Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akwizycja j. obcego we wczesnej edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-AJOWE7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akwizycja j. obcego we wczesnej edukacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy, kompetencji i umiejętności dotyczących akwizycji języka obcego we wczesnej edukacji w korelacji z zagadnieniami metodycznymi. Zajęcia są adresowane do studentów kierunku nauczycielskiego na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Uczestnictwo w zajęciach wymaga ukończenia kursów z podstaw dydaktyki ogólnej i dydaktyki szkolnej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Dostarczają wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie akwizycji języka obcego we wczesnej edukacji. Nabywanie kompetencji językowych w procesie edukacyjnym (akwizycja) jest skorelowane ze wsparciem dydaktycznym. Szczegółowe zagadnienia akwizycji języka obcego są analizowane w kontekście metodyki oraz glottodydaktyki. Zajęcia są realizowane w trybie blended learning.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące treści programowe:

Akwizycja języka obcego w przedszkolu.

Lingwistyczne podstawy akwizycji języków obcych na etapie przedszkolnym.

Formalne kryteria odnoszące się do nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji.

Opis poziomów znajomości języka obcego wg standardów Rady Europy.

Akwizycja języka obcego jako forma kształcenia międzykulturowego dzieci.

Akwizycja języka obcego a tolerancja wieloznaczności.

Analiza podstawy programowej nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji.

Nauczanie języka obcego dzieci w kontekście akwizycji pierwszego języka.

Metody nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji: typologia ogólna i aplikacje praktyczne.

Rola gier i zabaw w nauczaniu języka obcego na poziomie wczesnej edukacji.

Akwizycja języka obcego dzieci w kontekście wyboru materiałów dydaktycznych.

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu języka obcego na poziomie wczesnej edukacji.

Diagnozowanie i sprawdzanie postępów edukacyjnych uczniów na poziomie wczesnej edukacji.

Ocenianie opanowanych kompetencji na poziomie wczesnej edukacji.

Uwarunkowania i sposoby rozwijania sprawności językowych w zakresie rozumienia ze słuchu.

Uwarunkowania i sposoby rozwijania sprawności językowych w zakresie mówienia.

Uwarunkowania i sposoby rozwijania sprawności językowych w zakresie czytania.

Uwarunkowania i sposoby rozwijania sprawności językowych w zakresie pisania.

Scenariusze zajęć z nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji: opracowanie, zastosowanie i weryfikacja.

Literatura:

Erenc-Grygoruk, G., Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2013.

Sikora-Banasik, D. (red.). Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Garncarek, P., Nauczanie dzieci języków obcych w kontekście akwizycji pierwszego języka

„Postscriptum Polonistyczne”, t. 22: 2018 nr 2, 13-24.

Kic-Drgas, J., Czym skorupka za młodu nasiąknie…, czyli kilka uwag o kształceniu interkulturowym najmłodszych, „Języki Obce w Szkole”, 2015 nr 1, 36-42.

Komorowska, H. (red.), Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole, Warszawa 2000.

Komorowska, H. (red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, Warszawa 2011.

Lila, B., Wpływ tolerancji wieloznaczności na akwizycję języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, 2022 nr 4, 47-54.

Olpińska-Szkiełko, M., Lingwistyczne podstawy uczenia języków obcych na etapie przedszkolnym, „Linguodidactica”, t. 19: 2015, 199-212.

Pamula-Behrens, M., Wszystko zaczyna się w przedszkolu – nauka języka obcego dla dzieci, „Języki Obce w Szkole”, 2015 nr 1, 8-12.

Rokita-Jaśkow, J., Spór o metodę, czyli jak najlepiej uczyć dzieci języków obcych, „Języki Obce w Szkole”, 2015 nr 1, 31-35.

Sowa-Bacia, K., Kryteria wyboru materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka obcego na etapie przedszkolnym, „Języki Obce w Szkole”, 2019 nr 5, 75-80.

Zawadzka, E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.4.W1. predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka obcego;

A.4.W3. strategie zabawowe i zadaniowe w uczeniu się języka obcego przez dzieci lub uczniów, warunki do nabywania kompetencji językowych przez dzieci lub uczniów oraz sposoby motywowania dzieci lub uczniów do uczenia się języka obcego.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.4.U1. zaplanować działania na rzecz rozwoju własnych kompetencji językowych i pedagogicznych;

A.4.U2. tworzyć środowisko do nabywania kompetencji językowych przez dzieci lub uczniów i rozwijać ich motywację do uczenia się.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.4.K1. autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami językowymi i pedagogicznymi.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie oceny uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć, oceny opracowanego scenariusza zajęć lekcyjnych oraz oceny wyznaczonych zadań do wykonania na platformie moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład+ ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Ernst-Milerska
Prowadzący grup: Renata Ernst-Milerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład+ ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Dostarczają wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie akwizycji języka obcego we wczesnej edukacji. Nabywanie kompetencji językowych w procesie edukacyjnym (akwizycja) jest skorelowane ze wsparciem dydaktycznym. Szczegółowe zagadnienia akwizycji języka obcego są analizowane w kontekście metodyki oraz glottodydaktyki. Zajęcia są realizowane w trybie blended learning.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące treści programowe:

Akwizycja języka obcego w przedszkolu.

Lingwistyczne podstawy akwizycji języków obcych na etapie przedszkolnym.

Formalne kryteria odnoszące się do nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji.

Opis poziomów znajomości języka obcego wg standardów Rady Europy.

Akwizycja języka obcego jako forma kształcenia międzykulturowego dzieci.

Akwizycja języka obcego a tolerancja wieloznaczności.

Analiza podstawy programowej nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji.

Nauczanie języka obcego dzieci w kontekście akwizycji pierwszego języka.

Metody nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji: typologia ogólna i aplikacje praktyczne.

Rola gier i zabaw w nauczaniu języka obcego na poziomie wczesnej edukacji.

Akwizycja języka obcego dzieci w kontekście wyboru materiałów dydaktycznych.

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu języka obcego na poziomie wczesnej edukacji.

Diagnozowanie i sprawdzanie postępów edukacyjnych uczniów na poziomie wczesnej edukacji.

Ocenianie opanowanych kompetencji na poziomie wczesnej edukacji.

Uwarunkowania i sposoby rozwijania sprawności językowych w zakresie rozumienia ze słuchu.

Uwarunkowania i sposoby rozwijania sprawności językowych w zakresie mówienia.

Uwarunkowania i sposoby rozwijania sprawności językowych w zakresie czytania.

Uwarunkowania i sposoby rozwijania sprawności językowych w zakresie pisania.

Scenariusze zajęć z nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji: opracowanie, zastosowanie i weryfikacja.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Erenc-Grygoruk, G., Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2013.

Sikora-Banasik, D. (red.). Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Garncarek, P., Nauczanie dzieci języków obcych w kontekście akwizycji pierwszego języka

„Postscriptum Polonistyczne”, t. 22: 2018 nr 2, 13-24.

Kic-Drgas, J., Czym skorupka za młodu nasiąknie…, czyli kilka uwag o kształceniu interkulturowym najmłodszych, „Języki Obce w Szkole”, 2015 nr 1, 36-42.

Komorowska, H. (red.), Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole, Warszawa 2000.

Komorowska, H. (red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, Warszawa 2011.

Lila, B., Wpływ tolerancji wieloznaczności na akwizycję języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, 2022 nr 4, 47-54.

Olpińska-Szkiełko, M., Lingwistyczne podstawy uczenia języków obcych na etapie przedszkolnym, „Linguodidactica”, t. 19: 2015, 199-212.

Pamula-Behrens, M., Wszystko zaczyna się w przedszkolu – nauka języka obcego dla dzieci, „Języki Obce w Szkole”, 2015 nr 1, 8-12.

Rokita-Jaśkow, J., Spór o metodę, czyli jak najlepiej uczyć dzieci języków obcych, „Języki Obce w Szkole”, 2015 nr 1, 31-35.

Sowa-Bacia, K., Kryteria wyboru materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka obcego na etapie przedszkolnym, „Języki Obce w Szkole”, 2019 nr 5, 75-80.

Zawadzka, E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)