Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-WPPW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Studia jednolite magisterskie WEiPO, 1 semestr
Studia jednolite magisterskie WEJA, 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zbudowanie podstaw w zakresie przygotowania nauczycieli do pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w wieku 3-9 lat, którzy powinni dysponować rozwiniętymi kompetencjami zarówno w zakresie wiedzy i umiejętności wynikających z profesjonalizacji zawodu, a także kompetencjami kształtowania relacji w pracy z dzieckiem.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wybór treści przedmiotu „Wstęp do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej” pozwala na zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi teoretycznych podstaw pracy z dzieckiem w okresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Student zapoznaje się z podstawową wiedzą o pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplinach pedagogiki, ze znajomością jej przedmiotu i zajęć, celów, środków i stopni. Student zapoznaje się z tradycyjnymi i nowoczesnymi koncepcjami wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Student przeanalizuje profil rozwojowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz pracę nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III. Student zapoznaje się z zasadami, formami, założeniami metodycznymi i metodami pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wiedza ta jest podstawowa dla przedmiotu „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, realizowanego w II sem.

Pełny opis:

Dobór treści nauczania z przedmiotu „Wprowadzenie do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej” pozwala na zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu teoretycznych podstaw pracy z dzieckiem na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Student zapoznany zostanie z podstawową wiedzą o pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplinach pedagogiki, pozna ich podmiot i przedmiot, cele, treści, środki i oceny.

Student zapoznany zostanie z tradycyjnymi i współczesnymi koncepcjami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Zanalizowana zostanie sylwetka rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym a także praca nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III.

Student pozna zasady, formy, założenia metodyczne i metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnej edukacji.

Wiedza ta jest fundamentalna dla przedmiotu „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, który będzie realizowany w II sem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Adamek,Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Impuls, Kraków 2000.

J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2011.

A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, Instytut Wydaw. ERICA Warszawa 2011.

D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna, Wydaw. Łośgraf Warszawa 2011.

R. Więckowski, Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

J. Bodnar, A. Buła (red.), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego przygotowania nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydaw. IMPULS Kraków 2011.

B. Janiszewska, Ocena dojrzałości szkolnej, Wydaw. Seventh Sea Warszawa 2008.

A. Klim-Klimaszewska, Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, Instytut Wydaw. ERICA Warszawa 2009.

Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. T. 1, 2. Wydaw. Nauk. PWN Warszawa 2010.

K. Turek, Nauczycielka przedszkola – między pasją a zagubieniem, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola Kraków 2015.

M. Łobocki, W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, WSiP Warszawa 1990.

Osoby zainteresowane dyskursem na priorytetowymi problemami współczesnej wczesnej edukacji zachęcam do lektury:

(Anty)edukacja wczesnoszkolna (red. nauk.) D. Klus-Stańska, Wyd. Impuls, Kraków 2015.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.2.W1. terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jej źródła,miejsce oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, a także miejsce pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w systemie nauki oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi;

A.2.W2. procesy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem fazy wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa, w perspektywie interdyscyplinarnej: psychologicznej, pedagogicznej, aksjologicznej i socjologicznej;

A.2.W3. rolę nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.2.U4. organizować wartościowe rozwojowo i społecznie środowisko wychowawcze oraz wspierać dzieci lub uczniów w wyrażaniu swojej indywidualności w sposób twórczy;

A.2.U5. wybrać i zastosować właściwy dla danej organizacji pracy przedszkola lub szkoły podstawowej sposób postępowania oraz dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania zadań zawodowych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

A.2.U6. skutecznie porozumiewać się z różnymi odbiorcami, w tym z dziećmi lub uczniami, rodzicami lub opiekunami oraz specjalistami, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.2.K1. refleksji, w tym krytycznej oceny, odnośnie do poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wykazywania umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego w zakresie wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej;

A.2.K2. podejmowania wyzwań zawodowych oraz indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

bieżąca ocena wynikająca z zaangażowania w dyskusję podczas zajęć, znajomość literatury tematu,

prace wyszczególnione na platformie e-ChAT

obecność na zajęciach,

egzamin końcowy pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w trybie synchronicznym - stacjonarnie i asynchronicznym na platformie e-ChAT - Moodle, zgodnie z planem zajęć semestru zimowego 2023/24.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest aktywność i obecność na zajęciach (w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego) oraz wykonanie wszystkich aktywności na platformie e-ChAT.

Zaliczenie przedmiotu: na podstawie prac wyszczególnionych na platformie e-ChAT

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 1 ECTS

Wykonanie prac wyszczególnionych na platformie e-ChAT 1 ECTS

Aktywność na zajęciach wynikająca ze znajomości literatury tematu 1 ECTS

Egzamin końcowy pisemny 2 ECTS

Suma 5 ECTS

Egzamin pisemny - 5 pytań

100 pkt – ocena 5, b. dobra;

80 pkt – ocena 4, dobra;

60 pkt – ocena 3, dostateczna;

poniżej 60 pkt – niedostateczna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Prowadzący grup: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia zapoznanie się z nowoczesną wiedzą pedagogiczną na tle kontekstów psychologiczno-społecznych i socjokulturowych. Wprowadza do aktywnego wykorzystania zasad, form organizacyjnych i metod umożliwiających realizację celów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych podczas zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pełny opis:

Dobór treści nauczania pozwala na uzyskanie wiedzy respektującej zasady nowej programowej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz umożliwia studentowi realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Wraz z diagnozą etapu rozwojowego dziecka przyszły pedagog zapoznaje się z możliwościami współpracy placówki edukacyjnej z rodzicami i działalnością instytucji kulturalno-oświatowych, które stymulują prawidłowy rozwój psychofizyczny i poznawczy. Przyszli wychowawcy zdobywają także doświadczenie pedagogiczne podczas praktyk w przedszkolu, szkole i poza szkołą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• D. Dobrowolska, Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli, Oficyna Impuls Kraków 2015.

• Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, Instytut Wydaw. ERICA Warszawa 2011.

• D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna, Wydaw. Łośgraf Warszawa 2011.

• Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. T. 1, 2. Wydaw. Nauk. PWN Warszawa 2010.

• K. Turek, Nauczycielka przedszkola – między pasją a zagubieniem, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca:

• J. Bodnar, A. Buła (red.), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego przygotowania nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydaw. IMPULS Kraków 2011.

• B. Janiszewska, Ocena dojrzałości szkolnej, Wydaw. Seventh Sea Warszawa 2008.

• A. Klim-Klimaszewska, Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, Instytut Wydaw. ERICA Warszawa 2009.

• M. Łobocki, W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, WSiP Warszawa 1990.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Prowadzący grup: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia zapoznanie się z nowoczesną wiedzą pedagogiczną na tle kontekstów psychologiczno-społecznych i socjokulturowych. Wprowadza do aktywnego wykorzystania zasad, form organizacyjnych i metod umożliwiających realizację celów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych podczas zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pełny opis:

Dobór treści nauczania pozwala na uzyskanie wiedzy respektującej zasady nowej programowej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz umożliwia studentowi realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Wraz z diagnozą etapu rozwojowego dziecka przyszły pedagog zapoznaje się z możliwościami współpracy placówki edukacyjnej z rodzicami i działalnością instytucji kulturalno-oświatowych, które stymulują prawidłowy rozwój psychofizyczny i poznawczy. Przyszli wychowawcy zdobywają także doświadczenie pedagogiczne podczas praktyk w przedszkolu, szkole i poza szkołą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• D. Dobrowolska, Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli, Oficyna Impuls Kraków 2015.

• Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, Instytut Wydaw. ERICA Warszawa 2011.

• D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna, Wydaw. Łośgraf Warszawa 2011.

• Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. T. 1, 2. Wydaw. Nauk. PWN Warszawa 2010.

• K. Turek, Nauczycielka przedszkola – między pasją a zagubieniem, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca:

• J. Bodnar, A. Buła (red.), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego przygotowania nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydaw. IMPULS Kraków 2011.

• B. Janiszewska, Ocena dojrzałości szkolnej, Wydaw. Seventh Sea Warszawa 2008.

• A. Klim-Klimaszewska, Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, Instytut Wydaw. ERICA Warszawa 2009.

• M. Łobocki, W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, WSiP Warszawa 1990.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)