Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-PPW3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki specjalnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz wybranych obszarów pedagogiki specjalnej. Skoncentrujemy się przede wszystkim na:

- współczesnym postrzeganiu dziecka i prawidłowości dotyczących jego rozwoju,

- dominujących we współczesnej pedagogice koncepcjach dotyczących edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

- metodach wykorzystywanych na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

- wybranych aspektach diagnozy pedagogicznej oraz pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Pełny opis:

Treści przedmiotu obejmują rozszerzoną wiedzę z obszaru pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i uwzględniają wiedzę specjalistyczną z zakresu: teoretycznych i praktycznych podstaw pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, współpracy z rodzicami, diagnozowania dziecka w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz podstawową wiedzę z obszaru pedagogiki specjalnej.

Zajęcia mają za zadanie:

- usystematyzować wiedzę teoretyczną,

- przygotować do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,

- pobudzić do refleksji pedagogicznej,

- zaproponować sposoby wspierania i wspomagania rozwoju i uczenia się dzieci w szeroko pojętej normie rozwojowej, jak również wolniej lub nieharmonijnie rozwijających się lub o specyficznych problemach wychowawczo-edukacyjnych,

- zaproponować alternatywne metody pracy,

- wypracować umiejętność identyfikowania problemów,

- pomóc wybrać i poprowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjne i terapeutyczne w przypadku wystąpienia trudności wychowawczych i edukacyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Adamek I. Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Impuls, Kraków 2000

2.Adamek I, Bałachowicz J. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka, Impuls, Kraków 2013

3.Klim-Klimaszewska A. Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, „Erica”, Warszawa 2010

4.Klus-Stańska D., Szczepańska-Pustkowska M. Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2009

5.Pedagogika wczesnej edukacji, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, „Żak”, Warszawa 2012

6.Sosin I. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Raabe, Warszawa 2012

7.Szczepaniak R. Elementy pedagogiki specjalnej, WSHE, Łódź 2015

8.Włodarski Z., Hankała A. Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. Podręcznik dla studentów szkół pedagogicznych i nauczycieli, Impuls, Warszawa-Kraków 2004

Literatura uzupełniająca:

1.Al-Khamisy D. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna, „Żak”, Warszawa 2006

2.Bogdanowicz M. Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej, Harmonia, Gdańsk 2014

3.Bogdanowicz M. Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa 1998

4.Dymara B. Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji, Impuls, Warszawa 2009

5.Klim-Klimaszewska A. Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, „Erica”, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.2.W1. terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jej źródła, miejsce oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, a także miejsce pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w systemie nauki oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi;

A.2.W2. procesy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem fazy wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa, w perspektywie interdyscyplinarnej: psychologicznej, pedagogicznej, aksjologicznej i socjologicznej;

A.2.W3. rolę nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.2.U1. wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym wybrane modele i koncepcje pedagogiczne, oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych, w celu dokonania analizy i interpretacji złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także motywów i wzorów ludzkiego zachowania;

A.2.U2. rozpoznawać i identyfikować style wychowania w praktyce edukacyjnej, wskazywać ich wartościowe cechy i zagrożenia dla podmiotowości dziecka lub ucznia;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.2.K1. refleksji, w tym krytycznej oceny, odnośnie do poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wykazywania umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego w zakresie wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej;

A.2.K2. podejmowania wyzwań zawodowych oraz indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza tekstów źródłowych.

Zaliczenie zajęć:

Pierwszym warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność studenta na zajęciach. Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Drugi warunek, to wywiązanie się studenta ze wszystkich zadań zleconych przez prowadzącego.

BILANS PUNKTÓW ECTS:

5 ECTS, w tym: 2 ECTS - aktywny udział w zajęciach, 1 ECTS - studiowanie literatury, 2 ECTS - wykonanie zadań zlecanych przez prowadzącego, w tym prezentacji, którą każdy indywidualnie przedstawia na zajęciach.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ostateczną składa się: obecność i aktywność na zajęciach, a także dwie oceny (z których wyciągana jest średnia). Pierwsza z nich, to ocena z kolokwium obejmującego problematykę omawianą podczas zajęć, druga, to przyznawana każdemu studentowi ocena za przygotowaną i przedstawioną podczas zajęć prezentację.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piejka
Prowadzący grup: Agnieszka Piejka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)