Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sposoby optymalizacji rozwoju dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-SORD9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sposoby optymalizacji rozwoju dziecka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach niniejszych zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą możliwości i kierunków optymalizacji potencjału rozwojowego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe rozwiązania metodyczne w zakresie wczesnego wspierania rozwoju dziecka. Zostaną przygotowani do samodzielnego rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci oraz konstruowania odpowiednich do nich metodycznych propozycji wsparcia. Ważnym celem jest również kształtowaniu u studentów wrażliwości na potrzebę indywidualizacji oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych oraz doskonalenia własnych umiejętności społecznych.

Literatura:

Garstka T., Grondas M., Kiełczewska A. K., Węgrzynowska J., Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja, Raabe, Warszawa 2012

Jankowski B., Jaroszewska M., Kiełczewska A. K., Żmijska H., Sposoby na trudne zachowania uczniów. Utrzymanie dyscypliny w klasie, kultura osobista uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych, Raabe, Białystok 2016

Berendt J., Orbitowska-Fernandez P., Sendor M., Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Scenariusze zajęć Porozumienia bez przemocy dla nauczycieli, Wydawnictwo Cojanato, Warszawa 2019

FlemingJ., Fritz J., Zabawy na uspokojenie – odprężające zabawy dla dzieci ze szkoły podstawowej, Wyd. Jedność, Kielce 2001

Limont, W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, GWP., Gdańsk 2012

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

C.W2. zasady organizacji optymalnego środowiska edukacyjnego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej: możliwości wykorzystania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania, organizację środowiska wychowawczego przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci, uczniów lub grup, a także potrzebę wykorzystywania w pracy z dzieckiem lub uczniem informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza, oraz rodziców lub opiekunów;

C.W3. zasady: projektowania spersonalizowanych strategii edukacyjnych w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, konstruowania wiedzy w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, integrowania wiedzy i umiejętności dzieci w przedszkolu i uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka lub ucznia, a także planowania, realizacji i oceny spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

C.U1. kształtować bezpieczne i przyjazne edukacyjne środowisko rozwoju dzieci lub uczniów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka lub ucznia, z nastawieniem na osobowy i podmiotowy rozwój;

C.U3. wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się – w sali lub klasie, poza placówką systemu oświaty i w środowisku lokalnym, dostarczać dzieciom lub uczniom różnych źródeł, w tym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej, gromadzenia doświadczeń i okazji do zaangażowanego uczenia się;

C.U6. identyfikować i rozbudzać zainteresowania i zdolności dzieci lub uczniów, dostosowywać sposoby i treści nauczania do ich zasobów, rozwijać u dzieci lub uczniów ciekawość, aktywność i samodzielność poznawczą oraz kreatywne podejście do zadań;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

C.K1. kierowania się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, krytycyzmem oraz przyjęcia odpowiedzialności za integralny rozwój dzieci lub uczniów i podejmowane działania pedagogiczne;

C.K3. budowania relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami dziecka lub ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacji;

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Przygotowanie opisowej propozycji rozstrzygnięcia problemu dydaktyczno-wychowawczego w odniesieniu do fikcyjnego studium przypadku uczennicy/ucznia.

Metody i kryteria oceniania:

Metody aktywizujące (drama, psychodrama, impro).

Zaliczenie przedmiotu na podstawie opisowej propozycji rozstrzygnięcia problemu dydaktyczno-wychowawczego w odniesieniu do fikcyjnego studium przypadku uczennicy/ucznia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Michalski
Prowadzący grup: Andrzej Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)