Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka śródroczna metodyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-Pr6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka śródroczna metodyczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem tej formy praktyk jest zapoznanie studenta z rozwiązaniami metodycznymi stosowanymi w pracy z z dzieckiem w wieku 3-6 lat w przedszkolu, dzieckiem odbywającym obowiązkowe roczne przygotowanie w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz metodami, formami i treściami kształcenia w pracy z uczniem na pierwszym etapie edukacji w klasach I-III.

Praktykant obserwuje zajęcia z dziećmi, analizuje metody, środki i formy wykorzystywane przez nauczyciela w pracy z małym uczniem.

Skrócony opis:

Celem tej formy praktyk jest zapoznanie studenta ze specyfiką pracy nauczyciela w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Pełny opis:

W ramach praktyki student:

1. Poznaje system i specyfikę pracy przedszkola i szkoły podstawowej, realizowane zadania opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczne i prowadzoną dokumentację.

2. Zapoznaje się z dokumentacją i warsztatem pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela wychowawcy świetlicy, nauczyciela języka angielskiego oraz obserwuje typowe czynności wykonywane przez nauczycieli w toku codziennej pracy. Zapoznaje się z rozwiązaniami metodycznymi.

3. Obserwując zajęcia, analizuje rozwiązania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne stosowane w pracy przez nauczyciela.

4. Obserwuje procesy rozwojowe dzieci, poznaje ich możliwości oraz cechy psychofizyczne.

5. Po dokładnym poinstruowaniu może pomóc nauczycielowi projektować i współorganizować zajęcia z przedszkolakami i uczniami.

6. Szczegółowo analizuje wskazane zajęcia wypełniając arkusze obserwacji zajęć.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

J.1.2.W1. codzienną rolę nauczyciela w organizowaniu środowiska wychowania i uczenia się dzieci lub uczniów oraz jego warsztat pracy; J.1.2.W2. kontekstowość, otwartość i zmienność codziennych działań wychowawczych i dydaktycznych nauczyciela.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

J.1.2.U1. wykorzystać wiedzę pedagogiczną i przedmiotową do samodzielnego planowania i realizowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej (w skali rocznej, tygodniowej i dziennej), a także projektowania i prowadzenia działań wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu i szkole podstawowej;

J.1.2.U2. poddać refleksji i ocenić skuteczność swoich działań edukacyjnych pod kątem realizacji celów wychowania i kształcenia oraz stosowanych metod i środków dydaktycznych.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

J.1.2.K1. rozwijania swojego przygotowania merytorycznego we współpracy z nauczycielami i specjalistami.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność studenta w każdej placówce

Dostarczenie wymaganej dokumentacji z praktyk (dziennik praktyk, arkusze obserwacji, karta nabywania umiejętności praktykanta )

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Aleksiejuk
Prowadzący grup: Elżbieta Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)