Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język hebrajski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tpes-JH1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język hebrajski
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce (starożytne)
nieobowiązkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres tematyczny pierwszego semestru obejmuje poznanie fonologii, morfologii, ze szczególnych uwzględnieniem czasowników mocnych. Student uzyskuje umiejętność czytania i umiejętność tłumaczenia prostych przykładów, przyswaja podstawowe słownictwo biblijnego języka hebrajskiego.

Pełny opis:

Na zajęciach (wykład i ćwiczenia) poznaje się fonologię, morfologię wszystkich części mowy, ze szczególnych uwzględnieniem czasowników mocnych i z wyłączeniem czasowników słabych i liczebników (są poznawane w semestrze drugim), przyswaja się podstawowe słownictwo biblijnego języka hebrajskiego.

Celem ćwiczeń jest uzyskanie umiejętności czytania i tłumaczenia prostych zdań w języku hebrajskim (z Biblii Hebrajskiej). Studenci uczą się używania podstawowej literatury w postaci gramatyk i słowników do biblijnego języka hebrajskiego (i aramejskiego), także angielsko lub niemieckojęzycznych.

Literatura:

Podręcznik:

Deiana G., Spreafico A., Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej, Warszawa 2001 (i nast.).

Słowniki (wybór słownika zależy od znajomości języka angielskiego lub niemieckiego przez studentów):

Briks P., Podręczny słownik Hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, wyd. 2, Warszawa 1999.

Gesenius W., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über Alten Testament, bearbeitet von R. Meyer, U. Rüterswörden, J. Renz. H. Donner, 18. Auflage, Berlin-Heidelberg 2013; lub

Koehler L., Baumgartner W., Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, neu bearbeitet von W. Baumgartner, J.J. Stamm und B. Hartmann, Leiden i in. 1995 [HAL]; lub

Koehler L., Baumgartner W., Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden 1953-1985 [KBL] (ewentualnie polski nieudany przekład: Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. I-II, Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa 2008).

Literatura uzupełniająca:

Lambdin Thomas O., Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego, tłum. Henryk Drawnel, Bartłomiej Sokal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Wilhelm Gesenius‘ Hebräische Grammatik, völlig umgearbeitet von E. Kautzsch, Aufl. 28, Leipzig 1909, w: Gesenius-Kautzsch-Bergsträsser, Hebräische Grammatik, Hildesheim-Zürich-New York 1991 i in. (ang. Gesenius’ Hebrew Grammar as edited and enlarged by the late E. Kautzsch. Second English edition revised in accordance with the twenty-eighth German edition [1909] by E.A. Cowley, Oxford 1910, 1949).

Tschirschnitz A., Wojciechowska K., Grammatyka języka hebrajskiego w zarysie, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K1_W04 zna terminologię pochodzącą z tekstów Biblii Hebrajskiej

K1_W06 ma zaawansowaną wiedzę o lingwistycznym wymiarze tekstów Biblii Hebrajskiej

UMIEJĘTNOŚCI:

K1_U01 potrafi wyszukiwać potrzebne informacje z różnych źródeł pomocniczych – pisanych i elektronicznych oraz selekcjonować informacje na podstawie ich krytycznej oceny

K1_U02 dobierając odpowiednie metody badawcze, potrafi samodzielnie dokonać wstępnej interpretacji obcojęzycznych tekstów Biblii Hebrajskiej,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1_K01 rozumie konieczność ciągłego pogłębiania znajomości języka hebrajskiego

K1_K02 uznaje znaczenie znajomości języków tradycji teologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

- kolokwia: K1_W04, K1_U02,

- przygotowanie i aktywny udział w ćwiczeniach: K1_W06, K1_U01, K1_K01, K1_K02.

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności), przygotowania i aktywnego udziału w ćwiczeniach oraz kolokwiów (ich zaliczenia).

Student posiadający zgodę na Indywidualną organizację studiów (IOS) obowiązkowo na początku roku akademickiego / cyklu zgłasza się do nauczyciela akademickiego w celu ustalenia indywidualnego toku pracy i zasad uzyskania zaliczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Slawik
Prowadzący grup: Jakub Slawik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)