Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język polski - kształcenie literackie i językowe dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-JP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język polski - kształcenie literackie i językowe dzieci i młodzieży
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Studia jednolite magisterskie WEiPO, 1 semestr
Studia jednolite magisterskie WEJA, 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia poprzez realizację określonych zadań dydaktycznych. W trakcie ćwiczeń student powinien uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z:

– podstawowym zasobem pojęć polonistycznych,

– wiedzą o językowej komunikacji,

– umiejętnością interpretowania literatury dla dzieci i podstawowych wzorców kulturowych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kształtowanie i rozwijanie umiejętności rozumienia dzieł literackich i innych tekstów kultury. Rozwijanie twórczego i przyczynowego rozumienia charakteru działań językowych oraz kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.

Pełny opis:

Treści programowe:

- Podstawy wychowania estetycznego, 2 godz.

- Słowo w kulturze, 2 godz.

- Metody nauki pisania i czytania. Najnowsze tendencje w procesie nauki czytania, 2 godz.

- Wybrani autorzy literatury dla dzieci i ich twórczość, 2 godz.

- Rozwijanie twórczej aktywności uczniów, 2 godz.

- Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci, 2 godz.

- Dramatyzacje w nauczaniu wczesnoszkolnym. Wykorzystanie w edukacji polonistycznej, 2 godz.

- Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy (test), 1 godz.

- Praca nad tekstem przedstawienia, uroczystości, konkursu recytatorskiego oraz innych form literackich, 2 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Czelakowska, Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydaw. „Impuls” Kraków 2010.

2. D. Dobrowolska, Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli, Oficyna Wydaw. Impuls Kraków 2015.

3. K. Gierymski, Gramatyka na bardzo dobry, Agencja Wydaw. „Grom” Warszawa 1993.

4. R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka, WSiP Warszawa 1985.

5. M. Kowalczyk, Droga przez wiersz. Interpretacje czytelnicze w szkole, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 1996.

6. K. Turek, Nauczycielka przedszkola – między pasją a zagubieniem, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola Kraków 2015.

7. A. Smuszkiewicz, Literatura dla dzieci. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, Wydaw. Naukowe UAM Poznań 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Czelakowska, Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydaw. „Impuls” Kraków 2005.

2. K. Kamińska, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP Warszawa 1999.

3. K. Pankowska, Edukacja przez dramę, WSiP Warszawa 1997.

4. Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego pod red. J. Padrockiego [i in.], Wydaw. Medium Warszawa 1993.

5. Z. Wójcik, Pobawmy się w teatr, Wydaw. Didasko Warszawa 2006.

6. M Ziółkowska-Sobecka, Polubić czytanie. Utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III, Wiedza Powszechna Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

B.1.W1. funkcjonalne posługiwanie się pojęciami z zakresu teorii literatury, kultury oraz wiedzy o języku;

B.1.W2. podstawy i zakres doboru treści nauczania dzieci lub uczniów w zakresie języka polskiego, pojęcia z zakresu teorii literatury, kultury oraz wiedzy o języku, a także klasyczną i współczesną literaturę dla dzieci oraz kulturę dla dziecięcego odbiorcy;

B.1.W3. etapy nabywania umiejętności czytania i pisania w języku polskim.

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

B.1.U1. funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu teorii literatury, kultury oraz wiedzy o języku;

B.1.U2. dokonać analizy i interpretacji zróżnicowanych formalnie dzieł literackich oraz kulturowych;

B.1.U3. wyróżniać wśród różnych zjawisk językowych kategorie prymarne i sekundarne odpowiednie dla dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;

B.1.U4. wypowiadać się w mowie i w piśmie w sposób klarowny, spójny i precyzyjny, konstruując rozbudowane ustne i pisemne wypowiedzi na określone tematy;

B.1.U5. zaplanować działania na rzecz rozwoju swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej realizacji edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

B.1.K1. autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi do wspierania dzieci lub uczniów w zakresie rozwoju języka polskiego.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja nad poszczególnymi treściami przedmiotowymi, metody realizacji zadań wytwórczych, referat, ćwiczenia praktyczne ( w tym także inscenizacja); środki audiowizualne.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające (wykład, opowiadane, opis) z wykorzystywaniem narzędzi multimedialnych, problemowe – aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności), w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez koordynatora przedmiotu).

BILANS PUNKTÓW ECTS:

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie do ćwiczeń, realizacja zadań zleconych przez prowadzącego – 1 ECTS

Obecność i aktywność na zajęciach – 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matecka
Prowadzący grup: Anna Matecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia poprzez realizację określonych zadań dydaktycznych. W trakcie ćwiczeń student powinien uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z:

– podstawowym zasobem pojęć polonistycznych,

– wiedzą o językowej komunikacji,

– umiejętnością interpretowania literatury dla dzieci i podstawowych wzorców kulturowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

- Podstawy wychowania estetycznego, 2 godz.

- Słowo w kulturze, 2 godz.

- Metody nauki pisania i czytania. Najnowsze tendencje w procesie nauki czytania, 2 godz.

- Wybrani autorzy literatury dla dzieci i ich twórczość, 2 godz.

- Rozwijanie twórczej aktywności uczniów, 2 godz.

- Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci, 2 godz.

- Dramatyzacje w nauczaniu wczesnoszkolnym. Wykorzystanie w edukacji polonistycznej, 2 godz.

- Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy (test), 1 godz.

- Wystawienie przedstawienia przygotowanego przez studentów podczas zajęć, 1 godz.

Literatura:

1. D. Czelakowska, Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydaw. „Impuls” Kraków 2010.

2. D. Dobrowolska, Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli, Oficyna Wydaw. Impuls Kraków 2015.

3. K. Gierymski, Gramatyka na bardzo dobry, Agencja Wydaw. „Grom” Warszawa 1993.

4. R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka, WSiP Warszawa 1985.

5. M. Kowalczyk, Droga przez wiersz. Interpretacje czytelnicze w szkole, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 1996.

6. K. Turek, Nauczycielka przedszkola – między pasją a zagubieniem, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola Kraków 2015.

7. A. Smuszkiewicz, Literatura dla dzieci. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, Wydaw. Naukowe UAM Poznań 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Czelakowska, Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydaw. „Impuls” Kraków 2005.

2. K. Kamińska, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP Warszawa 1999.

3. K. Pankowska, Edukacja przez dramę, WSiP Warszawa 1997.

4. Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego pod red. J. Padrockiego [i in.], Wydaw. Medium Warszawa 1993.

5. Z. Wójcik, Pobawmy się w teatr, Wydaw. Didasko Warszawa 2006.

6. M Ziółkowska-Sobecka, Polubić czytanie. Utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III, Wiedza Powszechna Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matecka
Prowadzący grup: Anna Matecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia poprzez realizację określonych zadań dydaktycznych. W trakcie ćwiczeń student powinien uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z:

– podstawowym zasobem pojęć polonistycznych,

– wiedzą o językowej komunikacji,

– umiejętnością interpretowania literatury dla dzieci i podstawowych wzorców kulturowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

- Podstawy wychowania estetycznego, 2 godz.

- Słowo w kulturze, 2 godz.

- Metody nauki pisania i czytania. Najnowsze tendencje w procesie nauki czytania, 2 godz.

- Wybrani autorzy literatury dla dzieci i ich twórczość, 2 godz.

- Rozwijanie twórczej aktywności uczniów, 2 godz.

- Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci, 2 godz.

- Dramatyzacje w nauczaniu wczesnoszkolnym. Wykorzystanie w edukacji polonistycznej, 2 godz.

- Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy (test), 1 godz.

- Wystawienie przedstawienia przygotowanego przez studentów podczas zajęć, 1 godz.

Literatura:

1. D. Czelakowska, Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydaw. „Impuls” Kraków 2010.

2. D. Dobrowolska, Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli, Oficyna Wydaw. Impuls Kraków 2015.

3. K. Gierymski, Gramatyka na bardzo dobry, Agencja Wydaw. „Grom” Warszawa 1993.

4. R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka, WSiP Warszawa 1985.

5. M. Kowalczyk, Droga przez wiersz. Interpretacje czytelnicze w szkole, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 1996.

6. K. Turek, Nauczycielka przedszkola – między pasją a zagubieniem, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola Kraków 2015.

7. A. Smuszkiewicz, Literatura dla dzieci. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, Wydaw. Naukowe UAM Poznań 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Czelakowska, Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydaw. „Impuls” Kraków 2005.

2. K. Kamińska, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP Warszawa 1999.

3. K. Pankowska, Edukacja przez dramę, WSiP Warszawa 1997.

4. Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego pod red. J. Padrockiego [i in.], Wydaw. Medium Warszawa 1993.

5. Z. Wójcik, Pobawmy się w teatr, Wydaw. Didasko Warszawa 2006.

6. M Ziółkowska-Sobecka, Polubić czytanie. Utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III, Wiedza Powszechna Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)