Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-DP4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozszerzonymi zagadnieniami dotyczącymi diagnozowania dla optymalizacji procesu edukacyjno-wychowawczego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia przybliżają studentom podstawowe założenia metodologiczne procesu diagnostycznego w pracy pedagoga, określają jego zakres kompetencji oraz obszar badawczy.

Zajęcia obejmują nabycie wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację, w celu zaprojektowania odpowiedniego oddziaływania (wspomożenia rozwoju, profilaktycznego, interwencyjnego, korekcyjnego, kompensacyjnego) i zaplanowania adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Student nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi, dostępnymi dla nauczyciela narzędziami do diagnozy pedagogicznej w przedszkolu i szkole. Nauczy się, jak skutecznie zaplanować pracę z dzieckiem, jak współpracować z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym.

Pełny opis:

Bloki tematyczne:

Optymalizacja procesu edukacyjno-wychowawczego - próba krytycznej analizy dokumentów

Nauczycielska diagnoza dojrzałości i gotowości szkolnej przedszkolaka

Metody i narzędzia badawcze - kryteria wyboru. Między innymi, obserwacja dziecka, jako jedna z metod diagnozy kompetencji społecznych ucznia w szkole oraz metoda projekcyjna - rysunek dziecka

Diagnoza środowiska rodzinnego

Dziecko jako podmiot diagnozy

Diagnoza środowiska rówieśniczego, szkolnego

Diagnoza sytuacji przedszkolnych i szkolnych służąca wspieraniu rozwoju

Literatura:

Literatura podstawowa:

Guziuk-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Warszawa 2006

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Kraków 2000

Literatura uzupełniająca:

Fleck-Bangert R., O czym mówią rysunki dzieci, Kielce 2004

Frydrychowicz A., Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996

Janowski A., Poznawanie uczniów, Warszawa 1975

Kawula S., Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego, Toruń 1980

Kuszak K., Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym, Poznań 2006

Lepalczyk I., Bandura J., Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987

Marzec-Holka K., Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej, Bydgoszcz 1990

Nalaskowski S., Metody badań i diagnozowania w edukacji, Toruń 2000

Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002

Nikitorowicz J. (red.) Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, Olecko 2003

Nowacki T., Teczka biograficzna ucznia, Warszawa 1977

Oster G. D., Gould P., Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 2002

Palka S., Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998

Sęk H., Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność, Poznań 1984

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków 2011

Socha W., Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego, Lublin 1984

Sujak-Lesz K. (red.) Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, Warszawa 2002

Stierlin M., Rucker- Embden I., Wetzel N., Wirsching M., Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańsk 1999

WallonP., Cambier A., Engelhart D., Rysunek dziecka, Warszawa 1993

Wysocka E., Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Warszawa 2007

Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Kraków 2013

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

H.W2. podstawy prawne, cele, funkcje i rodzaje oceniania jako wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia w młodszym wieku szkolnym oraz zasady konstruowania narzędzi oceny pedagogicznej;

H.W3. dominujące rodzaje zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz sposoby i metody rozwijania zainteresowań dzieci lub uczniów;

H.W4. zagadnienia związane z oceną jakości pracy nauczyciela i jakości pracy przedszkola i szkoły, w tym podstawy prawne, teorie, cele, metody i formy;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

H.U2. konstruować poprawne narzędzia diagnozy pedagogicznej;

H.U4. rozpoznać i scharakteryzować wymierne i niewymierne rezultaty pracy nauczyciela;

H.U5. projektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego i dokonywać jego autoewaluacji

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

H.K1. etycznego postępowania w procesie oceniania rezultatów procesu wychowania i kształcenia z punktu widzenia osiągnięć dziecka lub ucznia

H.K2. ciągłego podnoszenia poziomu własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie diagnozowania pedagogicznego, w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

bieżąca ocena wynikająca z zaangażowania w dyskusję i proponowane aktywności podczas zajęć,

znajomość literatury tematu,

prace wyszczególnione na platformie e-ChAT,

obecność na zajęciach,

egzamin końcowy pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w trybie synchronicznym i asynchronicznym - stacjonarnie i na platformie e-ChAT - Moodle, zgodnie z planem zajęć semestru letniego 2022/2023.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest aktywność i obecność na zajęciach (w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego) oraz wykonanie wszystkich aktywności na platformie e-ChAT - zaliczenie wykładu.

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 1 ECTS

Wykonanie prac wyszczególnionych na platformie e-ChAT 1 ECTS

Aktywność na zajęciach wynikająca ze znajomości literatury tematu i zaangażowania w proponowane działania praktyczne 1 ECTS

Egzamin końcowy pisemny 2 ECTS

Suma 5 pkt ECTS

Egzamin pisemny - 5 pytań

100 pkt – ocena 5, b. dobra;

80 pkt – ocena 4, dobra;

60 pkt – ocena 3, dostateczna;

poniżej 60 pkt – niedostateczna.

[1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem platformy e-ChAT

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postępowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postępowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego (ze zdalnego na stacjonarny przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego)

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania e-ChAT

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (Teams) lub stacjonarnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane w na platformie Moodle.]*

* w przypadku przejścia na nauczanie zdalne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)