Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia gerontologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WEiPO-WZG9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia gerontologii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają syntetycznej wiedzy na temat starości i starzenia się w wymiarze jednostkowym i społecznym, przeobrażeń demograficznych w Polsce i na świecie oraz konieczności wrażania działań mających na celu pomoc jednostce w przygotowaniu się do starości i jej przeżywaniu.

Pełny opis:

Charakterystyka gerontologii. Fazy starości w cyklu życia. Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie na przestrzeni wieków. Teorie starzenia się. Możliwości i ograniczenia rozwoju człowieka starszego. Konsekwencje wynikające z zachodzących przemian demograficznych. Modele życia w starości. Pozycja człowieka starego rodzinie. Społeczne uwarunkowania procesu starzenia się. Praca socjalna z ludźmi starymi w środowisku i instytucjach. Klasyfikacje potrzeb człowieka starego. Formy aktywności ludzi starszych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności edukacyjnej. Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przygotowanie do starości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie, red. A. Kotlarska-Michalska, Poznań 2013.

2. Nawrocka J., Społeczne doświadczenie starości: stereotypy, postawy, wybory, Kraków 2013.

3. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Aktywność ludzi starszych w polskich i francuskich stowarzyszeniach społecznych, (red.) M. Dzięgielewska, O. Czerniawska, Łódź 2000.

2 Halicka M., Satysfakcja życiowa ludzi starych, Białystok 2004.

3. Halicki J., Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej, Białystok 2000.

4. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków 2004.

5. Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, Katowice 2003.

6. Zych A., Słownik gerontologii społecznej, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

O.W2. terminologię używaną w pedagogice (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki omawianej w obszarze pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej) rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

O.W3. zagadnienia związane z zaawansowaną wiedzą o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

O.U2. posługiwać się szczegółowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych w zakresie opieki i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań

O.U3. podejmować wyzwania zawodowe oraz oceniać przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej w szczególności w zakresie działań opiekuńczo- wychowawczych

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

O.K1. docenienia znaczenia nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnoszenia zdobytej wiedzy do projektowania działań zawodowych w tym działań opiekuńczych i wychowawczych,

O.K3. wykazywania wrażliwości i gotowości działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w formie "Blended learning" (co dwa tygodnie w sali i na platformie MOODLE).

Metody nauczania: Nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, nagranie, dyskusja.

Kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności.

2) W przypadku większej liczby nieobecności na zajęciach prowadzący zadaje dodatkowe prace do wykonania przez studenta.

3) Student jest zobowiązany do przyswojenia materiału z zajęć.

4) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest rozliczenie obecności na zajęciach.

5) Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej. Na zaliczenie student powinien opracować temat zlecony przez prowadzącego w postaci prezentacji i komentarza do niej.

Bilans punktów ECTS:

- godziny kontaktowe: 0,5 ECTS

- wykonanie wszystkich zadań na platformie e-ChAT 0,5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Aleksiejuk
Prowadzący grup: Artur Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)