowiek i kościół w zbawczym planie Boga, Warszawa 1979.

A. Weiser, Teologia Nowego Testamentu: Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy św. Jana i Apokalipsa św. Jana, tłum. M. Szczepaniak, Kraków 2011.

Teologia Nowego Testamentu; tom I, Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie, red. M. Rosik, Wrocław 2008.

Teologia Nowego Testamentu; t. II, Dzieło Janowe, red. M. Rosik, Wrocław 2008.

Teologia Nowego Testamentu; t. III, Listy Pawłowe, Katolickie i List do Hebrajczyków, red. M. Rosik, Wrocław 2008.

Literatura uzupełniająca:

J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, tłum. W. Szymona, Kraków 2002.

H. Langkammer, Teologia Nowego Testamentu; część pierwsza; Ewangelie – Dzieje Apostolskie – Listy Katolickie – Apokalipsa, Wrocław 1985.

H. Langkammer, Teologia Nowego Testamentu; część druga; Paweł – List do Hebrajczyków, Wrocław 1984.

K. Romaniuk, Soteriologia św. Pawła, Warszawa 1983.

Teologia Nowego Testamentu, red. F. Gryglewicz, t. I: J. Kudasiewicz, Teologia Ewangelii Synoptycznych, Lublin 1986.

Teologia Nowego Testamentu, red. F. Gryglewicz, t. II: H. Langkammer, Teologia świętego Pawła, Lublin 1994.

Teologia Nowego Testamentu, red. F. Gryglewicz, T. III, F. Gryglewicz, Teologia Dziejów Apostolskich, Listów Katolickich i Pism św. Jana Ewangelisty, Lublin 1986.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W01:

zna genezę teologii Nowego Testamentu jako dyscypliny naukowej; ma podstawową wiedzę na temat interpretacji Nowego Testamentu oraz głównych nurtów teologii Nowego Testamentu.

K1_W02:

zna bieżący stan badań w zakresie współczesnej problematyki dotyczącej teologii Nowego Testamentu; ma podstawową wiedzę na temat hermeneutyki Nowego Testamentu.

K1_W03:

zna na poziomie zaawansowanym terminologię stosowaną w teologii i egzegezie Nowego Testamentu, a na poziomie podstawowym terminologię stosowaną w filozofii oraz badaniach historycznych, literackich, lingwistycznych i religioznawczych.

K1_W07:

ma wiedzę na temat wpływu głównych kierunków myślenia teologicznego na teologię Nowego Testamentu; rozumie znaczenie wpływu interpretacji tekstu Nowego Testamentu na kształtowanie się głównych kierunków w myśleniu teologicznym.

K1_W08:

zna i rozumie powiązanie teologii Nowego Testamentu z historią i socjologią religii.

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U01:

potrafi wyszukać, selekcjonować i integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.

K1_U02:

samodzielnie zdobywa wiedzę z zakresu teologii Nowego Testamentu, dobierając właściwe metody badawcze.

K1_U03:

formułuje uzasadnione metodologicznie interpretacje tekstów NT;

buduje własne koncepcje w oparciu o wiedzę z zakresu teologii biblijnej.

K1_U07:

Samodzielnie korzysta z literatury egzegetycznej i teologicznej w wybranym języku obcym.

KOMPETENCJE

K1_K01:

zna zakres posiadanej wiedzy; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

K1_K02:

uznaje znaczenie wiedzy z zakresu teologii Nowego Testamentu i wykazuje gotowość do współpracy ze specjalistami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności (trzy dopuszczalne nieobecności w semestrze); zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności na zajęciach ( trzy dopuszczalne nieobecności w semestrze) i przygotowania do ćwiczeń.

Semestr kończy się egzaminem; na ocenę końcową składają się następujące elementy: obecność na wykładach - 20%, obecność i przygotowanie do ćwiczeń - 30%, ocena z egzaminu – 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ostapczuk, Jerzy Pawluczuk
Prowadzący grup: Jerzy Ostapczuk, Jerzy Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)