Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-EZ5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Współczesne koncepcje zdrowia

2. Pojęcie dobrostanu i wymiary dobrostanu

3. Czynniki warunkujące zdrowie

4. Promocja zdrowia, definicje, koncepcje, założenia

5. Pojęcie i poziomy profilaktyki

profilaktyka pozytywna i negatywna

6. Edukacja zdrowotna - pojęcie i cele, obszary tematyczne w szkolnej edukacji zdrowotnej

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę (treści, kluczowe zagadnienia, metody) edukacji zdrowotnej. Dostarczają syntetycznej

wiedzy o społeczno-środowiskowych uwarunkowaniach zdrowia i choroby, omawiane są zachowania prozdrowotne oraz wybrane

zagadnienia związane z najczęściej obecnie występującymi problemami, zagrożeniami oraz zaburzeniami. Istotnym elementem kursu jest

nabywanie niezbędnej wiedzy do projektowania zajęć edukacyjnych oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o

tematyce związanej ze zdrowiem.

Pełny opis:

1. Współczesne koncepcje zdrowia - różne ujęcia i definicje pojęcia zdrowia, holistyczna koncepcja zdrowia i jej znaczenie dla współczesnej edukacji zdrowotnej

2. Pojęcie dobrostanu i wymiary dobrostanu - czynniki warunkujące poczucie szczęścia, cechy człowieka szczęśliwego, psychika a zdrowie

3. Czynniki warunkujące zdrowie - czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu, zasoby zdrowotne - czynniki chroniące zdrowie (fizyczne, psychiczne społeczne duchowe), zachowania zdrowotne: (prozdrowotne antyzdrowotne) definicje, podział - (zdrowy styl życia), Dekalog (zasady) zdrowego życia

4. Promocja zdrowia, definicje, koncepcje, założenia - aspekty promocji zdrowia ważne dla praktyki, obszary działań w promocji zdrowia, modele promocji zdrowia(podejścia)

5. Promocja zdrowia a prewencja choroby (profilaktyka), pojęcia i poziomy profilaktyki, profilaktyka pozytywna i negatywna, przykłady projektów, działań i programów w promocji zdrowia

6. Edukacja zdrowotna - pojęcie i cele edukacji zdrowotnej, obszary tematyczne w szkolnej edukacji zdrowotnej, edukacja ukierunkowana na kształtowanie umiejętności życiowych, jako sposób wzmacniania zasobów zdrowotnych człowieka i budowania zdrowego stylu życia.

7. Wzajemne związki między promocją zdrowia, edukacją zdrowotną, profilaktyką i terapią

Celem zajęć jest zapoznanie z różnymi aspektami definiowania pojęcia „zdrowie”; podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności

dotyczących prozdrowotnego stylu życia w różnych warunkach społeczno-ekonomicznych; wzbogacenie wiedzy i umiejętności działania

na rzecz zdrowia prywatnego i publicznego (np. kształtowanie wybranych kompetencji poprawiających dobrostan); podniesienie poziomu

świadomości o zależności pomiędzy ciałem, umysłem, genami i środowiskiem w kontekście zdrowia jednostki i populacji; prezentowanie

wybranych obszarów tematycznych w edukacji zdrowotnej człowieka (zagadnienia odżywania i problem otyłości, zagrożenia związane z

korzystaniem z nowych technologii, konsekwencje dostępności pornografii dla dzieci i młodzieży, uzależnienia, edukacja do zdrowia

psychicznego i zachowań proekologicznych); promowanie zachowań bezpiecznych i unikania zachowań ryzykownych.

Literatura:

1. Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K., Edukacja zdrowotna, Warszawa 2009.

2. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Warszawa 2010.

Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001.

3. Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980.

4. Woynarowska B., Zdrowie i szkoła, Warszawa 2000.

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (https://podstawaprogramowa.pl/files/D2017000035601.pdf )

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

B.10.W1. modele, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia, w tym zdrowia psychicznego;

B.10.W2. istotę umiejętności życiowych (life skills) i zachowań prozdrowotnych;

B.10.W3. podstawowe zagadnienia rozwoju biologicznego człowieka;

B.10.W4. sposoby wspomagania dziecka lub ucznia w działaniach na rzecz zdrowia i niwelowania stanów zagrażających zdrowiu, możliwości zmian w otoczeniu dziecka lub ucznia oraz procesy uczenia się mózgu;

B.10.W5. zasady udzielania pierwszej pomocy.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

B.10.U1. rozpoznać sytuację zagrożenia dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, i odpowiednio zareagować;

B.10.U2. skutecznie promować zachowania prozdrowotne.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

B.10.K1. krzewienia postawy dbałości o zdrowie i ochronę środowiska.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

ocena zaangażowania w dyskusję i poszczególne ćwiczenia podczas zajęć,

znajomość tematyki podręczników, przygotowanie i prezentacja pracy pisemnej (referat lub prezentacja multimedialna) oraz omówienie wybranej przez studenta reklamy z perspektywy edukacji prozdrowotnej.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 0,5 ECTS - obecność i aktywność podczas zajęć w sali; 1,5 ECTS - prezentacja przygotowanej pracy pisemnej (referat lub prezentacja multimedialna).

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Wymagana obecność na zajęciach, dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

ITS wymaga uzgodnienia sposobu rozliczenia przedmiotu z osobą prowadząca, na początku semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Byrtek
Prowadzący grup: Elżbieta Byrtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)