Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwojowa i osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-PRO4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa i osobowości
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu psychologii rozwojowej i osobowości - stadiami rozwojowymi człowieka oraz typami osobowości, kształtowaniem się osobowości w toku rozwojowym oraz zaburzeniami procesów rozwojowych i zaburzeniami osobowości.

Pełny opis:

Zajęcia ćwiczeniowe traktują o rozwoju człowieka w ciągu całego życia, głównie w sferach myślenia, osobowości, rozwoju społecznego. Omawiane są zadania rozwojowe, prawidłowości i zaburzenia w poszczególnych okresach życia: prenatalnym, noworodkowym, niemowlęcym, poniemowlęcym, wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa, adolescencji i dorosłości (wczesnej, średniej i późnej dorosłości). Zajęcia zapoznają też z podstawowymi pojęciami i teoriami dotyczącymi kształtowania się osobowości, typów osobowości oraz zaburzeń osobowości. Akcenty położone są na poznanie punktów krytycznych w rozwoju człowieka oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i osobowości w praktyce.

Literatura:

1. David R. Schaffer, K. Kipp (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Harmonia Universalis. Rozdz. 6 (Rozwój poznawczy…, s. 236-280), rozdz. 10 (Rozwój emocjonalny, temperament i przywiązanie, s. 413-454), rozdz. 14 (Kontekst rozwoju I: rodzina, s. 580-611), rozdz. 15 (Kontekst rozwoju II: rówieśnicy, szkoła i technologia, s. 616-647).

2. John M. Oldham, Lois B. Morris; przeł. [z ang.] Agata Bielik (2014). Twój psychologiczny autoportret: [dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, działasz właśnie tak?]. Warszawa, Wyd. Czarna Owca, (wybrane treści).

3. James N. Butcher, Jill M. Hooley, S.m Mineka (2017). Psychologia zaburzeń DSM-5",Sopot: GWP, rozdz. 10 Zaburzenia osobowości, str. 409 - 455.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.3.W2. rozwój człowieka w cyklu życia, w tym proces rozwoju dziecka w kolejnych okresach dzieciństwa: rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny, rozwój procesów poznawczych, społeczno-emocjonalny i moralny, a także rozwój i kształtowanie osobowości; szczególne uzdolnienia; normy rozwojowe (różnorodność ujęć), zjawisko dysharmonii (asynchronii) rozwojowej, zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych oraz teorie integralnego rozwoju dziecka lub ucznia

A.3.W3. psychologiczne podstawy procesu uczenia się dzieci lub uczniów: modele uczenia się (koncepcje klasyczne, współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych), metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania, trudności w uczeniu się, ich przyczyny i strategie ich przezwyciężania, a także metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.3.U2. obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania

A.3.U4. rozpoznawać bariery i trudności udziału dzieci lub uczniów w różnych formach aktywności

A.3.U5. rozpoznawać potrzeby psychospołecznego wsparcia dziecka lub ucznia

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.3.K1. autorefleksji nad dyspozycjami, zasobami i rozwojem zawodowym

A.3.K2. wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych

A.3.K3. ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- prezentacja multimedialna na wybrany temat (projekt grupowy)

- kolokwium końcowe

- wykonanie zadań na platformie e-ChAT

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

godziny kontaktowe (15 h) - 0,5 ECTS

zadania w asynchronicznej części kursu - 1 ECTS

przygotowanie prezentacji grupowej - 1 ECTS

kolokwium końcowe - 1,5 ECTS

Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne dwie nieobecności). W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecności student zobowiązany jest do wykonania dodatkowego zadania.

Zasady zaliczenia ćwiczeń: (wymagane zaliczenie wszystkich 3 punktów):

1) wykonanie zadań na Moodle na podstawie udostępnionych materiałów (uzyskanie min. 60% punktów)

2) przedstawienie prezentacji grupowej (min. na ocenę dst.) z wybranego rozdziału (2 typy osobowości) z John M. Oldham, Lois B. Morris; przeł. [z ang.] A. Bielik (2014). Twój psychologiczny autoportret: [dlaczego czujesz, myślisz, działasz właśnie tak?], Warszawa, Wyd. Czarna Owca, (książka dostępna także w bibliotece ChAT)

3) zaliczenie kolokwium końcowego – testu jednokrotnego wybory (na min. 60%) z treści przedstawianych na zajęciach (zarówno stacjonarnych jak i asynchronicznych)

Ocena końcowa to średnia z trzech ocen (zadania na Moodle, kolokwium i prezentacja).

Przeliczenie punktów procentowych uzyskanych z zadań na Moodle i z kolokwium końcowego na ocenę: 60%–67% - 3.0 68%-75% - 3,5 76%-83% - 4.0 84%-92% - 4,5 93%-100% - 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wojtowicz
Prowadzący grup: Ewa Wojtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie informacji dotyczących rozwoju człowieka w cyklu życia, ze szczególnym naciskiem na pierwsze etapy rozwoju oraz poznanie koncepcji osobowości ukierunkowane na wskazanie studentom podstawowych pojęć i teorii związanych z kształtowaniem osobowości.

Pełny opis:

1. Psychologia rozwojowa i psychologia osobowości - wprowadzenie. Zadania i cele psychologii rozwojowej i psychologii osobowości. Zastosowania psychologii osobowości w praktyce nauczyciela

2. Podstawowe koncepcje osobowości - wprowadzenie.Geny czy środowisko? Cechowe ujęcie osobowości. Model PEN, Model Wielkiej Piątki

3. Rozwój człowieka: okres prenatalny, perinatalny, niemowlęcy

4. Rozwój człowieka: dzieciństwo - zadania i cele rozwojowe: stadia rozwoju poznawczego, stadia rozwoju moralnego. Rozwój społeczny i rozwój osobowości. Kryzysy. Efekty rozwojowe.

5. Rozwój człowieka: dorastanie - zadanie i cele rozwojowe. Społeczne środowiska rozwoju. Zmiany w sferze psychicznej, ciało i jego nowe funkcje. Rozwój osobowości, tożsamośc a pomieszanie tożsamości. Zmiany społeczne

6. Rozwój człowieka: dorosłośc - zadania i cele. rozwój osobowości.

7. Prace studentów.

Literatura:

Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2019). Psychologia rozwoju człowieka, GWP, Gdańsk

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S.A (2006). Psychologa dziecka. WSIP, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)