Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaburzenia rozwoju i zachowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-ZRZ10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia rozwoju i zachowania
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Studia jednolite magisterskie Weipo, 10 semestr
Studia jednolite magisterskie WEJA, 10 semestr
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia w r. akad. 2022/23 prowadzone są w trybie mieszanym (blended-learning), tzn. 15h odbywa się w sali budynku ChAT (kontaktowo), a 15h zdalnie, przy użyciu platformy internetowej Moodle.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład prezentuje podstawową wiedzę na temat zaburzeń rozwoju i zachowania okresu dzieciństwa i dorastania: systemy klasyfikacyjne, czynniki ryzyka zaburzeń, etiologia, charakterystyka oraz mechanizmy i terapia zaburzeń.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie uczestnikom kursu podstawowych informacji na temat zakresu klasyfikacyjnego i charakterystyki grupy zaburzeń wchodzących w skład zaburzeń rozwoju i zachowania.

Zakres tematyczny wykładu:

• zróżnicowanie klasyfikacyjne w obszarze grupy zaburzeń rozwoju i zachowania

• pojęcie normy (rozwojowej, zachowania) i zaburzenia

• mity dotyczące wybranych zaburzeń rozwoju i zachowania

• podstawowe pojęcia i charakterystyka zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania w następujących blokach:

- zaburzenia emocjonalne (reaktywne zab. przywiązania, lęk separacyjny, fobie, dziecięca depresja, lęk uogólniony)

- zaburzenia rozwojowe (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, zab. uczenia się)

- zaburzenia odżywiania i nawyków (anorekcja, bulimia, moczenie, tiki)

- destrukcyjne zaburzenia zachowania (zab. zachowania, zab. opozycyjno-buntownicze, ADHD)

Nacisk kładziony jest na wypracowanie umiejętności refleksyjnej obserwacji i wykorzystywania wiedzy z zakresu psychopatologii rozwojowej do rozwiązywania problemów praktycznych, szczególnie wychowawczych i edukacyjnych.

Literatura:

M. Jerzak (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość, PWN (wybrane rozdziały).

A. Kołakowski (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: GWP (wybrane rozdziały).

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

C.W2. zasady organizacji optymalnego środowiska edukacyjnego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej: możliwości wykorzystania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania, organizację środowiska wychowawczego przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci, uczniów lub grup, a także potrzebę wykorzystywania w pracy z dzieckiem lub uczniem informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza, oraz rodziców lub opiekunów;

C.W3. zasady: projektowania spersonalizowanych strategii edukacyjnych w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, konstruowania wiedzy w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, integrowania wiedzy i umiejętności dzieci w przedszkolu i uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka lub ucznia, a także planowania, realizacji i oceny spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

C.U1. kształtować bezpieczne i przyjazne edukacyjne środowisko rozwoju dzieci lub uczniów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i uzdolnień

dziecka lub ucznia, z nastawieniem na osobowy i podmiotowy rozwój;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

C.K1. kierowania się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, krytycyzmem oraz przyjęcia odpowiedzialności za integralny rozwój dzieci lub uczniów i podejmowane działania pedagogiczne;

C.K4. efektywnej współpracy z nauczycielami, specjalistami, w tym psychologiem, logopedą, pedagogiem, lekarzem, i rodzicami dzieci lub uczniów oraz innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej na rzecz dzieci lub uczniów i zapewnienia jakości pracy przedszkola lub szkoły.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- kolokwium końcowe pisemne

- bieżąca ocena wykonywanych zadań na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

godziny kontaktowe (15 h) - 1 ECTS

samodzielne studiowanie materiałów w części asynchronicznej - 1 ECTS

zadania w asynchronicznej części kursu - 2 ECTS

przygotowanie do kolokwium końcowego - 2 ECTS

Zaliczenie wykładu:

Na zaliczenie wykładu wymagane jest zaliczenie (min. 60%) części asynchronicznej na platformie Moodle i kolokwium końcowego. Otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części jest równoznaczne z brakiem zaliczenia wykładu.

Ocena z egzaminu:

Ocena z egzaminu wyliczana będzie jako średnia z dwóch ocen - z kolokwium końcowego z wagą 0,50 i z zadań w Moodle również z wagą 0,50 - zatem procentowy udział ocen z poszczególnych części kursu w ocenie końcowej zajęć rozkłada się w równych proporcjach: 50%/50%. Jednak wymagane jest zaliczenie każdej z części na ocenę co najmniej dostateczną – tzn. otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części jest równoznaczne z oceną niedostateczną z całego kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Lewczuk
Prowadzący grup: Joanna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)