Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język hebrajski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tpes-JH2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język hebrajski
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce (starożytne)
nieobowiązkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język hebrajski WT-S1-Tpes-JH1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres tematyczny drugiego semestru obejmuje poznanie morfologii czasowników słabych oraz składni. Student poprawia umiejętność czytania i uzyskuje umiejętność tłumaczenia tekstów Biblii Hebrajskiej, przyswaja podstawowe słownictwo biblijnego języka hebrajskiego (kontynuacja).

Pełny opis:

Na zajęciach (wykład i ćwiczenia) poznaje się morfologię czasowników słabych (wszystkich grup), liczebników oraz składnię, a także kontynuuje się przyswajanie podstawowego słownictwa biblijnego języka hebrajskiego.

Celem ćwiczeń jest poprawianie umiejętności czytania i tłumaczenia tekstów biblijnych Biblii Hebrajskiej w języku hebrajskim. Studenci uczą się stosowania wiedzy z zakresu morfologii oraz syntaksy biblijnego języka hebrajskiego, a także używania podstawowej literatury w postaci gramatyk i słowników do biblijnego języka hebrajskiego (i aramejskiego).

Literatura:

Gramatyki i podręczniki:

Deiana G., Spreafico A., Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej, Warszawa 2001 (i nast.).

Wilhelm Gesenius‘ Hebräische Grammatik, völlig umgearbeitet von E. Kautzsch, Aufl. 28, Leipzig 1909, w: Gesenius-Kautzsch-Bergsträsser, Hebräische Grammatik, Hildesheim-Zürich-New York 1991 i in. (lub ang. Gesenius’ Hebrew Grammar as edited and enlarged by the late E. Kautzsch. Second English edition revised in accordance with the twenty-eighth German edition [1909] by E.A. Cowley, Oxford 1910, 1949).

Słowniki:

Briks P., Podręczny słownik Hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 21999.

Gesenius W., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über Alten Testament, bearbeitet von R. Meyer, U. Rüterswörden, J. Renz. H. Donner, 18. Auflage, Berlin-Heidelberg 2013; lub

Koehler L., Baumgartner W., Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, neu bearbeitet von W. Baumgartner, J.J. Stamm und B. Hartmann, Leiden i in. 1995 [HAL]; lub

Koehler L., Baumgartner W., Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden 1953-1985 [KBL] (ewentualnie polski nieudany przekład: Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. I-II, Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa 2008).

Literatura uzupełniająca:

Lambdin Thomas O., Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego, tłum. Henryk Drawnel, Bartłomiej Sokal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Tschirschnitz A., Wojciechowska K., Grammatyka języka hebrajskiego w zarysie, Warszawa 1996.

Ep’hal-Jaruzelska I., Gramatyka hebrajszczyzny biblijnej w zarysie, Warszawa 2013.

B.K. Waltke, M. O’Conner, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax, Winnona Lake, Indiana 1990.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K1_W04 zna terminologię pochodzącą z tekstów Biblii Hebrajskiej

K1_W06 ma zaawansowaną wiedzę o lingwistycznym wymiarze tekstów Biblii Hebrajskiej

UMIEJĘTNOŚCI:

K1_U01 potrafi wyszukiwać potrzebne informacje z różnych źródeł pomocniczych – pisanych i elektronicznych oraz selekcjonować informacje na podstawie ich krytycznej oceny

K1_U02 dobierając odpowiednie metody badawcze, potrafi samodzielnie dokonać wstępnej interpretacji obcojęzycznych tekstów Biblii Hebrajskiej,

K1_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności z zakresu znajomości języka hebrajskiego, wykorzystując przy tym literaturę sekundarną, pomoce internetowe i programy biblijne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1_K01 rozumie konieczność ciągłego pogłębiania znajomości języka hebrajskiego

K1_K02 uznaje znaczenie znajomości języków tradycji teologicznych i gotów jest do współpracy z ekspertami w zakresie filologii na potrzeby prowadzenia badań i realizacji zadań związanych z pracą teologa

K1_K06 rozumie na czym polega znaczenie tekstów biblijnych ST dla polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

- kolokwia: K1_W04, K1_U02,

- przygotowanie i aktywny udział w ćwiczeniach: K1_W06, K1_U01, K1_U10, K1_K01, K1_K02, K1_K06,

- egzamin pisemny i ustny: K1_W04, K1_U02, K1_K01.

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności), przygotowania i aktywnego udziału w ćwiczeniach oraz kolokwiów (ich zaliczenia).

Egzamin pisemny: analiza gramatyczne i tłumaczenie zdań z Biblii Hebrajskiej (możliwość korzystania ze słowników); egzamin ustny (z egzaminu ustnego zwalnia się studentów, którzy na egzaminie pisemnym uzyskają 70% możliwych do zdobycia pkt.): 3 pytania dotyczące umiejętności czytania i analizy gramatycznej zdań w języku hebrajskim.

Zasady oceniania na egzaminie, przy czym brane są pod uwagę również kompetencje uzyskane w trakcie wykładów i ćwiczeń:

- ocena 2: brak podstawowej wiedzy, umiejętności, kompetencji w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty

kształcenia;

- ocena 3: zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty

kształcenia;

- ocena 4: gruntowna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia;

- ocena 5: pogłębiona i poszerzona w wyniku własnych studiów i poszukiwań badawczych wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie

wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia.

Student posiadający zgodę na Indywidualną organizację studiów (IOS) obowiązkowo na początku roku akademickiego / cyklu zgłasza się do nauczyciela akademickiego w celu ustalenia indywidualnego toku pracy i zasad uzyskania zaliczeń (oraz przystąpienia do egzaminu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Slawik
Prowadzący grup: Jakub Slawik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)