Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śpiew cerkiewny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tp-ŚC3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śpiew cerkiewny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Śpiew cerkiewny WT-S1-Tp-ŚC2
Śpiew cerkiewny WT-S1-Tp-ŚC1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się ze zjawiskiem kontrafaktury tj. bizantyjskich i staroruskich wzorcowych hymnów liturgicznych będących upiększeniem stosowanych w praktyce opanowanego już śpiewu użytkowego.

Pełny opis:

Szczególne miejsce w systemie śpiewu cerkiewnego przypada melodiom, które wykonuje się według ściśle określonych reguł melodycznych grec. automela, scs. samopodobien, ang. similar. O ile melodie oryginalne tj. samogłasny przyciągają uwagę słuchaczy swoją oryginalnością to sposób ich odwzorowywania jest swoistą demonstracją umiejętności wykorzystania dostępnych melodii wzorcowych i dostosowania ich do tekstów liturgicznych. Zjawisko to zwie się powszechnie w muzykologii cerkiewnej i kościelnej kontrafakturą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wołosiuk W., Zjawisko kontrafaktury we wschodniosłowiańskim prawosławnym śpiewie liturgicznym. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2017.

Waszczenko M., Piesnopienija Postnoj Triodi, Sankt-Petersburg 1997.

Waszczenko M., Paschalnyje piesnopienija, Sankt-Petersburg 1998.

Wesołowski F., Zasady muzyki, Kraków 1986.

Literatura uzupełniająca:

Gardner I., Bogoslużebnoje pienije russkoj prawosławnoj cerkwi, New York 1978.

Mokranjac St. St., Osmogłasnik, Beograd 2017.

Dinev Petr, Prostranni papadiczeski pesnopenija ot Liturgijata, Sofija 1953.

Zielińska H., Kształcenie głosu, Lublin 1996.

Sputnik psałomszczyka, Jordanville, Nev York 1959.

Cerkowno-piewczeskij sbornik. Cz. 2-ga, Petersburg 1903.

Wellesz E., Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, Kraków 2006.

Wołosiuk W., Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki cerkiewnej od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP, Warszawa 2005.

Wołosiuk W., Wschodnosłowiańskie pieśni religijne. Ich geneza, struktura i zarys dziejów,Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K1_W01 student poznaje zjawisko kontrafaktury w śpiewie cerkiewnym

K1_W03 zna terminologię sakralno-muzyczną na poziomie rozszerzonym

K1_W05 ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach muzyczno-teologicznych

K1_W06 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym język muzyczny wybranych form śpiewu liturgicznego (cerkiewnego)

UMIEJĘTNOŚCI:

K1_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K1_U16 potrafi rozpoznać i zastosować właściwy sposób postępowania w materii śpiewu liturgicznego, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania pojawiających się zadań zawodowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1_K04 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla dobra których stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 20%. Zaliczenie kolejnych części śpiewanych nabożeństw różnych cykli 20%, historia muzyki cerkiewnej 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wołosiuk
Prowadzący grup: Włodzimierz Wołosiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wołosiuk
Prowadzący grup: Włodzimierz Wołosiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)