Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o krajach anglojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WEJA-WKA7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o krajach anglojęzycznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje treści związane z historią, literaturą i kulturą krajów anglojęzycznych. Zajęcia rozwijają kompetencje językowe studentów na poziomie B2+ oraz znajomość wspomnianych tematów, co wiąże się z poszerzaniem słownictwa o związaną z nimi terminologię. Kryterium doboru materiału jest różnorodność krajów i kontekstów, z przewagą treści związanych z Wielką Brytanią i USA, oraz znaczenie w kontekście wiedzy ogólnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści związane z historią, literaturą i kulturą krajów anglojęzycznych. Zajęcia rozwijają kompetencje językowe studentów na poziomie B2+ oraz znajomość wspomnianych tematów, co wiąże się z poszerzaniem słownictwa o związaną z nimi terminologię. Kryterium doboru materiału jest różnorodność krajów i kontekstów, z przewagą treści związanych z Wielką Brytanią i USA, oraz znaczenie w kontekście wiedzy ogólnej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu:

- zapoznanie studentów z tekstami kultury i informacjami w języku angielskim, dotyczącymi wiedzy na temat krajów anglojęzycznych,

- wyjaśnienie terminologii pojawiającej się w tym kontekście (nazwy wydarzeń historycznych, tytuły dzieł itp.) w języku angielskim,

- udoskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów,

- omawianie tekstów, wydarzeń i osób, dyskusję na tematy bieżące związane ze znajomością krajów anglojęzycznych,

- rozszerzenie zasobów słownictwa i umiejętności komunikacyjnych na poziomie B2+.

Literatura:

Literatura podstawowa:

James O'Driscoll, Brittain for Learners of English, Oxford University Press 2009

Jonathan Crowther (ed.), Oxford Guide to British and American Culture for learners of English, Oxford University Press 2000

Literatura Uzupełniająca:

Jane Austen, "Pride and Prejudice", dowolne wydanie lub adaptacja

William Shakespeare, "Sen Nocy Letniej", dowolne wydanie lub adaptacja

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

N.W1. zaawansowane struktury gramatyczne oraz formy językowe w języku angielskim;

N.W2. kulturę krajów anglojęzycznych oraz wybraną literaturę, rymowanki i piosenki oraz zabawy dla dzieci w języku angielskim;

N.W3. strategie zabawowe i zadaniowe w uczeniu się języka obcego przez dzieci lub uczniów, warunki do nabywania kompetencji językowych przez dzieci lub uczniów oraz sposoby motywowania dzieci lub uczniów do uczenia się języka obcego.

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

N.U1. potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii

N.U2. samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zawodowe umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku angielskim

N.U3. dobierać w pracy z dziećmi lub uczniami odpowiednią literaturę, rymowanki i piosenki oraz zabawy w języku angielskim.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

N.K1. autorefleksji nad posiadanymi kompetencjami językowymi i pedagogicznymi

N.K2. podejmowania kształcenia i pracy w celu rozwoju umiejętności językowych

N.K3. wspierania właściwych postaw dzieci lub uczniów wobec innej kultury

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć;

- prezentacja na wybrany temat;

- inne prace pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS - 30 godzin kontaktowych

2 ECTS - praca własna studenta

1 ECTS - przekłady tekstów

Kryteria oceny:

- 50% aktywne uczestnictwo w zajęciach

- 50% praca własna studenta poza uczelnią: przygotowanie prezentacji i inne prace pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)