Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-TW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria wychowania
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy dotyczącej współczesnych paradygmatów edukacyjnych oraz

teoretycznych podstaw wychowania

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy dotyczącej współczesnych koncepcji wychowawczych z

uwzględnieniem tła historycznego w jakich koncepcje te się kształtowały.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy dotyczącej współczesnych koncepcji wychowawczych z

uwzględnieniem tła historycznego w jakich koncepcje te się kształtowały. Omawiane będą teorie wychowania, podstawowe paradygmaty wychowawcze, koncepcje wychowawcze, najczęstsze błędy popełniane w wychowaniu dziecka. Analizy opierane będą na studiach

tekstów źródłowych, dyskusji, pracy w grupach nad wybranymi problemami wychowawczymi.

Zakres tematów:

1. Pojęcie wychowania i jego cechy. Wstępne refleksje nad wychowaniem, podstawowe paradygmaty wychowawcze

2. Wychowanie w świetle koncepcji psychologicznych i pedagogicznych

3. Wychowanie a socjalizacja i inkulturacja. Wychowanie a opieka nad dzieckiem (błędy wychowawcze)

4. Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej

5. Wychowanie według koncepcji humanistycznej

6. Wychowanie według koncepcji psychospołecznej

7. Warunki skutecznego wychowania. Aksjologiczne podstawy wychowania

8. Metody wychowania i techniki oddziaływań wychowawczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Kowalik S., Psychologia ucznia i nauczyciela, PWN, Warszawa 2011.

Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Śliwerski B., Z. Kwieciński (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki. T 1-2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002 (i nowsze)

Literatura uzupełniająca:

Hornby G., Hall E., Hall C., Nauczyciel wychowawca, GWP, Gdańsk 2004.

Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, 2008.

Fechner-Sędzicka I., Szkolny system wspierania zdolności. Wyd. Aker, Toruń 1999.

Fenstermacher G.T. Soltis J., Style nauczania, WSiP, Warszawa 2005.

Mietzel G., Psychologia kształcenia, GWP, Gdańsk 2003.

Kruszewski K.(red.): Sztuka nauczania T.1. Czynności nauczyciela. T. 2. Szkoła. PWN, Warszawa 1991 i nowsze.

Schaffer R., Psychologia dziecka, PWN, 2012.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.1.W2. procesy wychowania i kształcenia (wybrane ujęcia teoretyczne): ontologiczne, aksjologiczne i antropologiczne podstawy wychowania, istotę wychowania, zagadnienia wychowania jako spotkania w dialogu, wychowania do odpowiedzialnej wolności oraz społeczeństwa wielokulturowego, typy relacji międzyludzkich oraz procesy rządzące tymi relacjami, główne środowiska wychowawcze, a także podstawy dialogu międzykulturowego;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.1.U1. wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną w sposób refleksyjny i krytyczny, poprawnie konstruować rozbudowane ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych;

A.1.U2. interpretować działalność nauczycieli w kontekstach jej prowadzenia z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w zakresie pedagogiki i psychologii, charakteryzować swoistość działania pedagogicznego, a także prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie poparte rozbudowaną argumentacją teoretyczną.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.1.K2. nabywania wiedzy z zakresu pedagogiki i budowania warsztatu pracy nauczyciela dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia w młodszym wieku szkolnym;

A.1.K4. stosowania norm etycznych w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla godności człowieka.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

1ECTS – 15 godzin kontaktowych; 1 ECTS – kolokwium pisemne. Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalna jest jedna

nieobecność nieusprawiedliwiona, pozostałe należy usprawiedliwić) Metody: wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, metody TOC.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bodarski
Prowadzący grup: Rafał Bodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)