Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-Mu4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzyka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów do działań muzycznych w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Przedmiot ma pozwolić studentom na zaplanowanie i przeprowadzenie działań, w trakcie których dzieci poznają podstawowej informacje o muzyce, spełnią również swoje potrzeby w zakresie aktywności muzycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot pozwoli studentom ugruntować i rozwinąć kompetencje w zakresie muzyki umożliwiające realizacje działań muzycznych w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Pozwoli on studentom pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowej terminologii muzycznej, znajomość dziecięcego repertuaru w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz sposobów zaprojektowania przekazu muzycznego stosownie do okoliczności.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

1. Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie teorii muzyki: nazwami nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym i basowym, wartościami rytmicznymi nut i pauz. tonacjami durowymi i molowymi (koło kwintowe) nazwami interwałów i trójdźwięków. podstawowych terminów z zakresu form muzycznych. Znajomość instrumentów muzycznych z podziałem na grupy.

2. Nabycie podstawowej umiejętności w zakresie czytania nut głosem i na wybranym instrumencie.

3 Zapoznanie się z najbardziej wartościowym repertuarem dziecięcym przydatnym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - piosenki tematycznie związane z różnymi okolicznościami - pory roku, święta, Dzień Matki, Dzień Babci itp. (Piosenki W. Lutosławskiego, J. Wasowskiego, M. Sawy i innych autorów, kolędy. Nabycie umiejętności wykorzystania piosenek do przygotowania prostych ćwiczeń i zabaw ruchowych dla dzieci.

4. Zapoznanie się z podstawowym repertuarem muzyki klasycznej z różnych epok(kompozycje J.S. Bacha, A. Vivaldiego, W.A. Mozarta, L. van Beethovena F. Chopina, R. Schumanna, C. Saint Saensa, B. Brittena S. Prokofiewa, M. Ravela - ze świadomością doboru repertuaru do możliwości percepcyjnych dziecka.

Literatura:

T. Stachak, L. Florek, I. Tomera - Chmiel "Nowy Solfeż" - Kraków 2012

M. Wacholc "Śpiewnik polski"

Piosenki przewidziane w szkolnych podręcznikach do nauczania początkowego

W. Lutosławski " Kotek" Idzie Grześ przez Wieś" " Taniec"

Materiały przygotowywane przez nauczyciela - i pozyskiwane z internetu: zbiory piosenek, kolęd itp.

Kompozycje Muzyki klasycznej:

J.S. Bach - Toccata i fuga d-moll

G.F. Haendel - Muzyka na wodzie - fragmenty

A. Vivaldi "Cztery Pory roku"

W. A Mozart - Eine Kleine Nachtmusik

L. van Beethoven - V symfonia (cz. I)

C. Saint - Saens - Karnawał zwierząt

S. Prokofiew - Piotruś i wilk

H. Purcell -Young Man Guide to orchestra (Wariacje na temat H. Purcella}

F. Chopin - Polonezy "Dziecięce" , ew. wybrane pieśni

M.K. Ogiński - Polonez "Pożegnanie Ojczyzny"

S. Moniuszko - wybrane pieśni, kanony

Przykłady folkloru różnych regionów Polski i świata

Inne przykłady - według wspólnych ustaleń ze studentami

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

B.7.W1. terminologię z zakresu muzyki i jej zastosowanie w edukacji muzycznej;

B.7.W2. źródła kultury muzycznej, ich kulturowe i społeczne uwarunkowania oraz znaczenie dla rozwoju dziecka lub ucznia;

B.7.W3. cechy charakterystyczne twórczości dziecięcej, jej osobowe i środowiskowe uwarunkowania; odmiany, faktury utworów muzycznych ze względu na sposób wykonywania muzyki (solo, muzyka kameralna, symfoniczna, chóralna, wokalno- -instrumentalna), podstawowe zagadnienia z zakresu form muzycznych, podstawowe terminy notacji muzycznej;

B.7.W4. podstawowy repertuar muzyczny w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

B.7.W5. wybrane współczesne koncepcje i modele edukacji muzycznej w Polsce i na świecie.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

B.7.U1. zaprojektować przekaz muzyczny dostosowany do okoliczności;

B.7.U2. wykonywać proste melodie na wybranym instrumencie lub głosem.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

B.7.K1. przekonującego działania na rzecz upowszechniania sztuk pięknych;

B.7.K2. inspirowania dzieci lub uczniów do samodzielnej lub wspólnej aktywności muzycznej;

B.7.K3. krzewienia idei wspólnego wykonawstwa muzycznego jako działania kulturotwórczego i chroniącego dziedzictwo narodowe.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach w wymiarze minimum 80%

2. Przygotowanie 2 prezentacji z listy zagadnień przedstawionych przez wykładowcę.

3. Recenzja z koncertu muzyki klasycznej.

4. Uzyskanie minimum 50 % punktów z testu z wiedzy teoretycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Zubkowicz
Prowadzący grup: Natalia Zubkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot pozwoli studentom ugruntować i rozwinąć kompetencje w zakresie muzyki umożliwiające realizacje działań muzycznych w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Pozwoli on studentom pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowej terminologii muzycznej, znajomość dziecięcego repertuaru w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz sposobów zaprojektowania przekazu muzycznego stosownie do okoliczności.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

1. Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie teorii muzyki: nazwami nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym i basowym, wartościami rytmicznymi nut i pauz. tonacjami durowymi i molowymi (koło kwintowe) nazwami interwałów i trójdźwięków. podstawowych terminów z zakresu form muzycznych. Znajomość instrumentów muzycznych z podziałem na grupy.

2. Nabycie podstawowej umiejętności w zakresie czytania nut głosem i na wybranym instrumencie.

3 Zapoznanie się z najbardziej wartościowym repertuarem dziecięcym przydatnym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - piosenki tematycznie związane z różnymi okolicznościami - pory roku, święta, Dzień Matki, Dzień Babci itp. (Piosenki W. Lutosławskiego, J. Wasowskiego, M. Sawy i innych autorów, kolędy. Nabycie umiejętności wykorzystania piosenek do przygotowania prostych ćwiczeń i zabaw ruchowych dla dzieci.

4. Zapoznanie się z podstawowym repertuarem muzyki klasycznej z różnych epok(kompozycje J.S. Bacha, A. Vivaldiego, W.A. Mozarta, L. van Beethovena F. Chopina, R. Schumanna, C. Saint Saensa, B. Brittena S. Prokofiewa, M. Ravela - ze świadomością doboru repertuaru do możliwości percepcyjnych dziecka.

Literatura:

T. Stachak, L. Florek, I. Tomera - Chmiel "Nowy Solfeż" - Kraków 2012

M. Wacholc "Śpiewnik polski"

Piosenki przewidziane w szkolnych podręcznikach do nauczania początkowego

W. Lutosławski " Kotek" Idzie Grześ przez Wieś" " Taniec"

Materiały przygotowywane przez nauczyciela - i pozyskiwane z internetu: zbiory piosenek, kolęd itp.

Kompozycje Muzyki klasycznej:

J.S. Bach - Toccata i fuga d-moll

G.F. Haendel - Muzyka na wodzie - fragmenty

A. Vivaldi "Cztery Pory roku"

W. A Mozart - Eine Kleine Nachtmusik

L. van Beethoven - V symfonia (cz. I)

C. Saint - Saens - Karnawał zwierząt

S. Prokofiew - Piotruś i wilk

H. Purcell -Young Man Guide to orchestra (Wariacje na temat H. Purcella}

F. Chopin - Polonezy "Dziecięce" , ew. wybrane pieśni

M.K. Ogiński - Polonez "Pożegnanie Ojczyzny"

S. Moniuszko - wybrane pieśni, kanony

Przykłady folkloru różnych regionów Polski i świata

Inne przykłady - według wspólnych ustaleń ze studentami

Uwagi:

W związku z tym, że zajęcia mają w przeważającej mierze charakter ćwiczeń, a w niewielkiej liczbie godzin studenci powinni nabyć dość ważne umiejętności obecność na zajęciach i systematyczna praca jest podstawą zaliczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)