Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka wczesnego nauczania j. obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-MWNJO7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wczesnego nauczania j. obcego
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

E.2.W1. metody nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej,

E.2.W2. podstawę programową dla I etapu edukacyjnego w zakresie języka obcego;

E.2.W3 metody projektowania zajęć z języka obcego, doboru i opracowywania środków dydaktycznych; strategie tworzenia warunków do nauczania-uczenia się sytuacyjnego w codziennej aktywności dzieci lub uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji; uczenie się we wspólnym działaniu, w różnych rodzajach zabaw, w tym tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, muzycznych, dydaktycznych, twórczych, w naturalnych sytuacjach i w kontekstach społecznych;

E.2.W4. znaczenie gier i zabaw, teatru i dramy, storytelling, piosenki i ruchu w nauczaniu języka obcego dzieci lub uczniów; techniki multimedialne w nauczaniu języka obcego;

E.2.W5. zasady oceniania umiejętności językowych dzieci lub uczniów.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

E.2.U1. zaprojektować zajęcia z wykorzystaniem nauczania sytuacyjnego;

E.2.U2. wykorzystać gry, zabawy, piosenkę i ruch w nauczaniu języka obcego;

E.2.U3. efektywnie wykorzystać multimedia w nauczaniu języka obcego.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

E.2.K1. pozytywnego motywowania dzieci lub uczniów do aktywnego zaangażowania się w naukę języka obcego.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Galbarczyk
Prowadzący grup: Monika Galbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Dwusemestralny kurs koncentruje się na praktycznym przygotowaniu uczestników do zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Pełny opis:

Sesje w sali zapewniają uczestnikom możliwość rozwijania swojego warsztatu dydaktycznego poprzez wymianę swoich doświadczeń i wiedzy w zakresie uczenia się i nauczania języka angielskiego (m.in. poprzez krótkie sesje mikro-nauczania).

Uczestnicy mogą również podczas sesji próbować uczyć innego znanego im języka, udzielając instrukcji w języku angielskim lub docelowym, aby doświadczyć faktycznego stanu "nieznajomości" lub "niemożności zrozumienia lub mówienia", a tym samym wczuć się w postrzeganie języka obcego przez młodych uczniów.

Sesje w sali wzbogacają także wiedzę teoretyczną uczestników na temat różnych zagadnień ELT związanych z rozwojem dzieci, szczególnie językowym (forma: interaktywny wykład ze wsparciem audiowizualnym lub prezentacje indywidualne lub grupowe).

Kluczowe zagadnienia poruszane podczas dwóch semestrów kursu w zależności od stopnia zaawansowania i potrzeb grupy mogą obejmować:

Semestr 1

• charakterystyka młodych uczniów i językowy rozwój dziecka

• zarys najważniejszych teorii uczenia się języków obcych (konstruktywizm - J. Piaget, konstruktywizm społeczny - L. Vygotski, teoria interakcjonizmu społecznego - J. Bruner, podejście naturalne - S. Krashen).

• organizacja przestrzenna klasy (układ klasy - rozmieszczenie mebli, wykorzystanie ścian; modele grupowania i interakcji)

• język klasy (wydawanie instrukcji, używanie L1 i L2, język interakcji społecznych: rutyny, procedury i zasady)

• zarządzanie klasą (strefa działania nauczyciela, pozycja, gesty i kontakt wzrokowy, głos; rozproszenie uwagi uczniów, zasady obowiązujące w klasie, obowiązki w klasie, dyscyplina w klasie i radzenie sobie z problematycznymi zachowaniami)

• planowanie lekcji i zajęć

Semestr 2

• nauczanie słownictwa

• nauczanie elementów umiejętności językowych na wczesnych etapach (słuchanie i mówienie, czytanie i pisanie)

• wykorzystywanie piosenek i filmów

• opowiadanie historii

• projekty

• zasoby i materiały dydaktyczne, w tym wybrane nowoczesne technologie i aplikacje online.

Kurs jest wspierany przez repozytorium materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie e-ChAT Moodle. Repozytorium zawiera prezentacje, artykuły i filmy instruktażowe, a także linki do stron internetowych wspierających ideę nauczania języka angielskiego młodych uczniów, np:

• Teaching Channel https://www.teachingchannel.org/

• EDCHAT® https://www.youtube.com/channel/UCxwQr-PDiuMkx90LP43p4yw

• OUPIndia https://www.youtube.com/channel/UCCq8bUhTWZoU6mi1JRdGX_A

• BBC Teaching primary https://www.teachingenglish.org.uk/resources/primary

• Early childhood education and care http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-childhood_en.htm

• LearnEnglish Kids http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

• Super Simple Learning http://supersimplelearning.com/

• One Stop English http://www.onestopenglish.com/children/

• Macmillan Young Learners http://www.macmillanyounglearners.com/

• Oxford parents https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

• Praca z cyklem „Angielski dla starszaków” http://www.wsip.pl/e-spotkania/praca-z-cyklem-angielski-dla-starszakow/

Literatura:

Literatura

• Brewster J., Ellis G., Girard D. 2010. The Primary English Teacher’s Guide. Suffolk: Penguin Books

• Cameron Lynne, Teaching Languages to Young Learners, Cambridge Univeristy Press, 2001

• Cant A., Superfine W. 1997. Developing Resources for Primary. London: Richmond Publishing.

• Cave, Sue., More Fun Ideas for Advancing Modern Foreign Languages in the Primary Classroom, Brilliant Publications, 2010

• Edelenbos, P., R. Johnstone and A. Kubanek. 2006. The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners. Languages for the children of Europe. Published Research, Good Practice and Main Principles. Final Report of the EAC 89/04, Lot 1 study.

• Ellis G., Brewster J. 2003. The Storytelling Handbook. London: Penguin.

• Feunteun A., Vale D. 2000. Teaching Children English. Cambridge: Cambridge University Press.

• Halliwell S. 2006. Teaching English in the Primary Classroom. London: Longman.

• House S. 1997. An Introduction to Teaching English to Children. London: Richmond Publishing.

• Lewis G., Bedson G. 1999. Games for Children. Oxford: Oxford University Press.

• Linse Caroline T, Practical English Langauge Teaching: Young Learners, McGraw-Hill, 2005

• Moon j. Children learning English, Macmillan

• Pinter Annamaria, Teaching Young Language Learners, Oxford University Press, 2006

• Philips S. 2001. Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

• Puchta H., Williams M. 2011. Teaching Young Learners to Think. Helbling Languages.

• Read C. 2007. 500 Activities for the Primary Classroom. Oxford: Macmillan Publishers.

• Reilly V., Ward S. M. 2002. Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

• Roth G. 1998. Teaching Very Young Children. London: Richmond Publishing.

• Scott W. A., Ytreberg L. H. 2002. Teaching English to Children. Harlow: Longman.

• Sikora-Banasik D.(red). 2009. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Warszawa: CODN.

• Slattery M. 2008. Teaching with Bear. Oxford: Oxford University Press.

• Slattery M., Willis, J. 2001 English for Primary Teachers. Oxford: Oxford University Press.

• Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M. 2011. Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M. 2014. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3-, 4- i 5-latków. Warszawa: Oxford University Press

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)