Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka ciągła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-Pr9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka ciągła
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem praktyki jest kształtowanie kompetencji dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych studenta, w tym podejmowanie działań pedagogicznych w bezpośrednim kontakcie z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, i kadrą placówki oraz czynne angażowanie się w życie placówki.

Student zdobywając praktyczną wiedzę realizuje szczegółowe efekty uczenia się, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Pełny opis:

Zadania studenta realizowane podczas praktyki w przedszkolu- specjalność WEJA

1. Zapoznanie się z procedurami projektowania przez nauczyciela wychowania przedszkolnego działań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.

2. Zapoznanie się programem i planem pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i oraz planem opiekuńczo – dydaktycznym.

3. Całodzienne hospitacje zajęć.

4. Po zapoznaniu się z dokumentacją projektowanie działań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

5. Samodzielne planowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych mając na uwadze indywidualizację pracy z dzieckiem.

6. Pełnienie roli nauczyciela – wychowawcy planującego i prowadzącego fragmenty lub w całości zajęcia z przedszkolakami mając na uwadze indywidualizację pracy z dzieckiem pod opieką nauczyciela grupy.

7. Opracowanie scenariuszy 5 zajęć wraz z pomocami dydaktycznymi mając na uwadze ramowy rozkład dnia i scenariuszy 5 zajęć z j. angielskiego wg w/w (realizacja podstawy programowej).

8. Samodzielne przeprowadzenie 5 zajęć i 5 zajęć z j. angielskiego. Mogą być zrealizowane w tym samym dniu.

9. Konsultacje z nauczycielem – opiekunem praktyki.

10. Współpraca z kadrą placówki i specjalistami.

11. Czynne uczestnictwo w życiu przedszkola.

12. Prowadzenie dziennika praktyk oraz gromadzenie dokumentacji z praktyk

Zadania studenta w szkole - klasa 0 i klasy I-III- specjalność WEJA

1.Zapoznanie się z procedurami projektowania przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej działań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.

2. Zapoznanie się programem i planem pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz planem opiekuńczo – dydaktycznym we wczesnej edukacji.

3. Całodzienne hospitacje zajęć i dyżury podczas przerw między zajęciami.

4. Po zapoznaniu się z dokumentacją projektowanie działań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

5. Samodzielne planowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych mając na uwadze indywidualizację pracy z dzieckiem.

6. Pełnienie roli nauczyciela – wychowawcy planującego i prowadzącego fragmenty lub w całości zajęcia z dziećmi mając na uwadze indywidualizację pracy z dzieckiem pod opieką nauczyciela. Student pracuje z przydzieloną klasą.

7. Opracowanie 7 scenariuszy zajęć wraz z pomocami dydaktycznymi (realizacja podstawy programowej):

- oddział zerówkowy - 2 scenariusze zajęć i 2 scenariusze zajęć z j. angielskiego,

- klasy I-III - 5 scenariuszy zajęć i 3 scenariuszy zajęć z j. angielskiego.

8. Samodzielne przeprowadzenie w/w zajęć:

- oddział zerówkowy. Mogą być zrealizowane w tym samym dniu,

- klasy I-III. Mogą być zrealizowane w tym samym dniu.

9. Przeprowadzenie diagnozy zespołu rówieśniczego wybraną techniką socjometryczną (badanie i próba interpretacji wyników) w przydzielonej wcześniej klasie.

10. Konsultacje z nauczycielem – opiekunem praktyki.

11. Współpraca z kadrą placówki i specjalistami.

12. Czynne uczestnictwo w życiu szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału zerówkowego i klas I-III.

13. Prowadzenie dziennika praktyk oraz gromadzenie dokumentacji z praktyk.

Zadania studenta realizowane w przedszkolu- specjalność WEPO:

1. Zapoznanie się z procedurami projektowania przez nauczyciela wychowania przedszkolnego działań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.

2. Zapoznanie się z programem i planem pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i oraz planem opiekuńczo – dydaktycznym.

3. Całodzienne hospitacje zajęć.

4. Po zapoznaniu się z dokumentacją projektowanie działań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

5. Samodzielne planowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych mając na uwadze indywidualizację pracy z dzieckiem.

6. Pełnienie roli nauczyciela – wychowawcy planującego i prowadzącego fragmenty lub w całości zajęcia z przedszkolakami mając na uwadze indywidualizację pracy z dzieckiem pod opieką nauczyciela grupy.

7. Opracowanie scenariuszy 5 zajęć wraz z pomocami dydaktycznymi mając na uwadze ramowy rozkład dnia (realizacja podstawy programowej).

8. Samodzielne przeprowadzenie 5 zajęć.

9. Samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć opiekuńczych.

10. Konsultacje z nauczycielem – opiekunem praktyki.

11. Współpraca z kadrą placówki i specjalistami.

12. Czynne uczestnictwo w życiu przedszkola

13. Prowadzenie dziennika praktyk oraz gromadzenie dokumentacji z praktyk.

Zadania studenta realizowane w szkole, klasa 0 i klasy I-III- specjalność WEPO:

1. Zapoznanie się z procedurami projektowania przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej działań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.

2. Zapoznanie się z programem i planem pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz planem opiekuńczo – dydaktycznym we wczesnej edukacji.

3. Całodzienne hospitacje zajęć i dyżury podczas przerw między zajęciami, w tym hospitacja zajęć świetlicowych.

4. Po zapoznaniu się z dokumentacją projektowanie działań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

5. Samodzielne planowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych mając na uwadze indywidualizację pracy z dzieckiem.

6. Pełnienie roli nauczyciela – wychowawcy planującego i prowadzącego fragmenty lub w całości zajęcia z dziećmi mając na uwadze indywidualizację pracy z dzieckiem pod opieką nauczyciela. Student pracuje z przydzieloną klasą.

7. Opracowanie 7 scenariuszy zajęć wraz z pomocami dydaktycznymi (realizacja podstawy programowej):

- oddział zerówkowy – 2 scenariusze zajęć,

- klasy I-III - 5 scenariuszy zajęć.

8. Samodzielne przeprowadzenie w/w zajęć:

- oddział zerówkowy,

- klasy I-III.

9. Przeprowadzenie diagnozy zespołu rówieśniczego wybraną techniką socjometryczną (badanie i próba interpretacji wyników) w przydzielonej wcześniej klasie.

10. Opracowanie 5 scenariuszy zajęć świetlicowych.

11. Samodzielne przeprowadzenie 5 zajęć świetlicowych.

12. Konsultacje z nauczycielem – opiekunem praktyki.

13. Współpraca z kadrą placówki i specjalistami.

14. Czynne uczestnictwo w życiu szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału zerówkowego i klas I-III.

15. Prowadzenie dziennika praktyk oraz gromadzenie dokumentacji z praktyk.

Literatura:

Program praktyki, materiały, dokumenty i akty prawne polecane i udostępniane studentom podczas praktyk.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

J.2.W1. praktyczne zasady samodzielnego planowania i realizowania pracy wychowawczo- -dydaktycznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

J.2.U1. stosować posiadaną wiedzę teoretyczną i przedmiotową do realizacji podjętych zadań opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w czasie praktyki oraz planować i realizować działania wychowawczo-dydaktyczne w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, pod kierunkiem nauczyciela z odpowiednim doświadczeniem zawodowym;

J.2.U2. poddawać refleksji i identyfikować spontaniczne zachowania dzieci lub uczniów jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystywać je w czasie prowadzonych zajęć.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

J.2.K1. rozwijania swojego przygotowania merytorycznego we współpracy z nauczycielami i specjalistami.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Obowiązkowa obecność studenta w placówkach w których realizowana jest praktyka ( przedszkole, szkoła - klasa 0 i klasy I-III )

Dostarczenie wymaganej dokumentacji z praktyk ( dziennik praktyk, arkusze obserwacji, karty nabywania umiejętności praktykanta )

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność studenta w każdym dniu trwania praktyki, 3 ECTS

Dostarczenie wymaganej dokumentacji z praktyk ( sprawozdania w dzienniku praktyk, uzupełnione przez studenta arkusze obserwacji zajęć, wypełnione przez opiekunów praktyk w placówkach karty nabywania umiejętności praktykanta wraz z oceną praktyki) 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Aleksiejuk
Prowadzący grup: Elżbieta Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)