Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-SM8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Studia jednolite magisterskie Weipo, 8 semestr
Studia jednolite magisterskie WEJA, 8 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem seminarium jest przeprowadzenie studentów przez proces pisania pracy magisterskiej oraz prowadzenia przez nich związanych z nią badań. Podstawą seminarium jest indywidualna praca ze studentami.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu:

1. Formułowania problemu badawczego i przedmiotu badań.

2. Kanonu pojęć i zjawisk związanych z zakresem badań w tym wyboru i przeglądu literatury.

3. Formułowania hipotez oraz pytań badawczych.

4. Prowadzenia badań ilościowych i jakościowych z uwzględnieniem opisu gromadzonych z ich pomocą wyników.

5. Struktury pracy magisterskiej oraz zasad, zgodnie z którymi powinna ona zostać przygotowana.

6. Formułowania wniosków, rekomendacji oraz sugestii dotyczących kontynuacji badań.

Celem pracy ze studentami jest zachęcanie ich do refleksji nad zagadnieniami związanymi z szeroko pojmowaną pracą współczesnego nauczyciela w kontekście edukacyjno-społecznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Łobocki, M. (2010), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Plewka, Cz. (2019). Zasady i procedury przygotowywania pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów pedagogiki. Koszalin, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.

Węglińska, M. (2007). Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Literatura dodatkowa związana jest z problematyką poszczególnych prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

K.W5. rolę jakości i rzetelności badań naukowych, różne kryteria jakości badań naukowych, w tym reprezentatywność, trafność, rzetelność, wiarygodność, transparentność, autentyczność, triangulację perspektyw teoretycznych, metod badawczych i źródła danych oraz możliwości uogólnienia i transferu rezultatów badawczych;

K.W6. sposoby wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce społecznej i pedagogicznej, cele badawcze i typy badań w kontekście możliwości ich praktycznego zastosowania, sposoby praktycznego wykorzystania badań naukowych (analizę i diagnozę sytuacji, analizę problemów społecznych i pedagogicznych, określanie potrzeb i planowanie działań interwencyjnych, ewaluację osiągnięć), a także krytyczno-emancypacyjny i transformacyjny potencjał badań naukowych;

K.W7. etyczne aspekty prowadzenia i wykorzystywania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych, podstawowe zasady przeprowadzania tych badań, dylematy i wybory etyczne na różnych etapach procesu badawczego, zaangażowanie uczestników badań, społeczno-polityczny kontekst badań, sposoby prezentacji wyników badań w przestrzeni publicznej; pojęcie plagiatu w pracy badawczej;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

K.U1. zaprojektować proces badań oraz umiejętnie dobrać narzędzia badawcze;

K.U6. dobrać literaturę i materiały źródłowe adekwatne do problemu pracy dyplomowej;

K.U7. dobrać formę prezentacji zebranych danych oraz argumentację adekwatną do zaprezentowania problemu pracy dyplomowej.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

K.K1. rzetelnego sprawozdania wyników swoich badań;

K.K2. przestrzegania zasad rzetelności intelektualnej i reguł własności intelektualnej;

K.K3. rzetelnego sprawozdania wyników badań zawartych w pracy dyplomowej.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Warunkiem uzyskania zaliczenia 1. semestru jest sprecyzowanie tematu pracy magisterskiej oraz przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej umożliwiającej przedstawienie literatury podstawowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Kwiatkowski
Prowadzący grup: Stefan Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Kwiatkowski
Prowadzący grup: Stefan Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)