Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-PK3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia w sem. zimowym r. akad, 2023/24 prowadzone są w systemie mieszanym (15 godzin kontaktowych w siedzibie ChAT/15 godzin w formie zdalnej na platformie Moodle).

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z obszaru psychologii klinicznej, ze szczególnym zaakcentowaniem zakresu obejmowanego przez tę dyscyplinę naukową, a także pogłębianiem wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych zagadnień: np. psychologii zdrowia, psychopatologii, pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

W trakcie wykładu przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące definicji, zakresu i zadań psychologii klinicznej. Pogłębione zostaną kwestie z obszaru dwóch bloków tematycznych: 1) psychologii zdrowia, głównie dotyczące związku psychiki z ciałem (psychoneuroimmunologia, psychosomatyka, reakcja stresowa, mechanizm działania placebo i optymizmu); 2) psychopatologii - definicje i klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości oraz podstawowe formy diagnozy i pomocy psychologicznej osobom chorym.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Połowa zajęć odbywa się w formie zdalnej na platformie Moodle, a połowa ma formę wykładów stacjonarnych w sali ChAT.

Zdalna część kursu

a) asynchroniczna część kursu odbywa się naprzemiennie ze spotkaniami stacjonarnymi. Tematy odsłaniane są we wskazany dzień i o ustalonej godzinie (zgodnie z udostępnionym w Moodle harmonogramem) i na zaliczenie jednego tematu studenci mają 1 tydzień.

b) materiał do studiowania umieszczony na platformie lub wskazany w literaturze przedmiotu, ze względu na ochronę praw autorskich

c) zaliczenie internetowej części kursu

Po otwarciu każdego tematu należy w podanym czasie wykonać pracę domową: zadanie treningowe, test, wypowiedź pisemną.

Każdą pracę domową studenci wykonują jednokrotnie; poprawka przysługuje jedynie osobom, które pod koniec semestru nie uzyskały wymaganych na zaliczenie minimum 60% możliwych do otrzymania punktów (nie wymagane jest zaliczenie każdego tematu). W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach można zwrócić się indywidualnie z prośbą o zaliczenie tematu w późniejszym terminie (skutkuje to jednak obniżeniem oceny za dane zadanie).

Zaliczenie części internetowej oznacza uzyskanie co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów ze wszystkich zadań obowiązkowych. Za każdy temat można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Brak zaliczenia części internetowej kursu uniemożliwia zaliczenie całego kursu.

Kontaktowa część kursu

Część kontaktowa kursu odbywa się w sali w siedzibie ChAT i ma formę 90-minutowych wykładowych spotkań co dwa tygodnie. Część kontaktowa kończy się kolokwium obejmującym treści jedynie z wykładów stacjonarnych i podanej literatury do egzaminu. Ocena uzyskana z tego testu jest (obok oceny z części zdalnej) składową oceny zaliczającej kurs.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.) (2017). „Psychologia kliniczna”, PWL.

- rozdz. 15, Psychologia zaburzeń lękowych i dysocjacyjnych (L. Cierpiałkowska i D. Górska), str. 307 – 319.

- rozdz. 16, Psychologia schizofrenii (H. Sęk i S. Steuden), str. 323 – 345.

- rozdz. 17, Psychologia zaburzeń nastroju (H. Sęk), str. 349 – 363.

2. Butcher, J. N. (2017). Psychologia zaburzeń: DSM-5. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (wybrane rozdziały)

ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en

3. Strelau, J., Doliński, D. (red.) (2015). Psychologia akademicka. Tom 2. Gdańsk: GWP (rozdz. 16, 17, 19).

Literatura uzupełniająca:

1. Martin, P. (2000). Umysł, który szkodzi. Poznań: Dom Wydawniczy Rabis. Str. 7-33 (o związku psychiki z ciałem) i 143-153 (Biologia stresu).

2. Nurzyńska, A., Wasińska-Pokrywka, M. (2007). Psychoneuroimmunologia – historia i przegląd obszarów badań. Nowiny Psychologiczne, 3, 49 – 62.

3. Dolińska, B. (2011). Placebo.

4. Sikorski W. (2016). "Psychoterapia sprzyjająca mózgowi", Wyd. Difin, Warszawa, str. 15-45 (neuroplastyczność, rozdz. 1), 99-127 (rola wyobraźni, rozdz. 4).

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.3.W2. rozwój człowieka w cyklu życia, w tym proces rozwoju dziecka w kolejnych okresach dzieciństwa: rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny, rozwój procesów poznawczych, społeczno-emocjonalny i moralny, a także rozwój i kształtowanie osobowości; szczególne uzdolnienia; normy rozwojowe (różnorodność ujęć), zjawisko dysharmonii (asynchronii) rozwojowej, zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych oraz teorie integralnego rozwoju dziecka lub ucznia;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.3.U2. obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania;

A.3.U3. skutecznie i świadomie komunikować się z użyciem właściwej terminologii;

A.3.U4. rozpoznawać bariery i trudności udziału dzieci lub uczniów w różnych formach aktywności;

A.3.U5. rozpoznawać potrzeby psychospołecznego wsparcia dziecka lub ucznia;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.3.K2. wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych;

A.3.K3. ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- kolokwium końcowe

- bieżąca ocena zadań wykonywanych w asynchronicznej części zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Nauczanie synchroniczne i asynchroniczne - nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, dyskusja, zadania do samodzielnego opracowania.

BILANS PUNKTÓW ECTS:

godziny kontaktowe (15 h) - 0,5 ECTS

samodzielne studiowanie materiałów w części asynchronicznej - 0,5 ECTS

zadania w asynchronicznej części kursu - 1,5 ECTS

przygotowanie do kolokwium końcowego - 1,5 ECTS

Ocena końcowa wyliczana będzie jako średnia z dwóch ocen - z części asynchronicznej z wagą 0,50 i z testu kończącego synchroniczną część kursu również z wagą 0,50 - zatem procentowy udział ocen z poszczególnych części kursu w ocenie końcowej zajęć rozkłada się w równych proporcjach: 50%/50%. Jednak wymagane jest zaliczenie każdej z części na ocenę co najmniej dostateczną – tzn. otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części jest równoznaczne z oceną niedostateczną z całego kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Lewczuk
Prowadzący grup: Joanna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)