Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tpes-JŁ4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (starożytne)

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest systematyczna prezentacją łacińskiej gramatyki, która obejmuje fleksję i składnię. Student zdobywa umiejętność pisania i czytania tekstów Pisma Świętego (Wulgaty), poznając słownictwo.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zdobywają umiejętność czytania i pisania po łacinie oraz podstawy gramatyki języka łacińskiego.

Literatura:

Stanisław Kalinkowski, Scire Latine, Język Łaciński, Podręcznik dla alumnów i studentów teologii, Verbinum 2014. Jan Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN 1985. Wulgata dowolne Wydania. Augustine, Commentarii de Genesi ad litteram,, wydanie Migne (elektroniczne), Luter, De servo arbitrio, Erasmus z Roterdamu: De Libero Arbitrio (pdf, Google)

Efekty uczenia się:

K1 _W04 student zna terminologię pochodzącą z tekstów Wulgaty, Augustyna i Lutra oraz Erazma z Rotterdamu.

Umiejętności:

K1_U01 student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w różnych źródłach pomocniczych drukowanych i elektronicznych oraz selekcjonować informacje na podstawie ich krytycznej oceny.

K1_U02: student dobierając odpowiednie metody badawcze potrafi samodzielnie dokonać wstępnej interpretacji lingwistycznej tekstów w języku łacińskim.

K1_K01 student rozumie konieczność ciągłego pogłębiania znajomość języka łacińskiego

K1_K06 student rozumie na czym polega znaczenia tekstów łacińskich dla polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności w trakcie zajęć, prezentacji ustnej bądź pisemnej na temat znaczenia języka łacińskiego w kulturze polskiej i zachodniej oraz jednego kolokwium pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kuczma
Prowadzący grup: Krzysztof Kuczma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kuczma
Prowadzący grup: Krzysztof Kuczma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)