Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-P3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plastyka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest w szczególności:

1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami edukacji plastycznej dziecka lub ucznia;

2. Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę o podstawowych technikach plastycznych, poprzez ich własne doświadczenia twórcze. Realizacja zadań plastycznych w oparciu o wybrane techniki: rysunkowe, malarskie, dekoracyjne, przestrzenne i mieszane.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Treści programowe:

1. Podstawy teorii estetyki i kultury, jej zastosowanie w edukacji plastycznej dziecka lub ucznia;

2. Wybrane współczesne koncepcje i modele edukacji plastycznej w Polsce i na świecie;

3. Charakterystyczne cechy twórczości dziecięcej w zakresie plastyki, jej osobowe i środowiskowe uwarunkowania;

Pełny opis:

4. Podstawowe techniki plastyczne.

5. Upowszechnianie różnorodnych przekazów wizualnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

6. Przekaz wizualny dostosowany do okoliczności;

7. Inspirowanie dzieci lub uczniów do samodzielnej aktywności plastycznej i dzielenia się jej efektami.

Literatura:

1. Lowenfeld V., Brittain W.L., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, przekład K. Polakowski , PWN, Warszawa 1977.

2. Popek S., Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Warszawa 1985;

3. Popek S., Psychologia twórczości plastycznej, Kraków 2010.

4. Trojanowska A. Dziecko i plastyka. WSiP, Warszawa 1983.

*Podstawowe dla danego tematu pozycje bibliograficzne są podawane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

B.6.W1. podstawy teorii estetyki i kultury, jej zastosowanie w edukacji plastycznej dziecka lub ucznia;

B.6.W2. zasoby i zasady upowszechniania różnorodnych przekazów wizualnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

B.6.W3. cechy charakterystyczne twórczości dziecięcej w zakresie plastyki, jej osobowe i środowiskowe uwarunkowania;

B.6.W4. wybrane współczesne koncepcje i modele edukacji plastycznej w Polsce i na świecie;

B.6.W5. podstawy rysunku.

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

B.6.U1. zaprojektować przekaz wizualny dostosowany do okoliczności;

B.6.U2. wykonać odręczny szkic określonego przedmiotu.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

B.6.K1. przekonującego działania na rzecz upowszechniania sztuk pięknych;

B.6.K2. inspirowania dzieci lub uczniów do samodzielnej aktywności plastycznej i dzielenia się jej efektami.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

• bieżąca ocena zaangażowania podczas dyskusji, ćwiczeń, warsztatów,

• prezentacja multimedialna na wybrany temat,

• zaangażowanie w projekt własny studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Nauczanie frontalne, ćwiczenia, dyskusja, metody warsztatowe, prezentacje multimedialne, projekt własny studenta.

ZALICZENIE NA OCENĘ:

1. Obecność na zajęciach obowiązkowa (ze względu na zblokowane zajęcia, dopuszczalna 1 nieobecności). Osoby, które przekroczą ten limit, zobowiązane są do napisania dodatkowej pracy zaliczeniowej na zadany temat.

2. Prezentacja multimedialna na wybrany temat (zagadnienia z zakresu plastyki) - wykonanie i zaprezentowanie wg ustalonych wytycznych.

3. Wykonanie prac plastycznych na zajęciach.

W przypadku wzmożonego okresu grypowego, oraz możliwości złapania COVID-19, zajęcia mogą być prowadzone w trybie asynchronicznym (w sali i zdalnie), nieprzekraczającym 50% zajęć online, z możliwością indywidualnej konsultacji telefonicznej lub wideo rozmowy, za wcześniejszym uzgodnieniem terminu z prowadzącym.

___

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa.

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postępowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postępowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (USOS, ew. TEAMS)

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (USOS, ew. TEAMS)

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania Teams lub USOS

3. Ocena końcowa, podsumowująca efekty uczenia się na odległość dla przedmiotu

weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest przeprowadzana w następujący sposób (proszę wybrać i wpisać odpowiednie dla prowadzonego przez Państwa przedmiotu):

• w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych Teams lub USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Piskorska
Prowadzący grup: Aleksandra Piskorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)