Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji zdrowotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-MEZ6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji zdrowotnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Współczesne koncepcje zdrowia

2. Pojęcie dobrostanu i wymiary dobrostanu

3. Czynniki warunkujące zdrowie

4. Promocja zdrowia, definicje, koncepcje, założenia

5. Pojęcie i poziomy profilaktyki

profilaktyka pozytywna i negatywna

6. Edukacja zdrowotna - pojęcie i cele, obszary tematyczne w szkolnej edukacji zdrowotnej

Pełny opis:

1. Współczesne koncepcje zdrowia - różne ujęcia i definicje pojęcia zdrowia, holistyczna koncepcja zdrowia i jej znaczenie dla współczesnej edukacji zdrowotnej

2. Pojęcie dobrostanu i wymiary dobrostanu - czynniki warunkujące poczucie szczęścia, cechy człowieka szczęśliwego, psychika a zdrowie

3. Czynniki warunkujące zdrowie - czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu, zasoby zdrowotne - czynniki chroniące zdrowie (fizyczne, psychiczne społeczne duchowe), zachowania zdrowotne: (prozdrowotne antyzdrowotne) definicje, podział - (zdrowy styl życia), Dekalog (zasady) zdrowego życia

4. Promocja zdrowia, definicje, koncepcje, założenia - aspekty promocji zdrowia ważne dla praktyki, obszary działań w promocji zdrowia, modele promocji zdrowia(podejścia)

5. Promocja zdrowia a prewencja choroby (profilaktyka), pojęcia i poziomy profilaktyki, profilaktyka pozytywna i negatywna, przykłady projektów, działań i programów w promocji zdrowia

6. Edukacja zdrowotna - pojęcie i cele edukacji zdrowotnej, obszary tematyczne w szkolnej edukacji zdrowotnej, edukacja ukierunkowana na kształtowanie umiejętności życiowych, jako sposób wzmacniania zasobów zdrowotnych człowieka i budowania zdrowego stylu życia.

7. Wzajemne związki między promocją zdrowia, edukacją zdrowotną, profilaktyką i terapią

Literatura:

Literatura podstawowa- Woynarowska, B.(2017). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa PWN

literatura dodatkowa ;

- Kasperek-Golimowska, E(2011). Poradnictwo zdrowotne jako forma profilaktyki zagrożeń i promocji zdrowego stylu życia.

- Woynarowska-Sołdan, M. Tabak, I. Zachowania prozdrowotne nauczycieli i innych pracowników szkoły. Med Pr 2013; 64(5): 659-670. http://medpr.imp.lodz.pl.pl/Zachowania-prozdrowotne-nauczycieli i innych -pracowników-szkoły

- Kasperek-Golimowska, E.(2012). Nadzieja i optymizm vs zwątpienie i pesymizm w kontekście "dobrego życia" w kulturze konsumpcji. W: studia Edukacyjne Nr 19/2012 (s.179-213)

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

E.10.W1. metody projektowania różnych form aktywności w celu rozwijania kultury zdrowotnej u dzieci lub uczniów, w tym planowanie, realizowanie i ocena procesu;

E.10.W2. sposoby rozwijania postawy prozdrowotnej wśród dzieci lub uczniów;

E.10.W3. modele, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

E.10.U1. zaplanować działania mające na celu rozwój kultury zdrowotnej;

E.10.U2. skutecznie rozwijać postawy prozdrowotne wśród dzieci lub uczniów.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

E.10.K1. krzewienia postawy dbałości o zdrowie i ochronę środowiska.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia- ćwiczenia; przygotowanie do zajęć," aktywna obecność, przygotowanie zadań domowych pisemnie, to jest opracowanie i prezentacja scenariusza zajęć w grupach oraz opisu kampanii społecznej i reklamy dla zdrowia (indywidualnie)

Przygotowanie "reklamy dla zdrowia"- 2 minuty wypowiedzi, prezentacji, scenki, filmu(forma dowolna) promująca wybrany aspekt zdrowia lub zachowanie prozdrowotne np.: zdrowej diety, aktywności fizycznej, techniki radzenia sobie ze stresem itp.

Znajomość podstawowych terminów używanych w obszarze edukacji zdrowotnej oraz podstawy naukowe różnych podejść i sposobów rozumienia pojęć: zdrowie, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, profilaktyka.

Posiadanie podstawowej wiedzy o czynnikach wpływających na zdrowie człowieka i możliwościach ich modyfikowania, umie wskazać czynniki ryzyka i zasoby dla zdrowia.

Posiadanie elementarnej wiedzy o realizacji zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, umiejętności opracowania scenariusza zajęć z edukacji zdrowotnej i realizowania w grupie ćwiczeniowej we współpracy w zespole.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Aleksiejuk
Prowadzący grup: Elżbieta Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)