Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do Nowego Testamentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tp-WNT2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do Nowego Testamentu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące Nowego Testamentu: nazw, kolejności i podziału ksiąg, historii kanonu, środowisku powstania, historii, treści Ewangelii, przesłania teologicznego oraz zagadnień literackich Ewangelii.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z Nowym Testamentem. W części ogólnej przedstawiane są: nazwy, podział ksiąg, układ w kanonie, historia kanonu, kryteria kanoniczności, apokryfy, natchnienie i jego pojmowanie w poszczególnych nurtach religijnych, manuskrypty ( papirusy, kodeksy majuskułowe, kodeksy minuskułowe, lekcjonarze, cytaty u Ojców i pisarzy kościoła), tłumaczenia na języki starożytne, genealogia i recenzje tekstu greckiego NT, pierwsze wydania tekstu greckiego NT, wydania krytyczne, wydania rezultatywne, aparat krytyczny, synopsy. W części szczegółowej: środowisko powstania Ewangelii, historia, kultura, geografia. Zarys genezy ewangelii synoptycznych, źródło Q. Ewangelia według św. Jana. Treść poszczególnych ewangelii, kompozycja, problem autorstwa, kryteria zewnętrzne, wewnętrzne, czas i miejsce powstania, zagadnienia literackie oraz przesłanie teologiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D.A. Fiensy, Wstęp do Nowego Testamentu, Warszawa 2006.

W. J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1997.

H. Langkammer, Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu, wydanie poszerzone, Wrocław 1992.

A. Läpple, Od katechezy do egzegezy, t. 2 Nowy Testament, Warszawa 1986.

E. Szymanek, Osoba i dzieło Chrystusa w opisie Ewangelistów, w: Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 25-221.

M. Uglorz, Introdukcja do Nowego Testamentu. Cz I, Warszawa 1994.

Wstęp do Nowego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Poznań 1996.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań – Warszawa 1986.

Literatura uzupełniająca:

E., Dąbrowski, Prolegomena do Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa – Lublin 1959

A. Malina, Ewangelia według św Marka, wstęp przekład z oryginału komentarz, t. 2, cz. 1, Częstochowa 2013

Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Lamgkammer, Pelplin 1994.

S. Mędala, Ewangelia według św. Jana, wstęp przekład z oryginału komentarz, t. 4, cz. 1, Częstochowa 2010.

F. Mickiewicz, Ewangelia według św. Łukasza, wstęp przekład z oryginału komentarz, t. 3, cz 1, Częstochowa 2011.

A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, wstęp przekład z oryginału komentarz, t. 1, cz 1, Częstochowa 2005

K. Romaniuk, Co to jest źródło Q, Warszawa 1983.

K. Romaniuk, Morfokrytyka i historia redakcji, Warszawa 1983.

Архиепископ Аверкий, Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета, часть 1, Четвероевангелие, Jordanville, N.Y. 1987.

Введение в Священное Писание Ветхого Завета, Прот. Сорокин Александр

Епископ Кассиян ( Безобразов ), Христос и первое христианское поколение, Париж, 1950; Москва 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K1_W01 ma usystematyzowaną wiedzę o głównych subdyscyplinach teologicznych, w tym o ich historycznym rozwoju i rozumie złożone zależności między nimi

K1_W02 zna bieżący stan badań w zakresie głównych subdyscyplin teologicznych, a w zaawansowanym stopniu wybranej problematyki teologicznej

K1_W05 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody interpretacji tekstu teologicznego

K1_W07 ma uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach teologicznych w aspekcie historycznym oraz rozumie ich argumentację teologiczną

Umiejętności:

K1_U01 potrafi wyszukać i dobierać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz krytycznie je oceniać

Kompetencje społeczne:

K1_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K06 ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, dla rozwoju kulturowego i społecznego oraz dba o dziedzictwo

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim studenci uzyskują zaliczenie wykładów ze Wstępu do Nowego Testamentu na podstawie obecności (30 %), zaliczenia ćwiczeń w oparciu o aktywność na zajęciach (30 %) oraz pracy zaliczeniowej na ocenę 40%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anatol Szymaniuk
Prowadzący grup: Anatol Szymaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)