Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-AK2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zasadniczym celem wykładu jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy antropologiczno-kulturowej w zakresie właściwego jej aparatu pojęciowego, metodologii, kierunków, w kontekście historycznym, porównawczym i odniesieniem do współczesności oraz perspektyw jej rozwoju w Polsce i na świecie. Wykłady obejmują również zapoznanie studentów z charakterystyką różnych gałęzi wiedzy o człowieku i jego dziełach, i związkach między sobą i antropologią kulturową. Ważnym celem wykładu jest omówienie współczesnych kontekstów antropologiczno-kulturowych w odniesieniu do problematyki społecznej, ekonomiczno-gospodarczej, sfery polityki, procesów globalizacji, biomedycyny (bioetyki) i ekologii. Poruszone zostaną także takie zagadnienia jak: relacje między kulturą lokalną i kulturą masową, dynamika kulturowa (ciągłość i zmiana), wielokulturowość a monokulturowość. Wykład ma także dostarczyć studentom wiedzy na temat metod i technik badań antropologiczno-kulturowych.

Pełny opis:

1. Prezentacja genezy antropologii kulturowej jako nauki oraz problematyki kontekstów, z których wyrosła; główne pojęcia antropologii kulturowej; antropologia w systemie nauk humanistycznych; paradygmat antropologiczno-kulturowy; kultura i wielokulturowość a antropologia kulturowa.

2. Omówienie głównych zjawisk myślenia protoantropologicznego. Prezentacja metodologii i głównych płaszczyzn badań antropologicznych. Główne zagadnienia metodologiczne antropologii kulturowej. Znaczenie badań porównawczych w antropologii kulturowej i omówienie przykładowych realizacji, wyników i wniosków z tych badań.

3. Granice tradycyjnego obszaru badań antropologicznych i określające go problemy: kultura a natura, antropogeneza, epoki prahistorii, rewolucja neolityczna, cywilizacja jako zamknięcie tradycyjnego obszaru zainteresowań.

4. Antropologia kultury a antropologia filozoficzna, społeczna, religijna i biologiczno-medyczna. Antropologia kulturowa w pedagogice.

5. Omówienie głównych orientacji teoretycznych antropologii kulturowej i różnic między nimi. Prezentacja obejmuje charakterystykę następujących kierunków: ewolucjonizm, dyfuzjonizm (niemiecki, brytyjski i amerykański w ujęciu Franza Boasa), funkcjonalizm (w ujęciu Bronisława Malinowskiego), strukturalizm, interpretatywizm, koncepcja areału kulturowego Clarka Wisslera, amerykańska antropologia kognitywna, neoewolucjonizm i neodarwinizm.

6. Antropologia wobec wyzwań współczesności: antropologia etniczności, antropologia ekonomiki, zagadnienie dynamiki kulturowej, antropologiczno-kulturowy wpływ rozwoju, procesy modernizacji i globalizacji, kultura masowa, antropologia kulturowa a nauki biomedyczne i ekologia.

7. Perspektywy rozwoju antropologii kulturowej w Polsce i na świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brocki, M. Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dylematy, kontrowersje, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

2. Eller, D. J., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.

3. Krawczak, E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

4. Nowicka, E., Świat człowieka – świat kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Barnard, A., Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, PIW, Warszawa 2016.

2. Barth, F., Girgrich, R., Parkin, R., Silverman, S., Antropologia. Jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, przeł. J. Tengerowicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

3. Gajda, J., Pedagogika kultury w zarysie, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Gdańsk 2016.

4. Godlewski, G., Kolankiewicz, L., Mencwel, A., Rodak, P. (red.), Antropologia kultury: zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012.

5. Majbroda, K., Piasek, W., Antropologia społeczno-kulturowa w Polsce dzisiaj – dziedzictwo, teraźniejszość, wyzwania i strategie na przyszłość, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud101.2017.16.

6. Nowicka, E., Głowacka-Grajper, M. (red.), Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

7. Salzman, P. C., Rice, P.C., Myśleć jak antropolog, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.1.W1. kulturowe i antropologiczne opisy współczesności;

A.1.W2. procesy wychowania i kształcenia (wybrane ujęcia teoretyczne): antropologiczne podstawy wychowania, istotę wychowania, zagadnienia wychowania jako spotkania w dialogu, wychowania do odpowiedzialnej wolności oraz społeczeństwa wielokulturowego, typy relacji międzyludzkich oraz procesy rządzące tymi relacjami.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.1.U1. wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną w sposób refleksyjny i krytyczny, poprawnie konstruować rozbudowane ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych;

A.1.U6. projektować drogi osiągania skuteczności zawodowej i charakteryzować jej determinanty.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.1.K1. doceniania znaczenia pedagogiki dla rozwoju osoby i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych;

A.1.K4. stosowania norm etycznych w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla godności człowieka.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

bieżąca ocena pracy studenta w trakcie trwania zajęć, zaliczenie pisemne na ocenę.

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 1 ECTS – bieżąca ocena aktywności studenta na zajęciach/praca własna.

Zajęcia odbywają się w formie "Blended learning" (co dwa tygodnie w sali i na platformie MOODLE).

Metody nauczania: Nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, nagranie, dyskusja.

Kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności.

2) W przypadku większej liczby nieobecności na zajęciach prowadzący zadaje dodatkowe prace do wykonania przez studenta.

3) Student jest zobowiązany do przyswojenia materiału z zajęć.

4) Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest rozliczenie obecności na zajęciach.

5) Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej. Zagadnienia do zaliczenia zostaną udostępnione studentom 30 dni przed terminem zaliczenia. Sposób oceny: 60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3,5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4,5; 93%-100% - 5.0.

WAŻNE INFORMACJE

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postepowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postepowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego (ze zdalnego na stacjonarny przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego)

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (Teams, Moodle, USOS)

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (Teams oraz w USOS) lub/i stacjonarnie (uwaga: w sylabusie należy zadecydować która opcja jest właściwa dla danego

przedmiotu)

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane w aplikacji Teams i/lub na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Aleksiejuk
Prowadzący grup: Artur Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)